Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка Латынь.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
09.05.2015
Размер:
283.65 Кб
Скачать

Зміст стр

1. Вступ 1

2. Таблиці з граматики латинської мови

-1-2 загальні таблиці відмінкових закінчень п’яти відмін 3

- 3 іменники першої відміни 3

- 4-5 іменники другої відміни 5

- 6-10 іменники третьої відміни 5-6

- 11-12 іменники четвертої і п’ятої відмін 7

- 13-16 дієслово 8-9

- 17 ступені порівняння прикметників 9

-18-19 хімічна номенклатура 9-10

- 20 прийменники 10

3. Додаткові пояснення до таблиць 11-13

4. Вправи 14-22

5. Використана література 23

Вступ

Посібник- практикум з латинської мови в таблицях і справах призначений для студентів фармацевтичного і медичного факультетів.

В медичних навчальних закладах латинська мова застосовується в таких профілюючих дисциплінах, як анатомія, фармакологія, педіатрія, хірургія та інші.

Ми маємо багато різноманітних підручників, а з ними і підходів до вивчення мови, скорочену кількість годин, та (обширний) граматичний матеріал.

Раціональніше використовувати час відведений на практичні заняття, позаурочну та самостійну роботу- є мета цього практикуму.

Пропановані таблиці ілюструють основні розділи латинської граматики в обсязі програми для медичного університету. Їх можно застосовувати, як для засвоєння нового матеріалу, так і для повторення пройденого.

Вправи надані згідно таблиць, окремо для медичного і фармацевтичного факультетів.

20 Таблиць розміщені в такій послідовності:

1-2 відмінкові закінчення п'яти відмін

3-12 іменники IV відмін

13-16 дієслово

17 Ступені порівняння прикметників

18-19 хімічна номенклатура

20 Прийменники

Таблиця 1 – Таблиця відмінкових закінчень пяти відмін

Numerus

Singularis

Pluralis

Declinatio

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Genus

Casus

f.

n.

m. f. n.

m.

n.

t

fo

m. n,

m. f, n.

Шс n.

f.

Nom.

-a

-us, -er,

um

Різні

-us, -u

-es

-ae

-i, -a

-es, -a(ia)

-us, -ua

-es

Gen.

-ae

-i

-is

-us

-ei

-arum

-orum

um(ium)

uum

erum

Dat

-ae

-0

-i

-ui, -u

-ei

-is

-is

-ibus

-ibus

-ebus

Acc.

am

um

-em как (im) Nom

-um, -u

-em

-as

-OS,

-a

-es, -a(ia)

-us, -ua

-es

Abl.

-a

-0

-em

-u

-e

-is

-is

-ibus

-ibus

-ebus

Таблиця 2Відмінкові закінчення в Nominativus et Genetivus всіх відмінків іменника

Declinatio

1

2

3

4

5

Genus

f.

m. n.

m. n. F.

m. n.

f.

Nominativus singularis

-a

-er, -us, -um

різноманітні

-us, -u

-es

Genetivus singularis

-ae

-I

-is

-us

-ei

Nominativus pluralis

-ae

-I,-a

-es, -a

-us, -ua

-es

Genetivus pluralis

-arum

-orum

-um

-uum

-erum

Таблиця 3 - DECLINATIO PRIMA femininum

Casus

Singularis

Pluralis

Nom.

herba

herbae

Gen.

herbae

herbarum

Dat.

herbae

herbis

Acc.

herbam

herbas

Abl

herba

herbis

herba, ae, f– трава

clavicula, ae, f - ключиця

femina, ae, fжінка

skapula, ae, f - лопатка

vertebra, ae, f- хребець

aqua, ae,f вода

Виключення з правила в роду:

okulista, ae, - окуліст

collega, ae, m - товариш

poeta, ae, m – поет

pharmaceuta, ae, m – фармакологія

pharmacopola,ae,m - аптекар

Таблиця 4DECLINATIO SECUNDA

masculinum neutrum

Casus

Singularis

Piuralis

Nom.

amicus

amici

Gen.

amici

amicorum

Dat.

amico

amicis

Acc.

amicum

amicos

Abl

amico

amicis

amicus,i,m-друг,товариш

oculus,i,m-око

-us,-er musculus,i,m-м’яз

magister,tri,m- учитель

-um medicamentum,i,m- ліки

acidum,i,m- кислота

Виключення з правила :

virus, і, n

bolus, і, f

pinus, і, f

amygdalus, i, f

periodus, i, f

Таблиця 5 - DECLINATIO SECUNDА

masculinum neutrum

puer, eri, m - хлопчик verbum, і, n – слово

Casus

Singularis

Piural is

Nom.

