Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Робоча навчальна програма дисципліни

.docx
Скачиваний:
9
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
442.79 Кб
Скачать

Робоча навчальна програма дисципліни „Фізична реабілітація при захворюваннях опорно-рухового апарату”

 

Схожі Робоча навчальна програма дисципліни „Фізична реабілітація при захворюваннях опорно-рухового... Робоча навчальна програма з дисципліни «спеціальна фізична підготовка (фізична підготовка)» для... Навчальна програма дисципліни (Типова) “Мікропроцесорна техніка” статус дисципліни нормативна... Навчальна програма дисципліни (типова) економічні основи в електроніці статус дисципліни... Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030304 Археологія Затверджено... Робоча навчальна програма дисципліни київ-2009 робоча навчальна програма з дисципліни... Робоча навчальна програма дисципліни київ-2009 робоча навчальна програма з дисципліни... Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030304 Археологія Затверджено... Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030304 Археологія Затверджено... Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030300 Історія Затверджено... Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030300 Історія... Робоча навчальна програма дисципліни Для студентів спеціальності...

Тяжело бросить курить? Пей это по утрам в течении 3 дней...Читай пока не удалили!

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

повернутися в початок

Ray-Ban - модные очки с доставкой по Украине! Заказывай к ...

Всем, без исключения, скидка 70%!

^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Кафедра ^ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ВАЛЕОЛОГІЇ (назва кафедри) Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А дисципліни Реабілітаційні програми і методики при захворюваннях внутрішніх органів (назва дисципліни) для спеціальності(ей) _^ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ_____ форма навчання __денна __________ ЗАТВЕРДЖЕНО на засіданні кафедри Протокол №__1__від _31.08.2010 р.___ Завідувач кафедри___________(підпис) Перезатверджено: протокол №______ від ____________ Перезатверджено: протокол №______ від ____________ Перезатверджено: протокол №______ від ____________ Погоджено: Завідувач науково- методичного відділу ___________ Л.П. Масюта Луганськ 2010 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка Робоча навчальна програма дисципліни  „Реабілітаційні програми і методики при захворюваннях внутрішніх органів”

 1. ^ Назва курсу.

„Реабілітаційні програми і методики при захворюваннях внутрішніх органів” Форма(-и) навчання: денна. Спеціальність (-ості): здоров’я людини.

 1. ^ Код курсу.

[Стар_ф]. [Здор_Люд_07]. [3_1_37]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання. 

3-й

 1. Семестр / семестри.

V

 1. Кількість кредитів ECTS.

3

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Глазков Едуард Олександрович – доцент кафедри фізичної реабілітації та валеології, кандидат медичних наук (3 корпус, ауд. 3-26) 

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета – набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок для оцінки та корекції порушень при захворюванні внутрішніх органів. В результаті прослухування курсу ознайомити студентів з теоретичними питаннями предмету. На лабораторних та практичних заняттях студенти повинні засвоїти основні реабілітаційні програми при захворюваннях внутрішніх органів.  Захворювання внутрішніх органів посідають значне місце у загальній структурі патології, тому потребують значних зусиль від медиків та реабілітологів на шляху відновлення порушених функцій. Комплекс реабілітаційних заходів, у тому чи іншому вигляді, починають проводити з 1-го дня перебування хворого у лікарні. Його проводять за індивідуальною програмою протягом лікування у стаціонарі і продовжують після виписки у реабілітаційному центрі, спеціалізованому санаторії, поліклініці тощо. Лікар терапевт залежно від індивідуального стану хворого, особливостей перебігу захворювання або травматичного ушкодження та їх наслідків, статі, віку, професії, функціональних можливостей і фізичної здатності організму визначає показання до засобів реабілітації, призначає руховий режим, час, обсяг, період та етап реабілітації, послідовність застосування її засобів. 

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс біології, хімії, фізики середньої школи.

 1. Зміст курсу.

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Мухін В. М. Фізична реабілітація : [Підручник] / В. М. Мухін. – К. : Олімпійська література, 2000. – 424 с.

 2. Попов С. Н. Физическая реабилитация : [Учебник для вузов] / С. Н. Попов.– Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 605 с.

 3. Епифанов В. А. Лечебная физкультура и врачебный контроль : [Учебник для вузов] / В. А. Епифанов, Г. Л. Апанасенко. – М. : Медицина, 1990. – 368 с.

 4. Язловецький В. С. Основи фізичної реабілітації : [Учебник для вузов] / В. С. Язловецький, Г. Е. Верич, В. М. Мухін. – Кіровоград, 2004. – 328 с.

