Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
90
Добавлен:
09.05.2015
Размер:
352.26 Кб
Скачать

Міністерство охорони здоров’я україни

ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання і здоров`я

Михалюк Є.Л., Черепок О.О.

ПЕРЕДПАТОЛОГІЧНІ СТАНИ, ЗАХВОРЮВАННЯ ТА УШКОДЖЕННЯ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПРИ НЕРАЦІОНАЛЬНИХ ЗАНЯТТЯХ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ ТА СПОРТОМ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для самостійної роботи студентів при підготовці до

практичного заняття

Запоріжжя, 2009 р.

Михалюк Є.Л., Черепок О.О. Передпатологічні стани, захворювання та ушкодження, які виникають при нераціональних заняттях фізичною культурою та спортом. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття. -Запоріжжя, 2009. -36 с.

Методичні рекомендації підготовлено завідувачем кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізвиховання і здоров`я Запорізького державного медичного університету доктором медичних наук Михалюком Є.Л. та асистентом цієї кафедри кандидатом медичних наук Черепком О.О.

Методичні рекомендації складено на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни «Фізична реабілітація та спортивна медицина» для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації для напрямку підготовки “Медицина” 1101, для спеціальностей 7.110101 “Лікувальна справа”, 7.110104 “Педіатрія”, відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики і освітньо-професійної програми підготовки фахівців, затвердженими наказами МОН України від 16.04.03 №239 і від 28.07.03 №504, та експерименталь-ного навчального плану МОЗ України, розробленого на принципах Європейської кредитно-трансферної системи і затвердженого наказом МОЗ України від 31.01.2005 р., № 52.

Методичні рекомендації призначено для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття з навчальної дисципліни «Фізична реабілітація та спортивна медицина».

Методичні рекомендації обговорено та затверджено на засіданні циклової методичної комісії ЗДМУ з терапевтичних дисциплін 23.10. 2008.

Методичні рекомендації

студентам ІV курсу МЕДИЧНОГО факультету

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

Модуль 1: “ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА СПОРТИВНА МЕДИЦИНА

Змістовий модуль 2. Оцінка впливу фізичних навантажень різної інтенсивності на організм людини.

Тема заняття:

ПЕРЕДПАТОЛОГІЧНІ СТАНИ, ЗАХВОРЮВАННЯ ТА УШКОДЖЕННЯ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПРИ НЕРАЦІОНАЛЬНИХ ЗАНЯТТЯХ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ ТА СПОРТОМ.

  1. Актуальність теми:

Добре відомий позитивний вплив фізичних вправ на здоров'я людей, так само, як і небезпека тривалої фізичної бездіяльності. Проте фізична активність тільки тоді корисна, коли вона не надмірна і відповідає індивідуальним можливостям людини. Тому актуальним завданням спортивної медицини є вивчення відхилень у стані здоров'я спортсменів, які виникають внаслідок нераціонального застосування інтенсивних занять спортом, а також через допуск до занять фізкультурою і спортом осіб, з різними відхиленнями в стані здоров'я.

Крім того, разом із безперечним позитивним впливом занять фізичною культурою і спортом, можливий і негативний вплив при їх нераціональному використанні, особливо при значному підвищенні об'єму та інтенсивності тренування, яке спостерігається останнім часом у спорті.

Безперечно, що глибоке знання причин виникнення, механізмів розвитку, принципів лікування та надання невідкладної допомоги при хворобах та передпатологічних станах, які розвиваються при заняттях фізкультурою та спортом, зможе забезпечити їх профілактику і подальшу ліквідацію

  1. Навчальна мета:

Знати:

  • зміни основних фізіологічних систем організму під впливом фізичних навантажень різної інтенсивності;

  • причини виникнення, патофізіологічні механізми та способи запобігання передпатологічних та патологічних станів, а також раптової смерті при нераціональних заняттях фізичною культурою і спортом.

Уміти:

  • виявляти зовнішні ознаки різних ступенів утоми при виконанні фізичних вправ;

  • проводити діагностику гострого та хронічного фізичного перенапруження, а також інших захворювань і ушкоджень, що виникають внаслідок неадекватних фізичних навантажень;

  • володіти методами невідкладної допомоги і лікування гострого та хронічного фізичного перенапруження.

Оволодіти практичними навичками:

  • виявлення ранніх ознак захворювань і ушкоджень, які виникають при нераціональних заняттях фізичними вправами;

  • надання допомоги при гострих патологічних станах, які виникають при неадекватних фізичних навантаженнях.

  1. Базові знання, уміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція):

ґрунтується на базових знаннях, уміннях, навичках, які отримані раніше при вивченні анатомії та фізіології людини, медичної та біологічної фізики, медичної та біологічної хімії, патофізіології, гігієни та екології, фармакології, пропедевтики внутрішньої медицини й інтегрується з цими дисциплінами;

забезпечує послідовність та взаємозв’язок з внутрішньою медициною, травматологією і ортопедією, неврологією, оториноларингологією, урологією, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь застосування знань з фізичної реабілітації та спортивної медицини в процесі подальшого навчання, а також у професійній діяльності.

Соседние файлы в папке Методические материалы для студентов