Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Katalog-disc

.pdf
Скачиваний:
3
Добавлен:
09.04.2015
Размер:
3.82 Mб
Скачать

ɈɌɄɊɕɌɈȿ ȺɄɐɂɈɇȿɊɇɈȿ ɈȻɓȿɋɌȼɈ «ɊɈɋɋɂɃɋɄɂȿ ɀȿɅȿɁɇɕȿ ȾɈɊɈȽɂ»

ɄȺɌȺɅɈȽ

ȺɊɆȺɌɍɊɕ ɄɈɇɌȺɄɌɇɈɃ ɋȿɌɂ ɗɅȿɄɌɊɂɎɂɐɂɊɈȼȺɇɇɕɏ ɀȿɅȿɁɇɕɏ ȾɈɊɈȽ ɊȺɁɊȿɒȿɇɇɈɃ Ʉ ɉɊɂɆȿɇȿɇɂɘ, ȾȿɉȺɊɌȺɆȿɇɌɈɆ ɗɅȿɄɌɊɂɎɂɄȺɐɂɂ ɂ ɗɅȿɄɌɊɈɋɇȺȻɀȿɇɂə ɈȺɈ «ɊɀȾ»

2011 ɝ.

ɈɌɄɊɕɌɈȿ ȺɄɐɂɈɇȿɊɇɈȿ ɈȻɓȿɋɌȼɈ «ɊɈɋɋɂɃɋɄɂȿ ɀȿɅȿɁɇɕȿ ȾɈɊɈȽɂ»

ɍɬɜɟɪɠɞɚɸ:

Ƚɥɚɜɧɵɣ ɢɧɠɟɧɟɪ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵɎɢɥɢɚɥɚ ɈȺɈ «ɊɀȾ»

ȼ.ȼ. ɏɚɧɚɧɨɜ

08 ɚɜɝɭɫɬɚ 2011 ɝ.

ɄȺɌȺɅɈȽ

ȺɊɆȺɌɍɊɕ ɄɈɇɌȺɄɌɇɈɃ ɋȿɌɂ ɗɅȿɄɌɊɂɎɂɐɂɊɈȼȺɇɇɕɏ ɀȿɅȿɁɇɕɏ ȾɈɊɈȽ ɊȺɁɊȿɒȿɇɇɈɃ Ʉ ɉɊɂɆȿɇȿɇɂɘ, ȾȿɉȺɊɌȺɆȿɇɌɈɆ ɗɅȿɄɌɊɂɎɂɄȺɐɂɂ ɂ ɗɅȿɄɌɊɈɋɇȺȻɀȿɇɂə ɈȺɈ «ɊɀȾ»

2011 ɝ.

ɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿ

 

 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɧɨɦɟɪ

ɫɬɪ.

 

ɢ ɢɧɞɟɤɫ

 

ȼɜɟɞɟɧɢɟ.................................................................................................................

 

12

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɣ

 

 

ɤ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɧɚ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɫɟɬɢ

 

 

ɢ ɡɚɜɨɞɵ-ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɢ........................................................................................

 

14

Ⱥɪɦɚɬɭɪɚ ɢɡ ɫɬɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɱɭɝɭɧɧɨɝɨ ɥɢɬɶɹ .........................................................

 

60

Ʉɨɭɲ ɜɢɥɨɱɧɵɣ ɩɨɞ ɫɟɪɶɝɭ........................................................

006-1 .................

61

Ʉɨɭɲ ɜɢɥɨɱɧɵɣ ɩɨɞ ɫɟɪɶɝɭ........................................................

006-2 .................

61

Ʉɨɭɲ ɜɢɥɨɱɧɵɣ ɩɨɞ ɫɟɪɶɝɭ........................................................

006-3 .................

61

Ʉɨɭɲ ɜɢɥɨɱɧɵɣ ɩɨɞ ɫɟɪɶɝɭ........................................................

006-4 .................

61

Ʉɨɭɲ ɜɢɥɨɱɧɵɣ ɩɨɞ ɫɟɪɶɝɭ........................................................

006-6 .................

62

Ʉɨɭɲ ɜɢɥɨɱɧɵɣ ɩɨɞ ɫɟɪɶɝɭ........................................................

006-7 .................

62

Ʉɨɭɲ ɜɢɥɨɱɧɵɣ ɩɨɞ ɩɟɫɬɢɤ........................................................

007-1 .................

62

Ʉɨɭɲ ɜɢɥɨɱɧɵɣ ɩɨɞ ɩɟɫɬɢɤ........................................................

007-2 .................

62

Ʉɨɭɲ ɜɢɥɨɱɧɵɣ ɩɨɞ ɩɟɫɬɢɤ........................................................

007-3 .................

62

Ʉɨɭɲ ɜɢɥɨɱɧɵɣ ɩɨɞ ɩɟɫɬɢɤ........................................................

007-4 .................

63

Ʉɨɭɲ ɜɢɥɨɱɧɵɣ ɩɨɞ ɩɟɫɬɢɤ........................................................

007-5 .................

63

ɋɟɞɥɨ ɨɞɢɧɚɪɧɨɟ ɩɨɞ ɫɟɪɶɝɭ ......................................................

008-1 .................

63

ɋɟɞɥɨ ɨɞɢɧɚɪɧɨɟ ɩɨɞ ɫɟɪɶɝɭ ......................................................

008-2 .................

64

ɋɟɞɥɨ ɨɞɢɧɚɪɧɨɟ ɩɨɞ ɫɟɪɶɝɭ ......................................................

008-4 .................

63

ɋɟɞɥɨ ɨɞɢɧɚɪɧɨɟ ɩɨɞ ɫɟɪɶɝɭ ......................................................

008-5 .................

64

ɋɟɞɥɨ ɨɞɢɧɚɪɧɨɟ ɩɨɞ ɫɟɪɶɝɭ ......................................................

008-6 .................

64

ɋɟɞɥɨ ɨɞɢɧɚɪɧɨɟ ɩɨɞ ɫɟɪɶɝɭ ......................................................

008-7 .................

64

ɋɟɞɥɨ ɨɞɢɧɚɪɧɨɟ ɩɨɞ ɫɟɪɶɝɭ ......................................................

008-8 .................

65

ɋɟɞɥɨ ɨɞɢɧɚɪɧɨɟ ɩɨɞ ɩɟɫɬɢɤ......................................................

009-1 .................

65

ɋɟɞɥɨ ɨɞɢɧɚɪɧɨɟ ɩɨɞ ɩɟɫɬɢɤ......................................................

009-2 .................

66

ɋɟɞɥɨ ɨɞɢɧɚɪɧɨɟ ɩɨɞ ɩɟɫɬɢɤ......................................................

009-3 .................