puer

puerL

Gen.

pueri.

puerorum

Dat

puero

puerjs_

Acc.

puerum

pueros

AbL

puero

pueris

Casus

Singularis

Piural is

Nom.

verbum

verba

Gen.

verbj.

verborum

Dat.

verbo

verbte

Acc.

verbum

verba

Abl.

verbo

verbjs


Іменники грецького походження наon :

colon,i,n – обідкові кишка

amnion,i,n – амніон,ввідна оболонка ока

encephalon,i,n – головний

gaglion,i,n- ганглій, нервовий вузол мозок

skeleton,i,n- скелет

organon,i,n- орган

Таблиця 6 - DECLINATIO TERTIA

Іменники приголосної групи (masculinum)

Casus

Singularis

Piural is

Nom.

labor

la bores

Gen.

laborjs

laborum

Dat.

labon

laboribus

Acc.

laborem

labores

Abl.

la bore

laboribus

- labor, laboris, m - труд, робота

- ex, -es cortex,icis,m - кора

- or flos, floris, m - квітка

- us , -er homo, inis, m –людина

- orator, oris, m – оратор

Виключення з правил:

os,oris,n - ріт

ver,veris, n

os, ossis, n - кістка

arbor, oris, n - дерево

tuber, eris, n - бульба

gaster, tris, f - шлунок

cor, cordis,n

cadaver, eris, n

Таблиця 7 - DECLINATIO TERTIA

Іменники приголосної групи

Casus

Singularis

Piuraris

Nom.

sanitas

sanitates

Gen.

sanitatis

sanitatum

Dat.

sanitati

sanitatibus

Acc.

sanitatem

sanitates

Abl.

sanitate

sanitatibus

(femininum) sanitas, sanitatis, f здоров’я

cavitas,atis,f -порожнина, впадина

- x lex, legis, f - закон

- us - as hirudo, inis, f - піявка

- do – go cartilago, inis, f - хрящь

- io solutio, onis, f - розчин

- salus, utis, f - здоров’я

Виключення з правил:

axis,is,m

canalis,

dens,dentis ,m

thorax,acis,m

pulvis,eris,m

margo,marginis,m

tendo,inis,m

sanguis,inis,m

vas,vasis,n

Таблиця 8- DECLINATIO TERTIA

Іменники приголосной групи (neutrum)

Casus

Singularis

Piuraris

Nom.

Corpus

Corpora

Gen.

corporis

Corporum

Dat.

corpori

corporibus

Acc.

Corpus

corpora

Abl.

corpore.

corporibus


- сorpus,corporis, n - тіло

- caput,itis, n - голова

-us semen, inis, n - сімя

-ur, -ut lac, lactis, n - молоко

-en nomen, inis, n - ім’я

Виключення з правил:

ren,renis,m

lien,lienis,m

sal,salis,m

sol,solis,m

aden,enis,m

Таблиця 9- DECLINATIO TERTIA

Іменники голосного і змішаного типу (neutrum) mare, maris, n – море

Casus

Singularis

Plural is

Nom.

mare

maria

Gen.

marjs_

marium

Dat.

marj_

maribus

Acc.

mare_

marja_

Abl.

marj_

maribus

us animal,alis, n - звір

exemhlar, aris, n–приклад

mel, mellis, n- мед

-ur - ut nuphar, aris, n- кубишка

-en secale, alis, n - жито

За змішаним типом відмінюються:

  1. Рівноскладні іменники жіночого роду на -is:

apis, is, f cutis, is, f pubes, is, f auris, is, f

  1. Нерівноскладні іменники з закінченням основи на 2 приголосні

pars, partis, f cor, cordis, n dens, dentis

Таблиця 10 – Іменники грецького походження

Casus

Singularis

Pluralis

Nom.

Basis

Bases

Gen.

Basis

Basium

Dat.

Basi

Basibus

Acc.

