Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Уголовное право(методичка).doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
13.04.2015
Размер:
601.6 Кб
Скачать

Міністерство освіти та науки України

Донецький національний університет

Економіко-правовий факультет

Навчально-методичні матеріали

за кредитно-модульною системою навчання

з дисципліни «Кримінальне право (Загальна частина)»

для студентів спеціальності 6.030401 «Правознавство»

денної форми навчання

Затверджено на засіданні кафедри кримінального права і процесу Протокол № від 2014 р.

Донецьк ДонНУ 2014

1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ КУРСУ

«КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

1.1. Опис

Кримінальне право є однією з профілюючих дисциплін, що вивчаються у вищих учбових закладах України. Викладання кримінального права передбачає розкриття соціальної суті і юридичного змісту кримінального закону, взаємозв'язку його норм, оволодіння умінням їх наукового і практичного застосування. Навчальна дисципліна «Кримінальне право (Загальна частина)» належить до нормативних, циклу фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін. Дисципліна є обов'язковою для вивчення.

Курс «Кримінальне право України. Загальна частина» сприяє формуванню у студентів глибоких теоретичних і практичних знань з подальшим їх використанням в своїй професійній діяльності.

Теоретичні знання і практичні уміння з кримінального права є складовою частиною професійних знань і умінь фахівця-правознавця. Особливо важливі ці знання і уміння для працівників органів розслідування, прокуратури, суду, які безпосередньо здійснюють боротьбу із злочинністю, а також для адвокатів, нотаріусів, працівників юридичних служб і т.п.

Курс дає можливість поглибленого вивчення загальних базових положень кримінального права про злочин і покарання. Система курсу Загальної частини кримінального права в основному визначається системою чинного кримінального законодавства. До Загальної частини відносяться норми, що визначають завдання, принципи і основні інститути кримінального права. Метою курсу є засвоєння студентами основних правових понять, категорій, кримінально-правових інститутів, базою для яких є Конституція України і чинне кримінальне законодавство, детальне вивчення студентами конспектів лекцій і чинного законодавства, керівних роз'яснень пленуму Верховного суду України, підручників і навчальних посібників, додаткової літератури, що повинно сприяти правильному умінню аналізувати і тлумачити кримінально-правові норми, положення постанов пленуму Верховного суду України, застосовувати їх до конкретних обставин; засвоєнню основних проблем науки кримінального права; знанню сучасних тенденцій кримінально-правової політики в Україні.

1.2. Рівень

Збагачення студентів теоретичними знаннями передбачає засвоєння ними різних концепцій, поглядів, дискусійних положень з найбільш важливих питань, що є в науці кримінального права, розвиток уміння критично обмірковувати проблемні питання, щоб мати про них свою аргументовану думку, а також розвиток правового мислення, що допоможе правильно орієнтуватися в матеріалі. Вивчення кримінального права нерозривно пов'язане із знанням положень інших загальних і спеціальних юридичних дисциплін, зокрема, кримінального процесу, кримінології, історії держави і права, теорії держави і права, конституційного права, трудового права, кримінально-виконавчого права, філософії права, соціології права.

В умовах виробничої діяльності, враховуючи правовий статус суб'єктів кримінального судочинства вивчення вказаної дисципліни має наступні завдання:

– навчити студента вільно орієнтуватися в нормах Загальної частини КК України і інших законодавчих актах, враховувати всі зміни і доповнення до нього, швидко знаходити норми, застосування яких вимагають конкретні ситуації, що виникають при провадженні у кримінальній справі, зокрема при кваліфікації вчиненого діяння.

– шляхом аналізу матеріалів кримінальної справи і відповідних норм Загальної частини КК України, встановлювати елементи і ознаки складових частин інститутів кримінального права України які потрібно застосовувати у кожному конкретному випадку при кваліфікації вчиненого злочину.

– з метою обґрунтування рішень, що приймаються у кримінальній справі, знаходити відповідні положення Загальної частини КК України на підставі аналізу фактичних даних і обставин окремих суспільно небезпечних діянь.