65

ɋɟɞɥɨ ɨɞɢɧɚɪɧɨɟ ɩɨɞ ɩɟɫɬɢɤ.....................................................

009-4 .................

65

ɋɟɞɥɨ ɨɞɢɧɚɪɧɨɟ ɩɨɞ ɩɟɫɬɢɤ.....................................................

009-5 .................

66

ɋɟɞɥɨ ɨɞɢɧɚɪɧɨɟ ɩɨɞ ɩɟɫɬɢɤ.....................................................

009-6 .................

66

ɋɟɞɥɨ ɨɞɢɧɚɪɧɨɟ ɩɨɞ ɩɟɫɬɢɤ.....................................................

009-7 .................

66

ɋɟɞɥɨ ɞɜɨɣɧɨɟ ɩɨɞ ɫɟɪɶɝɭ ..........................................................

010-1 .................

67

ɋɟɞɥɨ ɞɜɨɣɧɨɟ ɩɨɞ ɫɟɪɶɝɭ ..........................................................

010-2 .................

68

ɋɟɞɥɨ ɞɜɨɣɧɨɟ ɩɨɞ ɫɟɪɶɝɭ ..........................................................

010-3 .................

67

ɋɟɞɥɨ ɞɜɨɣɧɨɟ ɩɨɞ ɫɟɪɶɝɭ .........................................................

010-4 .................

67

ɋɟɞɥɨ ɞɜɨɣɧɨɟ ɩɨɞ ɫɟɪɶɝɭ .........................................................

010-5 .................

68

ɋɟɞɥɨ ɞɜɨɣɧɨɟ ɩɨɞ ɫɟɪɶɝɭ .........................................................

010-6 .................

68

ɋɟɞɥɨ ɞɜɨɣɧɨɟ ɩɨɞ ɫɟɪɶɝɭ .........................................................

010-7 .................

68

ɋɟɞɥɨ ɞɜɨɣɧɨɟ ɩɨɞ ɩɟɫɬɢɤ..........................................................

011-1 .................

69

ɋɟɞɥɨ ɞɜɨɣɧɨɟ ɩɨɞ ɩɟɫɬɢɤ..........................................................

011-2 .................

70

ɋɟɞɥɨ ɞɜɨɣɧɨɟ ɩɨɞ ɩɟɫɬɢɤ..........................................................

011-3 .................

69

ɋɟɞɥɨ ɞɜɨɣɧɨɟ ɩɨɞ ɩɟɫɬɢɤ.........................................................

011-4 .................

69

2

ɋɟɞɥɨ ɞɜɨɣɧɨɟ ɩɨɞ ɩɟɫɬɢɤ........................................................

011-5..................

69

ɋɟɞɥɨ ɞɜɨɣɧɨɟ ɩɨɞ ɩɟɫɬɢɤ........................................................

011-6..................

70

ɋɟɞɥɨ ɞɜɨɣɧɨɟ ɩɨɞ ɩɟɫɬɢɤ........................................................

011-7..................

70

ɋɟɞɥɨ ɞɜɨɣɧɨɟ ɩɨɞ ɩɟɫɬɢɤ........................................................

011-8..................

70

ɍɲɤɨ ɨɞɧɨɥɚɩɱɚɬɨɟ....................................................................

012-1..................

71

ɍɲɤɨ ɨɞɧɨɥɚɩɱɚɬɨɟ....................................................................

012-2..................

71

ɍɲɤɨ ɨɞɧɨɥɚɩɱɚɬɨɟ...................................................................

012-3..................

71

ɍɲɤɨ ɨɞɧɨɥɚɩɱɚɬɨɟ...................................................................

012-4..................

71

ɍɲɤɨ ɨɞɧɨɥɚɩɱɚɬɨɟ...................................................................

012-5..................

71

ɍɲɤɨ ɨɞɧɨɥɚɩɱɚɬɨɟ...................................................................

012-6..................

71

ɍɲɤɨ ɞɜɭɯɥɚɩɱɚɬɨɟ....................................................................

013-1..................

72

ɍɲɤɨ ɞɜɭɯɥɚɩɱɚɬɨɟ....................................................................

013-2..................

72

ɍɲɤɨ ɞɜɭɯɥɚɩɱɚɬɨɟ...................................................................

013-3..................

72

ɍɲɤɨ ɞɜɭɯɥɚɩɱɚɬɨɟ...................................................................

013-4..................

72

ɍɲɤɨ ɞɜɭɯɥɚɩɱɚɬɨɟ...................................................................

013-5..................

73

ɍɲɤɨ ɞɜɭɯɥɚɩɱɚɬɨɟ...................................................................

013-6..................

73

ɍɲɤɨ ɲɚɪɧɢɪɧɨɟ (ɬɢɩ ɍɒɈ) ....................................................

021-1..................

73

ɍɲɤɨ ɲɚɪɧɢɪɧɨɟ (ɬɢɩ ɍɒȾ) ....................................................

022-1..................

74

Ɋɨɥɢɤ ɩɨɞɜɟɫɧɨɣ.............................................................................

030..................

74

Ɂɚɠɢɦ ɫ ɭɲɤɨɦ............................................................................

034-2..................

75

Ɂɚɠɢɦ ɤɥɢɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɫɟɪɶɝɢ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ ɫ ɤɥɢɧɨɦ

 

 

ɛɨɥɶɲɢɦ ..........................................................................................

035..................

76

Ɂɚɠɢɦ ɤɥɢɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɫɟɪɶɝɢ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ ɫ ɤɥɢɧɨɦ

 

 

ɛɨɥɶɲɢɦ ɢ ɦɚɥɵɦ.......................................................................

035-1..................

75

Ɂɚɠɢɦ ɤɥɢɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɫɟɪɶɝɢ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ ɫ ɤɥɢɧɨɦ

 

 

ɛɨɥɶɲɢɦ ɢ ɦɚɥɵɦ.......................................................................

035-2..................

75

Ɂɚɠɢɦ ɤɥɢɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɫɟɪɶɝɢ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ ɫ ɤɥɢɧɨɦ

 

 

ɛɨɥɶɲɢɦ ɢ ɦɚɥɵɦ.......................................................................

035-3..................

76

Ɂɚɠɢɦ ɤɥɢɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɫɟɪɶɝɢ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ ɫ ɤɥɢɧɨɦ

 

 

ɛɨɥɶɲɢɦ.......................................................................................

035-4..................

76

Ɂɚɠɢɦ ɤɥɢɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɫɟɪɶɝɢ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ ɫ ɤɥɢɧɨɦ

 

 

ɦɚɥɵɦ...........................................................................................

035-4..................

76

Ɂɚɠɢɦ ɤɥɢɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɫɟɪɶɝɢ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ ɫ ɤɥɢɧɨɦ

 

 

ɛɨɥɶɲɢɦ ɢ ɦɚɥɵɦ.......................................................................