Basim(n)

Bases

Abl.

basi

basibus

Casus

Singularis

Pluralis

Nom.

aloe.

aloae

Gen.

aloes

aloarum

Dat.

aloae

alois

Acc.

aloen

aloas

Abl.

aloe

alois


Casus

Singularis

Pluralis

Nom.

rhizoma

rhizomata

Gen.

rhizomatis

rhizomatum

Dat.

rhizomati

rhizomatis

Acc.

rhizoma

rhizomata

Abl.

rhizomate

rhizomatis


Таблиця 11.DECLINATIO QUARTA

Neutrum masculinum

Casus

Singularis

Pluralis

Nom.

fructus

fructus

Gen.

fructus

fructuum

Dat.

fructyl

fructibus

Acc.

fructum

fructus

Abl

fructu

fructibus

fructus, us, m – плод

spiritus, us,m - спирт

us casus, us, m - випадок

usus, us, m - применение

-u gradus, us, m - ступінь

cornu, us, n - ріг

genu, us, n – коліно

Виключення з правила:

manus, us, f quercus, us, f

Іменники:

arcus, artus,

partus, quercus

в dat. et abl. plur. приймают закінчення - іbus.

Таблиця 12-DECLINATIO QUINTA

Femininum res, rei, f – річ

Casus

Singularis

Pluralis

Nom.

res

res

Gen.

rei

rerum

Dat.

rei

rebus

Acc.

rem

res

Abl

re

rebus

fides, ei, f - віра, довіра

-e scabies, ei, f – короста

rabies, ei, f – сказ

species, ei, f - вид, сорт, збір

Виключення з правила :

dies, ei, m meridies, ei, m

Іменник dies, ei в значені срок - жіночого роду: dies constitute

Таблиця 13ДІЄСЛОВО

PRAESENS INDICATIVI ACTIVI IMPERATIVUS

Coniugatio prima

Coniugatio secunda

Coniugatio terti a

Coniugatio quarta

Singularis

1 signo я позначую

misceo я змішую

divido я роблю

audio я слу­хаю

2 signas

misces

dividjs

audis

3 signal

miscet_

dividJL

audit

Plurlis

1 signamus

miscemus

dividTmus

audTmus

2 signatis

miscetis

d'ividftis

audTtis

3 signant

miscent

dividunt

audiujit

IMPERATIVUS

signa!

misce!

divide!

audi f

signate!

miscete!

dividite!

audite!

Таблица 14 - CONJUNCTIVUS PRAESENTIS ACTIVITIET PASSIVITI

Infinitivus

Activum

Passivum

Conjugatio prima: signare

signet siqnent

signetur signentur

Conjugatio Secunda

Miscёге

misceat misceant

misceatur misceantur

Conjugatio tertia:

Dividere

dividat dividant

dividatur dividantur

Conjugatio quarta:

Audire

audiat audiant

audiatur audiantur

Indicativus praesentis

Conjunctivus praesentis

sum

sumus

1.

sim

simus

es

estis

2.

sis

sitis

est

sunt

3.

sit

sitis

English

Francais

Deutch

Старосл.

санскрит

I am

Je suis

Ich bin

кшь

[asmi

You are

Tu es

Du bist

ней

As і

He(she, it) is

ll(elle) est

Er(sie, es) ist

нстъ

A'sti

We are

Nous sommes

Wir sind

ншъ

Smah

You are

Vous etes

Ihr seid

кете

Stha

They are

lls(elles) sont

Sie sind

Santi]

Таблиця 15 - ДІЄСЛОВО SUM, FUI,-ESSE

Praesens

Perfectum

Supinum

Infinitivus

1

orno do

Ornavі deal

ornatum datum

ornare dare

2

habeo doceo

habm docui

habTtum doctum

habere docere

3

ago. scribo.

egL

scripsl

actum scriptum

agere scribere

4

audio sentio

audlvj. sensi

audftum sensum

audlre sentfre

Таблиця 16 - ОСНОВНІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА

Таблиця 17- СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ

Gradus positivus

Gradus comparativus

Gradus superlativus

1.

longus, a,um simplex, icis

longior, ius simplicior, ius

longissimus, a, um simplicissimus, a, um

2.

asper, era, erum celer, is, e

asperior, ius celerior, ius

asperrfmus, a, um celernmus, a, um

3.

facіlis, e

facilior, ius

facilumus, a* um

4.

necessaries, a, um

magis necessarius, a, um

maxime necessarius a,um

5.

bonus, a, um malus, a, um magnus, a, um parvus, a, um multus, a, um

melior, ius peior, ius maior, ius minor, us plus

optimus, a, um pessimus, a, um maximus, a, um minimus, a, um plurimus, a, um

Таблица 18 - НАЗВА КИСЛОТ, ОКСИДІВ.