Додаткова література:  1. Попов С. Н. Физическая реабилитация : [Учебник для вузов] / С. Н. Попов. Изд. 4-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 608 с. 2. Дубровский В. И. Лечебная физическая культура : [Учебник для студентов вузов] / В. И. Дубровский. – М.: Гуманит. изд. Центр Владос, 1998. – 608 с. 3. Дубровский В. И. Спортивная медицина : [Учебник для студентов вузов] / В. И. Дубровский. – М. : Гуманит. изд. Центр Владос, 2002. – 512 с. 4. Гордон Н. Ф. Диабет и двигательная активность : [Навчальний посібник] / Н. Ф. Гордон. – К. : Олімпійська література, 1999. – 144 с. 5. Гордон Н.Ф. Заболевания органов дыхания и двигательная активность : [Навчальний посібник] / Н. Ф. Гордон. – К. : Олімпійська література, 1999. – 128 с.  6. Окамото Гері Основи фізичної реабілітації : [Навчальний посібник] / Окамото Гері. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2002. – 325 с.  7. Панасюк Е. М. Загальна фізіотерапія і курортологія : [Навчальний посібник] / Е. М. Панасюк, Я. М. Федорів, В. М. Могилевський. – Львів: Світ, 1990. – 136 с.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:  письмова робота. Форма семестрового контролю:  екзамен.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% 

(з них на к.с.р.) (15%)

 • участь у семінарах, дискусіях 30%

 • письмові кейси 10%

Карта оцінювання СРС

 1. Мови викладання.

Українська

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ (відповідність шкали оцінювання ECTS з національного оцінювання в Україні) в балах та шкала оцінювання 

^ Оцінка ЕСТS

За національною системою

Визначення

Розподіл балів

А

5

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90 – 100

В

4

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

83 – 89

С

4

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю помилок

75 – 82

D

3

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значеною кількістю недоліків

63 – 74

E

3

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

50 – 62

FX

2

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попрацювати перед тим, як перекласти

21 – 49

F

2

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота, обов'язковий повторний курс

0 – 20

^ ПЛАН СЕМІНАРСЬГО ЗАНЯТТЯ  ТЕМА 1. Основні принципи обстеження, лікування хворих з хворобами серцево-судинної системи. Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи. 1. Розгляд теоретичного матеріалу. 2. Теоретичний хід роботи. Питання до семінару:

 1. Захворювання серцево-судинної системи. Прояви і чинники, сприяючі виникненню захворюванню серцево-судинної системи.

 2. Вплив ЛФК на організм хворого при захворюваннях серцево-судинної системи.

 3. Вплив масажу і фізіотерапії на організм хворого при захворюваннях серцево-судинної системи.

 4. Методика та вплив лікувального масажу при гіпертонічній хворобі.

 5. Інфаркт міокарду. Його класифікація. Чинники ризику.

 6. ЛФК при інфаркті міокарду.

 7. Ішемічна хвороба серця. Її симптоми. ЛФК при ішемічній хворобі серця.

Література 1. Попов С. Н. Физическая реабилитация : [Учебник для вузов] / С. Н. Попов. Изд. 4-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 608 с. 2. Дубровский В. И. Лечебная физическая культура : [Учебник для студентов вузов] / В. И. Дубровский. – М.: Гуманит. изд. Центр Владос, 1998. – 608 с. 3. Дубровский В. И. Спортивная медицина : [Учебник для студентов вузов] / В. И. Дубровский. – М. : Гуманит. изд. Центр Владос, 2002. – 512 с. 4. Гордон Н. Ф. Диабет и двигательная активность : [Навчальний посібник] / Н. Ф. Гордон. – К. : Олімпійська література, 1999. – 144 с. ^ ПЛАН СЕМІНАРСЬГО ЗАНЯТТЯ  ТЕМА 2. Основні принципи обстеження, лікування хворих з хворобами органів дихання. Фізична реабілітація при захворюваннях органів дихання. 1. Розгляд теоретичного матеріалу. 2. Теоретичний хід роботи. Питання до семінару: 1. Фізична реабілітація. Цілі і завдання фізичної реабілітації. 2. Фізична реабілітація. Основні принципи і засоби фізичної реабілітації. 3.Фізична реабілітація. Методи фізичної реабілітації. 4.ЛФК, як метод фізичної реабілітації. Фізичні вправи, види вправ і їх вплив на організм людини. 5. Загальне і спеціальне тренування. Основні засоби ЛФК. 6. Гімнастичні вправи. Види гімнастичних вправ. 7. Патологічні зміни при захворюваннях органів дихання. Типи дихання.

 1. Завдання ЛФК при захворюваннях органів дихання. Показання і протипоказання до призначення ЛФК.

9. Вплив ЛФК на організм хворого при захворюваннях органів дихання. 10. Завдання ЛФК при гострій пневмонії. Показання і протипоказання для занять ЛФК. Вплив ЛФК на організм. 11. ЛФК в період постільного режиму при гострій пневмонії. Протипоказання до призначення ЛФК. Література

 1. Мухін В. М. Фізична реабілітація : [Підручник] / В. М. Мухін. – К. : Олімпійська література, 2000. – 424 с.

 2. Попов С. Н. Физическая реабилитация : [Учебник для вузов] / С. Н. Попов.– Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 605 с.