035-6..................

77

Ɂɚɠɢɦ ɫ ɞɜɨɣɧɵɦ ɭɲɤɨɦ...........................................................

036-1..................

77

Ɂɚɠɢɦ ɫ ɞɜɨɣɧɵɦ ɭɲɤɨɦ...........................................................

036-3..................

77

Ɂɚɠɢɦ ɞɥɹ ɨɞɢɧɨɱɧɨɝɨ ɬɪɨɫɚ.....................................................

037-1..................

78

Ɂɚɠɢɦ ɞɥɹ ɨɞɢɧɨɱɧɨɝɨ ɬɪɨɫɚ.....................................................

037-2..................

78

Ɂɚɠɢɦ ɞɥɹ ɨɞɢɧɨɱɧɨɝɨ ɬɪɨɫɚ.....................................................

037-4..................

78

Ɂɚɠɢɦ ɞɥɹ ɨɞɢɧɨɱɧɨɝɨ ɬɪɨɫɚ.....................................................

037-5..................

79

Ʉɥɢɧ ɭɜɟɥɢɱɟɧɧɵɣ......................................................................

038-4..................

79

Ɂɚɠɢɦ ɯɨɦɭɬɨɜɵɣ.......................................................................

039-1..................

80

Ɂɚɠɢɦ ɯɨɦɭɬɨɜɵɣ.......................................................................

039-2..................

81

Ɂɚɠɢɦ ɯɨɦɭɬɨɜɵɣ.......................................................................

039-3..................

80

Ɂɚɠɢɦ ɯɨɦɭɬɨɜɵɣ.......................................................................

039-4..................

80

3

Ɂɚɠɢɦ ɯɨɦɭɬɨɜɵɣ........................................................................

039-6 .................

80

Ɂɚɠɢɦ ɯɨɦɭɬɨɜɵɣ........................................................................

039-7 .................

81

Ɂɚɠɢɦ ɯɨɦɭɬɨɜɵɣ........................................................................

039-8 .................

81

Ɂɚɠɢɦ ɫ ɭɲɤɨɦ (ɬɢɩ Ɂɍ) .............................................................

040-1 .................

82

Ɂɚɠɢɦ ɫ ɭɲɤɨɦ (ɬɢɩ Ɂɍ) .............................................................

040-2 .................

83

Ɂɚɠɢɦ ɫ ɭɲɤɨɦ (ɬɢɩ Ɂɍ) .............................................................

040-3 .................

82

Ɂɚɠɢɦ ɫ ɭɲɤɨɦ (ɬɢɩ Ɂɍ) .............................................................

040-4 .................

82

Ɂɚɠɢɦ ɫ ɭɲɤɨɦ (ɬɢɩ Ɂɍ) .............................................................

040-7 .................

82

Ɂɚɠɢɦ ɫ ɭɲɤɨɦ (ɬɢɩ Ɂɍ) .............................................................

040-8 .................

83

Ɂɚɠɢɦ ɫ ɭɲɤɨɦ ...........................................................................

040-9 .................

83

Ȼɥɨɤ ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɚ......................................................................

041-2 .................

84

Ȼɥɨɤ ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɚ....................................................................

041-10 .................

84

ɒɚɣɛɚ ɤɥɵɤɨɜɚɹ..........................................................................

044-1 .................

85

ɒɚɣɛɚ ɤɥɵɤɨɜɚɹ..........................................................................

044-2 .................

85

ɒɚɣɛɚ ɤɥɵɤɨɜɚɹ..........................................................................

044-3 .................

85

ɒɚɣɛɚ ɤɥɵɤɨɜɚɹ..........................................................................

044-4 .................

85

ɒɚɣɛɚ ɤɥɵɤɨɜɚɹ..........................................................................

044-5 .................

85

Ɂɚɠɢɦ ɤɨɧɰɟɜɨɣ ɰɚɧɝɨɜɵɣ ............................................................

086 .................

86

Ɂɚɠɢɦ ɤɨɧɰɟɜɨɣ ɰɚɧɝɨɜɵɣ .........................................................

088-1 .................

86

Ɂɚɠɢɦ ɤɨɧɰɟɜɨɣ ɰɚɧɝɨɜɵɣ .........................................................

088-2 .................

86

Ɂɚɠɢɦ ɤɨɧɰɟɜɨɣ ɰɚɧɝɨɜɵɣ .........................................................

088-3 .................

86

ɋɬɨɣɤɚ ɫɨɱɥɟɧɟɧɧɨɝɨ ɩɪɹɦɨɝɨ ɮɢɤɫɚɬɨɪɚ.................................

115-2 .................

87

ɋɬɨɣɤɚ ɫɨɱɥɟɧɟɧɧɨɝɨ ɩɪɹɦɨɝɨ ɮɢɤɫɚɬɨɪɚ

 

 

(ɞɥɹ ɬɪɭɛɵ ɞɨ Ø 50 ɦɦ) ..............................................................

115-3 .................

88

ɋɬɨɣɤɚ ɫɨɱɥɟɧɟɧɧɨɝɨ ɩɪɹɦɨɝɨ ɮɢɤɫɚɬɨɪɚ.................................

115-4 .................

87

ɋɬɨɣɤɚ ɫɨɱɥɟɧɟɧɧɨɝɨ ɩɪɹɦɨɝɨ ɮɢɤɫɚɬɨɪɚ

 

 

ɞɥɹ ɬɪɭɛɵ Ø 42-55 ɦɦ ................................................................

115-5 .................

88

ɋɬɨɣɤɚ ɫɨɱɥɟɧɟɧɧɨɝɨ ɩɪɹɦɨɝɨ ɮɢɤɫɚɬɨɪɚ

 

 

ɞɥɹ ɬɪɭɛɵ Ø 42-55 ɦɦ ................................................................

115-6 .................

89

ɋɬɨɣɤɚ ɫɨɱɥɟɧɟɧɧɨɝɨ ɩɪɹɦɨɝɨ ɮɢɤɫɚɬɨɪɚ.................................

115-7 .................

89

ɋɬɨɣɤɚ ɫɨɱɥɟɧɟɧɧɨɝɨ ɩɪɹɦɨɝɨ ɮɢɤɫɚɬɨɪɚ.................................

115-8 .................

90

ɋɬɨɣɤɚ ɫɨɱɥɟɧɟɧɧɨɝɨ ɩɪɹɦɨɝɨ ɮɢɤɫɚɬɨɪɚ.................................

116-2 .................

90

ɋɬɨɣɤɚ ɫɨɱɥɟɧɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɬɧɨɝɨ ɮɢɤɫɚɬɨɪɚ

 

 

(ɞɥɹ ɬɪɭɛɵ ɞɨ Ø 50 ɦɦ) ...............................................................