Acidum, f, n + прикметник

Українська

номенклатура

Nominativus singu­laris

Genetivus singularis

примеры

Кисневі кислоти

-на -ова -ева

-іста

-ic(um) -os(um)

-ici -osi

Sulfuricum-

Сірчана(сульфатна)

Sulfurosum-

Сульфітна(сірчиста)

Безкисневі

кислоти

-істоводнева

-идна

hydro+ +основа+іс(иm)

-ici

Hydrosulfuricum-

сірководнева

НАЗВИ ОКСИДІВ:

елемент(Gen) + oxydum, t, n

НАПРИКЛАД: Zinci oxydum, Magnesii peroxydum.

NB! Nitrogenium oxydu latum-нітрогену закис

Таблиця 19 НАЗВИ СОЛЕЙ.

Катіон(gen) + аніон(nom)

українські суффик­си

Nominativus sin­gularis

Genetivus singu­laris

приклади

Солі оксигеновмісні

-ат

-іТ

-as -is

-atis -itis

Sulfas-сульфат Sulfis-сульфіт

Солі безоксигенові

-ід

-id(um)

-idi

Sulfidum-сульфід

Bismuthi subnitras

Кислі солі: [hydro + основа + asj Natrii hydrocarbonas

Натрієві і калієві солі: |речовина(Nom) + natrium(kalium) Sulfacilum-natrium

Таблиця 20- Прийменники

C ACCUSATIVUS C ABLATIVUS

Ad – до, для, при a, ab – від, з , зі сторони

Ante – перед, до cum – з, разом з

Contra – проти de – про

Per – через, ex – для

Post - після, позаду sine – без

CACCUSATIVUS ET ABLATIVUS

IN – в, на Acc. (на питання (куди?); in ampullam – в ампулу)

Abl. (на питання(де?); in ampulla – в ампулі

SUB - Асс. (на питання(під що?) ; sub linguam - під язик)Abl. (на питання(під чим?);Sub lingua – під язиком)

Пояснення до таблиць

Таблиця 1. - загальна таблиця відмінкових закінчень

Таблиця 2. – на допомогу студентам медичного факультету: Nominativus et Genetivus.

Таблиці 3- 12. – привертають увагу на три основні моменти розділу «Іменник»

Словникова форма;

Відмінкові закінчення;

Виключення із правил про рід.

Таблиця 3.- використовується при вивченні теми «Прикметник»

При вивчені термінологічної лексики слід звернути увагу на використання неузгодженого означення. Воно виражається родовим відмінком і ставиться після означного слова. Перекладається за допомогою прикметника: aqua Menthae -мятна вода; vena portae –воротна вена.

Якщо це назва хімічного елементу, лікарського засобу або лікарської рослини, пишуть з великої літери: tinctura Convallariae – настоянка конвалії ; pasta Zinci –цинкова паста.

NB ! Неузгоджене означення ставиться у множині, коли виражає поняття кількості

massa pilularum -пілюльна маса;

ollum Amygdalarum - мигдальне масло;

oleum Persicorum - персикове масло;

oleum Olivarum - оливкове масло.

Запам’ятати назви упаковок лікарських засобів:

ampulla ,ае, f; charta, ае, f; lagena, ае, f; olla, ае, f, sca-tula,ae,f.

Таблиця 4. Назви дерев в латинській мові жіночого роду, так як давні народи бачили в деревах чкі плодоносять божества жіночого роду:

Alnus, i,f - ольха; Crataegus, і, f - гльот; Juniperus, i,f -ялівець; Eucalyptus,i,f - евка­ліпт;

Pinus,i,f - сосна; Слова bolus,i,f, crystallus,i,f и periodus,i,f - грецького походження.

Таблиця 5.- Продовження таблиці 4. Звернути увагу на: 1. Особливості іменників з закінченням на - ег

Особливості слів середнього роду.

Іменники грецького походження на -on.

1. іменники на - ег відмінюються як іменники на - us_ , але у більшості з них випадає буква –e ( наприклад вітер - вітру).

2. Загальне правило середнього роду для всіх іменників : Nominativus et Accusativus співпадають. Більшість назв лікарських засобів мають закінчення –um у Nom.sing.

Таблици 6 -9.Основні моменти таблиць:

1. закінчення іменників третьої відміни чоловічого роду у Nom.sinq.

2. словникова форма іменників третьої відміни

3. відмінкові закінчення

4. виключення із правил

1. Закінчення чоловічого роду краще запам’ятовується в такому порядку: Зо :- о, - or, - os

Зе : - ex, - er, - es.