– визначати критерії систематизації (розмежування, класифікації, порівняння) інститутів Загальної частини кримінального законодавства або їх складових частин, необхідних для вирішення питань, що виникають при виконанні службових обов'язків.

Предмет дисципліни «Кримінальне право» (Загальна частина):

– злочини і покарання;

– норми чинного кримінального законодавства України;

– практика застосування кримінально-правових норм;

– історія питань Загальної частини кримінального права України;

– норми Загальної частини кримінального законодавства зарубіжних держав;

– проблеми вдосконалення норм Загальної частини кримінального права і практики їх застосування;

– правові норми, що передбачають кримінальну відповідальність за скоєння окремих злочинів, практика їх застосування, теоретичні положення науки Особливої частини кримінального права України.

Новаціями даної учбової програми є адаптованість її до кредитово-модульної системи організації учбового процесу.

Мета кредитово-модульної системи навчання:

– демократизація учбового процесу, організація найбільш раціонального і ефективного засвоєння певних знань, стимулювання студентів до систематичної навчальної праці, посилення мотиваційного компоненту, формування самооцінюючих дій і перетворення контролю на дієвий механізм управлінського процесу;

– підвищення якості вищої освіти, забезпечення конкурентоспроможності випускників вищих учбових закладів на європейському ринку праці, виконання Україною вимог Болонського процесу.

Суть терміну «модуль» визначається як «відносно самостійна частина учбової інформації, достатня для формування тих або інших професійних знань, умінь, навиків». У модулі висловлюється принципово важливий зміст учбової інформації, дається роз'яснення цієї інформації, приводяться теоретичні і практичні завдання. Модуль виступає чинником розкриття потенційних можливостей студентів і одночасно розвиває їх здібність до самоосвіти, диференційована оцінка успішності стимулює їх учбову діяльність.

Підсумкова оцінка в кредитово-модульній системі організації учбового процесу виставляється як інтегрована оцінка за засвоєння всіх модулів протягом навчального року, вона є бально-рейтинговою з урахуванням особливостей учбової дисципліни і з перекладом національної системи оцінок в шкалу ЕСТS (Європейської кредитово-трансферної системи). Застосування шкали оцінок ЕСТS пов'язане з уніфікацією оцінок успішності студентів, оскільки в кожній державі є свої системи і критерії оцінювання.

Вивчення «Кримінального права (Загальної частини)» у вищих учбових закладах студентами юридичних спеціальностей денного відділення триває впродовж двох семестрів, передбачені такі форми навчання як лекції, практичні заняття, самостійна робота студента, в першому семестрі студенти складають залік, курс закінчується іспитом.

Кримінальне право України (і галузь права, і учбова дисципліна) вивчаються з традиційним розділенням на дві частини – Загальну і Особливу, кожна з яких викладається по темах, які розкривають окремі інститути кримінального права.

Загальна частина складається з 15 розділів і вивчає: поняття і систему кримінального права; науку кримінального права; поняття, структуру і тлумачення закону про кримінальну відповідальність; дія закону про кримінальну відповідальність в просторі і в часі; поняття злочину; поняття і підстави кримінальної відповідальності; склад злочину; об'єкт злочину; об'єктивну сторону злочину; суб'єкт злочину; суб'єктивну сторону злочину; обставини, що виключають злочинність діяння; стадії скоєння умисного злочину; співучасть в злочині; множинність злочинів; поняття і цілі покарання; систему і види покарань; призначення покарання; звільнення від кримінальної відповідальності; звільнення від покарання і його відбування; погашення і зняття судимості; особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх; примусові заходи медичного характеру; основні питання загальної частини кримінального права зарубіжних держав; зміст вчень різних шкіл науки кримінального права.

Особлива частина складається з 20 розділів. Предметом її вивчення є: зміст, система і значення Особливої частини КК; наукові основи кваліфікації злочинів; норми, в яких визначаються конкретні злочини і покарання, встановлені за їх скоєння, а також злочини проти миру і безпеки людства.