116-3 .................

91

ɋɬɨɣɤɚ ɫɨɱɥɟɧɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɬɧɨɝɨ ɮɢɤɫɚɬɨɪɚ..............................

116-4 .................

90

ɋɬɨɣɤɚ ɫɨɱɥɟɧɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɬɧɨɝɨ ɮɢɤɫɚɬɨɪɚ

 

 

ɞɥɹ ɬɪɭɛɵ Ø 42-55 ɦɦ ................................................................

116-5 .................

91

ɋɬɨɣɤɚ ɫɨɱɥɟɧɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɬɧɨɝɨ ɮɢɤɫɚɬɨɪɚ

 

 

ɞɥɹ ɬɪɭɛɵ Ø 42-55 ɦɦ ................................................................

116-6 .................

92

ɋɬɨɣɤɚ ɫɨɱɥɟɧɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɬɧɨɝɨ ɮɢɤɫɚɬɨɪɚ..............................

116-7 .................

93

ɋɬɨɣɤɚ ɫɨɱɥɟɧɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɬɧɨɝɨ ɮɢɤɫɚɬɨɪɚ..............................

116-8 .................

93

Ⱥɪɦɚɬɭɪɚ ɢɡ ɰɜɟɬɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɢ ɢɯ ɫɩɥɚɜɨɜ.....................................................

 

94

Ɂɚɠɢɦ ɫɬɪɭɧɨɜɨɣ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ.................................................

046 .................

95

Ɂɚɠɢɦ ɫɬɪɭɧɨɜɨɣ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ..............................

046-2 (Ʉɋ330) .................

95

4

Ɂɚɠɢɦ ɫɬɪɭɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɧɟɫɭɳɟɝɨ ɬɪɨɫɚ.....................................

046-6..................

96

Ɂɚɠɢɦ ɫɬɪɭɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɝɨ ɩɪɨɜɨɞɚ............................

046-7..................

96

Ɂɚɠɢɦ ɫɬɪɭɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɧɟɫɭɳɟɝɨ ɬɪɨɫɚ......................................

046-8..................

97

Ɂɚɠɢɦ ɫɬɪɭɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɪɟɫɫɨɪɧɨɝɨ ɬɪɨɫɚ.................................

046-10..................

97

Ɂɚɠɢɦ ɫɬɪɭɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɝɨ ɩɪɨɜɨɞɚ...........................

046-11..................

97

Ɂɚɠɢɦ ɫɬɪɭɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɝɨ ɩɪɨɜɨɞɚ...........................

046-14..................

98

Ɂɚɠɢɦ ɫɬɪɭɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɧɟɫɭɳɟɝɨ ɬɪɨɫɚ....................................

046-15..................

98

Ɂɚɠɢɦ ɫɬɪɭɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɝɨ ɩɪɨɜɨɞɚ...........................

046-16..................

99

Ɂɚɠɢɦ ɫɬɪɭɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɝɨ ɩɪɨɜɨɞɚ ........................

046-17..................

99

Ɂɚɠɢɦ ɫɬɪɭɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɧɟɫɭɳɟɝɨ ɬɪɨɫɚ....................................

046-18................

100

Ɂɚɠɢɦ ɫɬɪɭɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɧɟɫɭɳɟɝɨ ɬɪɨɫɚ....................................

046-19................

100

Ɂɚɠɢɦ ɫɬɪɭɧɨɜɨɣ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ........................

046-20 (Ʉɋ330-1)................

101

Ɂɚɠɢɦ ɫɬɪɭɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɪɟɫɫɨɪɧɨɝɨ ɬɪɨɫɚ..............

046-21 (Ʉɋ330-2)................

101

Ɂɚɠɢɦ ɫɬɪɭɧɨɜɨɣ ɭɦɟɧɶɲɟɧɧɵɣ............................................

046-22................

101

Ɂɚɠɢɦ ɫɬɪɭɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɝɨ ɩɪɨɜɨɞɚ..........................

046-23................

103

Ɂɚɠɢɦ ɫɬɪɭɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɧɟɫɭɳɟɝɨ ɬɪɨɫɚ...................................

046-24................

103

Ɂɚɠɢɦ ɫɬɪɭɧɨɜɨɣ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ..........................................

046-25................

102

Ɂɚɠɢɦ ɫɬɪɭɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɧɟɫɭɳɟɝɨ ɬɪɨɫɚ....................................

046-26................

104

Ɂɚɠɢɦ ɫɬɪɭɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɪɟɫɫɨɪɧɨɝɨ ɬɪɨɫɚ.................................

046-27................

104

Ɂɚɠɢɦ ɫɬɪɭɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɝɨ ɩɪɨɜɨɞɚ ........................

046-28................

103

Ɂɚɠɢɦ ɫɬɪɭɧɨɜɨɣ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ..........................................

046-29................

102

Ɂɚɠɢɦ ɫɬɪɭɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɧɟɫɭɳɟɝɨ ɬɪɨɫɚ...................................

046-31................

102

Ɂɚɠɢɦ ɫɬɪɭɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɝɨ ɩɪɨɜɨɞɚ..........................

046-32................

103

Ɂɚɠɢɦ ɫɬɪɭɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɝɨ ɩɪɨɜɨɞɚ

 

 

ɢ ɧɟɫɭɳɟɝɨ ɬɪɨɫɚ......................................................................

046-33................

102

Ɂɚɠɢɦ ɫɬɪɭɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɧɟɫɭɳɟɝɨ ɬɪɨɫɚ...................................

046-34................

104

Ɂɚɠɢɦ ɫɬɪɭɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɪɟɫɫɨɪɧɨɝɨ ɬɪɨɫɚ................................

046-35................

105

Ɂɚɠɢɦ ɫɬɪɭɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɝɨ ɩɪɨɜɨɞɚ..........................

046-36................

104

Ɂɚɠɢɦ ɫɬɵɤɨɜɨɣ ɲɭɧɬɨɜɨɣ .......................................

047-1 (Ʉɋ328)................

105

Ɂɚɠɢɦ ɪɟɫɫɨɪɧɨɝɨ ɬɪɨɫɚ ɢ ɤɨɫɨɣ ɫɬɪɭɧɵ...................

048-3 (Ʉɋ327)................

105

Ɂɚɠɢɦ ɪɟɫɫɨɪɧɨɝɨ ɬɪɨɫɚ ...........................................................

048-4................

106

Ɂɚɠɢɦ ɪɟɫɫɨɪɧɨɝɨ ɬɪɨɫɚ.............................................................

048-5................

106

Ɂɚɠɢɦ ɪɟɫɫɨɪɧɨɝɨ ɬɪɨɫɚ ɢ ɤɨɫɨɣ ɫɬɪɭɧɵ................