2. Словникова форма не рівноскладових іменників має закінчення в gen. Sing з додатковим складом :

cortex, icis,m - кора.

Провідміняти іменник можна після визначення основи : cortex, icis, m - Gen.sing. tcorticis основа: cortic.

Існують три типи відмін

голосний

приголосний

змішаний

До голосного типу відносяться більшість нерівноскладових іменників трьох родів (див. табл. 6, 7,8)

До голосного типу відносяться іменники середнього роду з закінченнями

Nom.sing. -е , - аl, - аr (Таблиця 9).

До змішаного типу відносяться рівноскладові іменники жіночого роду ­ на -iS, -es, а також нерівноскладові іменники з закінченням основи на дві і більше приголосних

Вони мають закінчення - ium в gen. plur.

4. Виключення із правил про рід:

Piper, Piperis,n - перець;

Papaver, Papaveris,n - мак;

matris,f - мати, мозкова оболонка (dura mater - твер­да ; pia mater – м’якая ; arachnoidea (mater) - паву­тиннамозговая оболонка). Menyanthes, f - бобівник(родова назва).

Таблиця 10. В процесі розвитку латинська мова залишила багато грецьких слів (грецизмів). Деякі з них залишили грецькі закінчення.

Запам’ятайте іменники на - е , першої відміни.В gen. sing, мають закінчення -es :

Hippophae, es, f - обліпиха;

Kalanchoe, es, f - каланхое;

Chole,es,f - жовч.

Іменники ІІІ відміни середнього роду на -ma (rhizoma, atis,n мають закінчення - is в Dat. Та Abl. plur. Іменники на –sis мають закінчення Acc.sing. – im,

Abl. Sung. – I,

Gen.plur. - ium

Таблиця 11 – Ілюструють іменники ІV- V відміни

Таблиці 13 - 14 - 15 - 16складають розділ «Дієслово»

Таблиця 13 ілюструює відмінювання дієслів в praesens indicativi active. Латинські дієслова не мають особ. На число і особу вказують закінчення : закінчення- о , на I особу однини : signo - я визначаю. В таблиці є дві форми наказового способу sing, и plur. Signa ! - визнач; Signate ! - визначте. NB !

Заперечення визначається словом nolo - не бажаю:

noli audire (Infin) - не слухай . nolite audire (Infin) - не слухайте.

Таблиця 14 ілюструє утворення conjunctivus praesentis activi et passivi. Конъюктив виражає відношення того хто говорить до факту або дії в медичній термінології використовується conjuncti­vus imperativus, який визначає наказ : це ІІІ особа conjuctivus praesentis passivi singularis et pluralis;

Misceatur ! - Змішати ! Хай буде змішано ! Dentur tales doses numero 10 – Видати такі дози кількістю 10

NB ! Запамятати вирази: Misce ,(ut) fiat (fiant) + Nominativus. Змішай, хай утворюється ... Misce, fiat pulvis ( порошок).

Таблиця 15 дає можливість поставити латинське дієслово " esse" згідно з дієсловами в англійській, французькій, німецькій, старослов’янській мовах та санскриті. В українській залишилось тільки в ІІІ особі :

medicusest- я лікар

medice sumus – ми лікарі

Crataegus arbor est - гльот – є дерево

Таблиця 16 В медичній термінології використовується тільки дві основні форми: praesens et infinjtivus.

Таблиця 17. Ступені порівняння прикметників comparativus і superlativus

NB ! Запамятайте прикметники в comparativus які мають значення positivus в ботанічній та анатомічній номенклатурах :

major, majus – великий

minor, minus – малий

superior, superius - верхній inferior, inferius - нижній anterior, anterius - передній posterior, posterius – задній

Наприклад : Plantago major - подорожник великий foramen superius -верхній отвір.

Таблиці 18 -19утворення латинських назв кислот, оксидів та солей

Таблиця 19продовження таблиці 18

Таблиця 20.Представляє латинські прийменники

Запамятайте найбільш вживані рецептурні вислови:

Ex tempore - за вимогою

In tabulletis – в таблетках

In vitro – в темній склянці

Per os – через рот

Per rectum – через пряму кишку

Per se – в чистому вигляді

Pro auctore – для автора

Pro me – для мене

Pro die - добова доза

Pro narcosi – для наркозу

Pro inhalatione – для інгаляції

Pro roentgeno – для ренгена