Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТЗ_ЛВ_Прикл_екол_мет-чка_end.doc
Скачиваний:
49
Добавлен:
30.05.2015
Размер:
3.83 Mб
Скачать

Прикладна екологія та екологічні проблеми природокористування в Україні

Лабораторно-практична робота № 1

Сучасна структура прикладної екології та застосування її методів для розв’язання екологічних проблем природокористування

Мета: з’ясувати зміст і сучасну структуру прикладної екології та ознайомитися з основними принципами вивчення і розв’язання конкретних ресурсно-екологічних проблем, спричинених діяльністю людини.

До недавнього часу розвиток людського суспільства і самоочищення навколишнього природного середовища від техногенних забруднень перебували в динамічній екологічній рівновазі. Проте на останніх етапах розвитку інтенсивне зростання населення планети, надзвичайно інтенсивний розвиток промисловості, сільського й комунального господарства та інші чинники антропогенної дії на НПС призвели до різних негативних наслідків. Незважаючи на колосальні екологічні резерви біосфери, межу стійкості багатьох природних екосистем вже пройдено і вони почали деградувати. Це зумовило актуальність регулювання діяльності людини з урахуванням особливостей структурно-функціональної діяльності біосфери. Базовим принципом, прийнятим світовою спільнотою щодо гармонізації системи «суспільство – природа», є обмеження інтенсивності природокористування екологічними, насамперед, природоохоронними нормами (Ріо-1992; Ріо+5; Ріо+10).

Прикладна екологія – дисципліна, що вивчає механізми руйнування біосфери людиною, способи запобігання цим процесам та розробляє принципи раціонального використання природних ресурсів без деградації життєвого середовища. Прикладна екологія базується на системі законів, правил та принципів екології та природокористування.

Прикладна екологія як наука ґрунтується, перш за все, на знаннях у різних галузях біології – фізіології, генетиці, біофізиці, але вона також пов’язана з іншими природничими науками – фізикою, хімією, геологією, географією, математикою. Прикладна екологія, крім того, не може бути відділена від моралі, права, економіки, оскільки лише в союзі з ними може докорінно змінити ставлення людини до природи. Сучасна структура прикладної екології наведена на рис. 1.

Основні поняття екологічної безпеки.

Екологічна безпека це такий стан НПС, за якого забезпечується попередження погіршення екологічної ситуації та виникнення небезпеки для здоров’я людей. Гарантом екологічної безпеки населення є комплекс взаємопов’язаних політичних, економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів.

Рис.1. Сучасна структура прикладної екології: 1–18 – варіанти завдань

Недотримання природоохоронних заходів та нераціональне використання ресурсів призводять до появи небажаних екологічних наслідків різного масштабу, які несуть згубний характер для всього живого. Залежно від масштабу порушень та їх наслідків, фахівці виділяють такі категорії несприятливих екологічних ситуацій: екологічна небезпека, екологічна катастрофа, екологічна криза. Два перших рівні є регіональними.

Екологічна небезпека – стан НПС, за якого з’являються ознаки несприятливих змін, що ставлять під загрозу здоров’я людини, стан природних об’єктів та господарську діяльність.

Екологічна кризаглибоке порушення природної динамічної рівноваги та напружений стан взаємин між людиною і природою, що зумовлене невідповідністю виробничих сил та виробничих відносин в людському суспільстві і ресурсних можливостей біосфери. Це масштабні просторові й глибокі порушення екологічної рівноваги, що призводять чи можуть призвести екосистеми до вкрай критичного стану, до можливої загибелі.

Екологічна катастрофа – це ланцюг подій, які відбуваються надто швидко та призводять до важких захворювань або незворотних процесів деградації природи та її забруднення, що робить неможливим ведення господарства й призводить до реальної загрози захворювань або смерті людей, мутагенних і канцерогенних ефектів; в результаті якої гине велика кількість живих організмів і це призводить до економічних збитків.

Негативний вплив галузей економіки на навколишнє природне середовище відбувається на усіх етапах природокористування – первинне використання природних ресурсів, матеріальне виробництво і споживання продуктів виробництва (рис. 1.2). Нині перед людством постали такі екологічні проблеми, що потребують прийняття термінових заходів:

  • забруднення НПС відходами промислового та сільського виробництва (високовідходними є сільське господарство та промисловість);

  • широкомасштабне споживання ресурсів та матеріалів;

  • зростання кількості відходів. У середньому у промисловості тільки 1,0–1,5 % споживаних ресурсів включаються в кінцевий корисний продукт, решта – це відходи, що забруднюють природне середовище. Загальний їхній об’єм в світі оцінюється в 600 млн т на рік;

  • потепління клімату та викликане цим підняття рівня Світового океану;

  • кислотні опади;

  • опустелювання великих територій;

  • швидкі темпи зниження біологічного різноманіття, вирубка лісів та втрата цілих екосистем.

Рис. 2. Схема ранжування деструктивного впливу галузей економіки