048-6 (Ʉɋ327-1)................

107

Ɂɚɠɢɦ ɫɪɟɞɧɟɣ ɚɧɤɟɪɨɜɤɢ ɢ ɷɥɚɫɬɢɱɧɨɣ ɫɬɪɭɧɵ

 

 

ɞɥɹ ɧɟɫɭɳɟɝɨ ɬɪɨɫɚ.....................................................................

048-8................

107

Ɂɚɠɢɦ ɪɟɫɫɨɪɧɨɝɨ ɬɪɨɫɚ ..........................................................

048-9................

106

Ɂɚɠɢɦ ɪɟɫɫɨɪɧɨɝɨ ɬɪɨɫɚ.........................................................

048-11................

108

Ɂɚɠɢɦ ɪɟɫɫɨɪɧɨɝɨ ɬɪɨɫɚ ........................................................

048-12................

108

Ɂɚɠɢɦ ɪɟɫɫɨɪɧɨɝɨ ɬɪɨɫɚ.........................................................

048-13................

108

Ɂɚɠɢɦ ɪɟɫɫɨɪɧɨɝɨ ɬɪɨɫɚ ........................................................

048-14................

106

Ɂɚɠɢɦ ɪɟɫɫɨɪɧɨɝɨ ɬɪɨɫɚ.........................................................

048-15................

107

Ɂɚɠɢɦ ɮɢɤɫɢɪɭɸɳɢɣ.................................................................

049-1................

109

Ɂɚɠɢɦ ɮɢɤɫɢɪɭɸɳɢɣ..................................................

049-5 (Ʉɋ329)................

109

Ɂɚɠɢɦ ɮɢɤɫɢɪɭɸɳɢɣ.................................................................

049-7................

109

Ɂɚɠɢɦ ɮɢɤɫɢɪɭɸɳɢɣ.................................................................

049-8................

110

5

Ɂɚɠɢɦ ɮɢɤɫɢɪɭɸɳɢɣ............................................

049-10 (Ʉɋ329-1) ...............

110

Ɂɚɠɢɦ ɮɢɤɫɢɪɭɸɳɢɣ...............................................................

 

049-11 ...............

111

Ɂɚɠɢɦ ɮɢɤɫɢɪɭɸɳɢɣ................................................................

 

049-12 ...............

111

Ɂɚɠɢɦ ɮɢɤɫɢɪɭɸɳɢɣ...............................................................

 

049-13 ...............

111

Ɂɚɠɢɦ ɮɢɤɫɢɪɭɸɳɢɣ...............................................................

 

049-14 ...............

111

Ɂɚɠɢɦ ɫɪɟɞɧɟɣ ɚɧɤɟɪɨɜɤɢ............................................

051-1 (Ʉɋ322) ...............

112

Ɂɚɠɢɦ ɫɪɟɞɧɟɣ ɚɧɤɟɪɨɜɤɢ........................................

051-2 (Ʉɋ322-1) ...............

112

Ɂɚɠɢɦ ɫɪɟɞɧɟɣ ɚɧɤɟɪɨɜɤɢ...........................................................

 

051-3 ...............

112

Ɂɚɠɢɦ ɫɪɟɞɧɟɣ ɚɧɤɟɪɨɜɤɢ........................................

051-4 (Ʉɋ322-2) ...............

113

Ɂɚɠɢɦ ɫɪɟɞɧɟɣ ɚɧɤɟɪɨɜɤɢ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɝɨ ɩɪɨɜɨɞɚ......................

 

051-5 ...............

114

Ɂɚɠɢɦ ɫɪɟɞɧɟɣ ɚɧɤɟɪɨɜɤɢ ɞɥɹ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɝɨ ɩɪɨɜɨɞɚ..................

051 ...............

114

Ɂɚɠɢɦ ɫɪɟɞɧɟɣ ɚɧɤɟɪɨɜɤɢ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɝɨ ɩɪɨɜɨɞɚ......................

 

051-6 ...............

113

Ɂɚɠɢɦ ɫɪɟɞɧɟɣ ɚɧɤɟɪɨɜɤɢ...........................................................

 

051-7 ...............

112

Ɂɚɠɢɦ ɫɪɟɞɧɟɣ ɚɧɤɟɪɨɜɤɢ...........................................................

 

052-3 ...............

114

Ɂɚɠɢɦ ɫɪɟɞɧɟɣ ɚɧɤɟɪɨɜɤɢ ɧɟɫɭɳɟɝɨ ɬɪɨɫɚ...............................

 

052-4 ...............

115

Ɂɚɠɢɦ ɫɪɟɞɧɟɣ ɚɧɤɟɪɨɜɤɢ ɧɟɫɭɳɟɝɨ ɬɪɨɫɚ................

052-6 (Ʉɋ338) ...............

115

Ɂɚɠɢɦ ɬɪɨɫɚ ɫɪɟɞɧɟɣ ɚɧɤɟɪɨɜɤɢ ɞɥɹ ɧɟɫɭɳɟɝɨ ɬɪɨɫɚ..............

052-7 ...............

115

Ɂɚɠɢɦ ɫɪɟɞɧɟɣ ɚɧɤɟɪɨɜɤɢ ɧɟɫɭɳɟɝɨ ɬɪɨɫɚ .............................

 

052-8 ...............

116

Ɂɚɠɢɦ ɫɪɟɞɧɟɣ ɚɧɤɟɪɨɜɤɢ ɧɟɫɭɳɟɝɨ ɬɪɨɫɚ .............................

 

052-9 ...............

116

Ɂɚɠɢɦ ɫɪɟɞɧɟɣ ɚɧɤɟɪɨɜɤɢ ɧɟɫɭɳɟɝɨ ɬɪɨɫɚ ...........................

 

052-10 ...............

117

Ɂɚɠɢɦ ɩɢɬɚɸɳɢɣ..........................................................

053-1 (Ʉɋ323) ...............

117

Ɂɚɠɢɦ ɩɢɬɚɸɳɢɣ.........................................................................

 

053-3 ...............

118

Ɂɚɠɢɦ ɩɢɬɚɸɳɢɣ.........................................................................

 

053-4 ...............

118

Ɂɚɠɢɦ ɩɢɬɚɸɳɢɣ.........................................................................

 

053-6 ...............

118

Ɂɚɠɢɦ ɩɢɬɚɸɳɢɣ......................................................

053-8 (Ʉɋ323-1) ...............

119

Ɂɚɠɢɦ ɩɢɬɚɸɳɢɣ......................................................

053-9 (Ʉɋ323-2) ...............

119

Ɂɚɠɢɦ ɩɢɬɚɸɳɢɣ.......................................................................

 

053-10 ...............

119

Ɂɚɠɢɦ ɩɢɬɚɸɳɢɣ.......................................................................

 

053-11 ...............

120

Ɂɚɠɢɦ ɩɢɬɚɸɳɢɣ.......................................................................

 

053-12 ...............

120

Ɂɚɠɢɦ ɩɢɬɚɸɳɢɣ.......................................................................

 

053-12 ...............

120

Ɂɚɠɢɦ ɩɢɬɚɸɳɢɣ.......................................................................

 

053-13 ...............

122

Ɂɚɠɢɦ ɩɢɬɚɸɳɢɣ ......................................................................

 

053-15 ...............

121

Ɂɚɠɢɦ ɩɢɬɚɸɳɢɣ.......................................................................

 

053-16 ...............

122

Ɂɚɠɢɦ ɩɢɬɚɸɳɢɣ.......................................................................

 

053-17 ...............

123

Ɂɚɠɢɦ ɩɢɬɚɸɳɢɣ ......................................................................

 

053-18 ...............

122

Ɂɚɠɢɦ ɩɢɬɚɸɳɢɣ ......................................................................

 

053-19 ...............

122

Ɂɚɠɢɦ ɩɢɬɚɸɳɢɣ ɨɞɧɨɛɨɥɬɨɜɨɣ.............................

053-1-1 (Ʉɋ332) ...............

121

Ɂɚɠɢɦ ɩɢɬɚɸɳɢɣ ɨɞɧɨɛɨɥɬɨɜɨɣ.............................

053-1-2 (Ʉɋ333) ...............

121

Ɂɚɠɢɦ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ................................................

054-1 (Ʉɋ324) ...............

123

Ɂɚɠɢɦ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ............................................

054-2 (Ʉɋ324-1) ...............

123

Ɂɚɠɢɦ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ...............................................................

 

054-4 ...............

124

Ɂɚɠɢɦ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ...............................................................

 

054-5 ...............

124

Ɂɚɠɢɦ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ...............................................................

 

054-6 ...............

125

Ɂɚɠɢɦ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ............................................

054-7 (Ʉɋ324-2) ...............

125

Ɂɚɠɢɦ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ...............................................................

 

054-9 ...............

125

6

Ɂɚɠɢɦ ɩɢɬɚɸɳɢɣ......................................................................

054-10................

126

Ɂɚɠɢɦ ɩɢɬɚɸɳɢɣ .....................................................................

054-11................

126

Ɂɚɠɢɦ ɩɢɬɚɸɳɢɣ......................................................................

054-12................

126

Ɂɚɠɢɦ ɩɢɬɚɸɳɢɣ......................................................................

054-12................

129

Ɂɚɠɢɦ ɩɢɬɚɸɳɢɣ ɞɥɹ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɝɨ ɩɪɨɜɨɞɚ ..........................

054-13................

128

Ɂɚɠɢɦ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ (70-95/70-95).....................................

054-14................

127

Ɂɚɠɢɦ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ (70-95/95-120)...................................

054-15................

128

Ɂɚɠɢɦ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ (70-95/70-95).....................................

054-16................

128

Ɂɚɠɢɦ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɞɧɨɛɨɥɬɨɜɨɣ...................

054-1-1 (Ʉɋ334)................

127

Ɂɚɠɢɦ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɞɧɨɛɨɥɬɨɜɨɣ...................

054-1-2 (Ʉɋ335)................

127

Ɂɚɠɢɦ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ...............................................

055-1 (Ʉɋ325)................

129

Ɂɚɠɢɦ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ............................................

055-2 (Ʉɋ325-1)................

129

Ɂɚɠɢɦ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ..............................................................

055-3................

130

Ɂɚɠɢɦ ɩɢɬɚɸɳɢɣ ɞɥɹ ɧɟɫɭɳɟɝɨ ɬɪɨɫɚ......................................

055-5................

130

Ɂɚɠɢɦ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ..............................................................

055-6................

130

Ɂɚɠɢɦ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ............................................

055-7(Ʉɋ-325-3)................

131

Ɂɚɠɢɦ ɩɢɬɚɸɳɢɣ........................................................................

055-8................

131

Ɂɚɠɢɦ ɩɢɬɚɸɳɢɣ........................................................................

055-9................

131

Ɂɚɠɢɦ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ............................................................

055-10................

132

Ɂɚɠɢɦ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ............................................................

055-11................

132

Ɂɚɠɢɦ ɩɢɬɚɸɳɢɣ......................................................................

055-12................

132

Ɂɚɠɢɦ ɩɢɬɚɸɳɢɣ......................................................................

055-13................

133

Ɂɚɠɢɦ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ (95-120/95-120).................................

055-14................

134

Ɂɚɠɢɦ ɩɢɬɚɸɳɢɣ ɞɥɹ ɧɟɫɭɳɟɝɨ ɬɪɨɫɚ....................................

055-15................

132

Ɂɚɠɢɦ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ (95-120/95-120).................................

055-16................

134

Ɂɚɠɢɦ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɞɧɨɛɨɥɬɨɜɨɣ...................

055-1-1 (Ʉɋ336)................

133

Ɂɚɠɢɦ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɞɧɨɛɨɥɬɨɜɨɣ................

055-2-1 (Ʉɋ336-1)................

133

Ɂɚɠɢɦ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɧɟɫɭɳɟɝɨ ɬɪɨɫɚ.......................

056 (Ʉɋ326)................

134

Ɂɚɠɢɦ ɫɬɵɤɨɜɨɣ ɧɟɫɭɳɟɝɨ ɬɪɨɫɚ...........................................

056-1-1................

135

Ɂɚɠɢɦ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɧɟɫɭɳɟɝɨ ɬɪɨɫɚ................

056-2 (Ʉɋ326-2)................

135

Ɂɚɠɢɦ ɫɬɵɤɨɜɨɣ ɧɟɫɭɳɟɝɨ ɬɪɨɫɚ...............................................

056-3................

136

Ɂɚɠɢɦ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɧɟɫɭɳɟɝɨ ɬɪɨɫɚ...................................

056-4................

136

Ɂɚɠɢɦ ɫɬɵɤɨɜɨɣ ɧɟɫɭɳɟɝɨ ɬɪɨɫɚ...............................................

056-5................

136

Ɂɚɠɢɦ ɫɬɵɤɨɜɨɣ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɝɨ ɩɪɨɜɨɞɚ...................

059-6 (Ʉɋ321-1)................

137

Ɂɚɠɢɦ ɫɬɵɤɨɜɨɣ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɝɨ ɩɪɨɜɨɞɚ.................

059-10 (Ʉɋ321-2)................

137

ɋɤɨɛɚ ɞɥɹ ɩɪɨɜɨɞɨɜ ......................................................................

061................

137

ɋɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶ ɦɟɞɧɵɯ ɩɪɨɜɨɞɨɜ (ɋɈɆ) ......................................

062................

138

ɋɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶ ɦɟɞɧɵɯ ɩɪɨɜɨɞɨɜ (ɋɈɆ) ..................................

062-1................

138

ɋɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶ ɦɟɞɧɵɯ ɩɪɨɜɨɞɨɜ (ɋɈɆ) ..................................

062-1................

138

ɋɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶ ɦɟɞɧɵɯ ɩɪɨɜɨɞɨɜ (ɋɈɆ) ..................................

062-1................

138

ɋɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɯ ɩɪɨɜɨɞɨɜ (ɋɈȺ) ........................

062-2................

138

ɋɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɯ ɩɪɨɜɨɞɨɜ (ɋɈȺ) ........................

062-2................

138

ɋɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɯ ɩɪɨɜɨɞɨɜ (ɋɈȺ) ........................

062-2................

138

ɋɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɯ ɢ ɫɬɚɥɟɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɯ

 

ɩɪɨɜɨɞɨɜ (ɋɈȺɋ) .....................................................................

062-3................

139

7

ɋɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɯ ɢ ɫɬɚɥɟɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɯ

 

 

ɩɪɨɜɨɞɨɜ (ɋɈȺɋ) .....................................................................

062-3 ...............

139

ɋɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɯ ɢ ɫɬɚɥɟɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɯ

 

 

ɩɪɨɜɨɞɨɜ (ɋɈȺɋ) .....................................................................

062-3 ...............

139

ɋɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɯ ɩɪɨɜɨɞɨɜ (ɋɈȺ) .........................

062-4 ...............

138

ɋɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɯ ɢ ɫɬɚɥɟɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɯ

 

 

ɩɪɨɜɨɞɨɜ (ɋɈȺɋ) ......................................................................

062-5 ...............

140

ɋɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɯ ɢ ɫɬɚɥɟɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɯ

 

 

ɩɪɨɜɨɞɨɜ (ɋɈȺɋ) ......................................................................

062-6 ...............

141

Ʉɨɭɲ ɞɥɹ ɦɟɞɧɵɯ ɩɪɨɜɨɞɨɜ ..........................................................

063 ...............

141

Ʉɨɭɲ ɞɥɹ ɦɟɞɧɵɯ ɩɪɨɜɨɞɨɜ ..........................................................

063 ...............

141

Ʉɨɭɲ ɞɥɹ ɦɟɞɧɵɯ ɩɪɨɜɨɞɨɜ ..........................................................

063 ...............

141

Ʉɨɭɲ ɞɥɹ ɦɟɞɧɵɯ ɩɪɨɜɨɞɨɜ .......................................................

063-2 ...............

142

Ʉɨɭɲ ɞɥɹ ɦɟɞɧɵɯ ɩɪɨɜɨɞɨɜ .......................................................

063-4 ...............

142

Ʉɨɭɲ ɞɥɹ ɦɟɞɧɵɯ ɩɪɨɜɨɞɨɜ .....................................................

063-11 ...............

142

Ɂɚɠɢɦ ɩɢɬɚɸɳɢɣ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɯ ɩɪɨɜɨɞɨɜ...............................

064-1 ...............

143

Ɂɚɠɢɦ ɩɢɬɚɸɳɢɣ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɯ ɩɪɨɜɨɞɨɜ...............................

064-2 ...............

143

Ɂɚɠɢɦ ɩɢɬɚɸɳɢɣ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɯ ɩɪɨɜɨɞɨɜ...............................

064-4 ...............

144

Ɂɚɠɢɦ ɩɢɬɚɸɳɢɣ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɯ ɩɪɨɜɨɞɨɜ................

064-5 (Ʉɋ337) ...............

144

Ɂɚɠɢɦ ɩɢɬɚɸɳɢɣ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɯ ɩɪɨɜɨɞɨɜ...............................

064-6 ...............

144

Ɂɚɠɢɦ ɩɥɚɲɟɱɧɵɣ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɞɥɹ ɩɪɨɜɨɞɨɜ........

ɉȺ-1,5-1,5 ...............

144

Ɍɪɭɛɤɚ Ⱥɪɥɶɞɚ................................................................................

065 ...............

145

ȼɤɥɚɞɵɲ ɫɟɞɥɨɜɨɣ ....................................................................

067-1 ...............

145

ȼɤɥɚɞɵɲ ɜɢɥɨɱɧɨɝɨ ɤɨɭɲɚ .........................................................

068 ...............

145

Ɂɚɠɢɦ ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɉȺɆ.......................................

069(Ʉɋ331) ...............

146

Ɂɚɠɢɦ ɩɢɬɚɸɳɢɣ ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɣ....................................................

069-1 ...............

146

Ɂɚɠɢɦ ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɣ ɬɢɩɚ ɉȺɆ....................................................

069-2 ...............

146

Ɂɚɠɢɦ ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɣ ɉȺɆ............................................................

069-4 ..............

147

Ɂɚɠɢɦ ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɣ ɬɢɩɚ ɉȺɆ....................................................

069-5 ...............

147

Ɂɚɠɢɦ ɫɬɵɤɨɜɨɣ ɰɚɧɝɨɜɵɣ............................................................

085 ...............

148

Ɂɚɠɢɦ ɫɬɵɤɨɜɨɣ ɰɚɧɝɨɜɵɣ.........................................................

085-1 ...............

148

Ɂɚɠɢɦ ɫɬɵɤɨɜɨɣ ɰɚɧɝɨɜɵɣ.........................................................

085-2 ...............

149

Ɂɚɠɢɦ ɫɬɵɤɨɜɨɣ ɰɚɧɝɨɜɵɣ.........................................................

085-4 ...............

149

Ɂɚɠɢɦ ɫɬɵɤɨɜɨɣ ɰɚɧɝɨɜɵɣ.........................................................

085-5 ...............

149

Ɂɚɠɢɦ ɤɨɧɰɟɜɨɣ ɰɚɧɝɨɜɵɣ .........................................................

086-1 ...............

150

Ɂɚɠɢɦ ɤɨɧɰɟɜɨɣ ɰɚɧɝɨɜɵɣ .........................................................

086-2 ...............

150

Ɂɚɠɢɦ ɤɨɧɰɟɜɨɣ ɰɚɧɝɨɜɵɣ .........................................................

086-4 ...............

151

Ɂɚɠɢɦ ɫɬɵɤɨɜɨɣ ɰɚɧɝɨɜɵɣ.........................................................

087-1 ...............

151

Ɂɚɠɢɦ ɫɬɵɤɨɜɨɣ ɰɚɧɝɨɜɵɣ.........................................................

087-2 ...............

151

Ɂɚɠɢɦ ɫɬɵɤɨɜɨɣ ɰɚɧɝɨɜɵɣ.........................................................

087-3 ...............

151

Ɂɚɠɢɦ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɟɫɫɭɟɦɵɣ .....................................

ɉɁ-501 ...............

152

Ɂɚɠɢɦ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɟɫɫɭɟɦɵɣ .................................

ɉɁ-501-1 ...............

152

Ɂɚɠɢɦ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɟɫɫɭɟɦɵɣ .....................................

ɉɁ-502 ...............

152

Ɂɚɠɢɦ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɟɫɫɭɟɦɵɣ .....................................

ɉɁ-503 ...............

153

Ɏɢɤɫɚɬɨɪ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ .......................................................

109-5 ...............

153

8

Ɏɢɤɫɚɬɨɪ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ........................................................

109-6................

153

Ɏɢɤɫɚɬɨɪ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ......................................................

109-7................

154

Ɏɢɤɫɚɬɨɪ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ........................................................

109-8................

154

Ɏɢɤɫɚɬɨɪ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫ ɭɩɨɪɨɦ........................................

109-9................

154

Ⱥɪɦɚɬɭɪɚ ɢɡ ɫɬɚɥɢ...............................................................................................

 

155

Ʉɨɪɨɦɵɫɥɨ ɞɥɹ ɚɧɤɟɪɨɜɤɢ ɞɜɭɯ ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɯ ɩɪɨɜɨɞɨɜ...............

043................

156

ɒɬɢɮɬ ɞɟɪɠɚɬɟɥɹ .........................................................................

060................

156

ɒɬɢɮɬ ɞɟɪɠɚɬɟɥɹ..........................................................................

060................

157

ɋɤɨɛɚ ɞɥɹ ɩɪɨɜɨɞɨɜ...................................................................

061-1 ...............

158

ɋɤɨɛɚ ɞɥɹ ɩɪɨɜɨɞɨɜ....................................................................

061-2................

157

Ʉɨɭɲ ɫɬɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɜɨɞɨɜ..........................................................

063-1................

158

Ʉɨɭɲ ɞɥɹ ɦɟɞɧɵɯ ɩɪɨɜɨɞɨɜ...........................................................

063................

159

Ʉɨɭɲ ɫɬɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɜɨɞɨɜ..........................................................

063-5................

158

Ɂɚɠɢɦ ɩɥɚɲɟɱɧɵɣ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɝɨ ɩɪɨɜɨɞɚ ................................

066................

159

Ɂɚɠɢɦ ɩɥɚɲɟɱɧɵɣ ɞɥɹ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɝɨ ɩɪɨɜɨɞɚ .......................

066-2................

159

Ɂɚɠɢɦ ɩɥɚɲɟɱɧɵɣ ɞɥɹ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɝɨ ɩɪɨɜɨɞɚ .......................

066-2................

161

Ɂɚɠɢɦ ɩɥɚɲɟɱɧɵɣ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɝɨ ɩɪɨɜɨɞɚ ............................

066-3................

160

Ɂɚɠɢɦ ɩɥɚɲɟɱɧɵɣ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɝɨ ɩɪɨɜɨɞɚ..............................

066-4................

159

Ɂɚɠɢɦ ɩɥɚɲɟɱɧɵɣ ɞɥɹ ɡɚɡɟɦɥɹɸɳɟɝɨ ɩɪɨɜɨɞɚ .......................

066-5................

160

Ɂɚɠɢɦ ɩɥɚɲɟɱɧɵɣ..........................................................................

073................

161

Ɂɚɠɢɦ ɩɥɚɲɟɱɧɵɣ ........................................................................

073................

161

Ɂɚɠɢɦ ɩɥɚɲɟɱɧɵɣ ɞɥɹ ɩɪɨɜɨɞɨɜ...................................................

074................

162

ɋɟɪɶɝɚ ..............................................................................................

075................

162

ɋɟɪɶɝɚ ɋɪ-4,5...............................................................................

075-2................

162

ɋɟɪɶɝɚ ɋɪ-4,5...............................................................................

075-5................

163

ɋɟɪɶɝɚ .........................................................................................

075-6................

163

ɉɟɫɬɢɤ ɫ ɧɚɪɟɡɤɨɣ 3/4" ...................................................................

076................

163

ɉɟɫɬɢɤ ɫ ɧɚɪɟɡɤɨɣ 3/4" ...............................................................

076-1................

163

ɉɟɫɬɢɤ ɫ ɧɚɪɟɡɤɨɣ 1" ......................................................................

077................

164

ɉɟɫɬɢɤ ɫ ɧɚɪɟɡɤɨɣ 1" ..................................................................

077-1................

164

Ɂɚɦɨɤ ..............................................................................................

078................

164

Ɂɚɦɨɤ ...........................................................................................

078-1................

164

Ɂɚɠɢɦ ɫɬɵɤɨɜɨɣ ɫɬɚɥɶɧɵɯ ɬɪɨɫɨɜ.................................................

079................

165

Ɂɚɠɢɦ ɫɬɵɤɨɜɨɣ ɫɬɚɥɶɧɵɯ ɬɪɨɫɨɜ.............................................

079-1................

165

ɉɥɚɧɤɚ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɚɹ..................................................................

082................

165

ȼɚɥɢɤɢ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɜ ɚɪɦɚɬɭɪɟ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɫɟɬɢ....................

084................

166

Ɂɚɦɨɤ ɞɥɹ ɝɪɭɡɨɜ ɞɥɹ ɲɬɚɧɝ Ø 16-22 ɦɦ ......................................

104................

166

Ɂɚɦɨɤ ɞɥɹ ɝɪɭɡɨɜ ɞɥɹ ɲɬɚɧɝ Ø 16-22 ɦɦ ..................................

104-1................

166

Ɂɚɦɨɤ ɞɥɹ ɝɪɭɡɨɜ ɞɥɹ ɲɬɚɧɝ Ø 16-22 ɦɦ ..................................

104-2................

167

ɒɬɚɧɝɚ ɨɞɢɧɚɪɧɚɹ ɞɥɹ ɝɪɭɡɨɜ .......................................................

105................

167

ɒɬɚɧɝɚ ɨɞɢɧɚɪɧɚɹ ɞɥɹ ɝɪɭɡɨɜ .......................................................

105................

167

ɒɬɚɧɝɚ ɨɞɢɧɚɪɧɚɹ ɞɥɹ ɝɪɭɡɨɜ ...................................................

105-1................

168

ɒɬɚɧɝɚ ɨɞɢɧɚɪɧɚɹ ɞɥɹ ɝɪɭɡɨɜ ...................................................

105-1................

168

ɒɬɚɧɝɚ ɞɜɨɣɧɚɹ ɞɥɹ ɝɪɭɡɨɜ ...........................................................

106................

168

9

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]