 3. Епифанов В. А. Лечебная физкультура и врачебный контроль : [Учебник для вузов] / В. А. Епифанов, Г. Л. Апанасенко. – М. : Медицина, 1990. – 368 с.

 4. Язловецький В. С. Основи фізичної реабілітації : [Учебник для вузов] / В. С. Язловецький, Г. Е. Верич, В. М. Мухін. – Кіровоград, 2004. – 328 с.

^ ПЛАН СЕМІНАРСЬГО ЗАНЯТТЯ  Тема 3. Вступ. Поняття про фізичну реабілітації. Завдання, принципи і методи. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів. 1. Розгляд теоретичного матеріалу. 2. Теоретичний хід роботи. Питання до семінару: 1. Фізична реабілітація. Цілі і завдання фізичної реабілітації. 2. Фізична реабілітація. Основні принципи і засоби фізичної реабілітації. 3. Фізична реабілітація. Методи фізичної реабілітації. 4. ЛФК, як метод фізичної реабілітації. Фізичні вправи, види вправ і їх вплив на організм людини. Література 1. Попов С. Н. Физическая реабилитация : [Учебник для вузов] / С. Н. Попов. Изд. 4-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 608 с. 2. Дубровский В. И. Лечебная физическая культура : [Учебник для студентов вузов] / В. И. Дубровский. – М.: Гуманит. изд. Центр Владос, 1998. – 608 с. ^ ПЛАН СЕМІНАРСЬГО ЗАНЯТТЯ  Тема 4. Фізична реабілітація при хірургічному лікуванні захворювань внутрішніх органів 1. Розгляд теоретичного матеріалу. 2. Теоретичний хід роботи. Питання до семінару: 1. Завдання і методи ЛФК в передопераційному і післяопераційному періодах. 2. Завдання і методи ЛФК в передопераційний період при операціях на легенях. Протипоказання до призначення ЛФК. 3. Завдання і методи ЛФК в післяопераційний період при операціях на легенях. Протипоказання до призначення ЛФК. 4. Завдання і методи ЛФК в пізній післяопераційний період при операціях на легенях. Протипоказання до призначення ЛФК. 5. у віддалений післяопераційний період при операціях на легенях. Література 1. Мухін В. М. Фізична реабілітація : [Підручник] / В. М. Мухін. – К. : Олімпійська література, 2000. – 424 с. 2. Попов С. Н. Физическая реабилитация : [Учебник для вузов] / С. Н. Попов.– Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 605 с. ^ ПЛАН СЕМІНАРСЬГО ЗАНЯТТЯ  Тема 5. Основні принципи обстеження, лікування хворих з хворобами травної системи. Фізична реабілітація при захворюваннях органів травлення. 1. Розгляд теоретичного матеріалу. 2. Теоретичний хід роботи. Питання до семінару: 1. Причини виникнення захворювань травної системи. Основні засоби лікування і реабілітації при захворюваннях травної системи. 2. Завдання ЛФК при захворюваннях травної системи. 3. Вплив ЛФК при патології травної системи. 4. Гастрит. Лікування і реабілітація при гастриті. 5. Гастрит. ЛФК та її вплив при різних формах гастриту. 6. Гастрит. Завдання, техніка виконання і вплив масажу на організм хворого при гастриті. 7. Виразкова хвороба шлунку. ЛФК при виразковій хворобі шлунку. 8. ЛФК при виразковій хворобі шлунку. Протипоказання для призначення ЛФК.

 1. Масаж при виразковій хворобі шлунку. Завдання масажу, прийоми і особливості проведення.

Література 1. Епифанов В. А. Лечебная физкультура и врачебный контроль : [Учебник для вузов] / В. А. Епифанов, Г. Л. Апанасенко. – М. : Медицина, 1990. – 368 с. 2. Язловецький В. С. Основи фізичної реабілітації : [Учебник для вузов] / В. С. Язловецький, Г. Е. Верич, В. М. Мухін. – Кіровоград, 2004. – 328 с. ^ ПЛАН СЕМІНАРСЬГО ЗАНЯТТЯ  Тема 6. Основні принципи обстеження, лікування при розладах обміну речовин. Фізична реабілітація при захворюваннях ендокринної системи. 1. Розгляд теоретичного матеріалу. 2. Теоретичний хід роботи. Питання до семінару: 1. Залози внутрішньої секреції, їх функції і значення. Захворювання, пов’язані з порушенням функцій залоз внутрішньої секреції. 2. Ожиріння, ступені ожиріння. Завдання ЛФК при ожирінні. 3. Ожиріння. Показання і протипоказання до призначення ЛФК. 4. Ожиріння. ЛФК у хворих з першим ступенем ожиріння. 5. Ожиріння. ЛФК у хворих з другим ступенем ожиріння. 6. Цукровий діабет. Причини і чинники, сприяючі виникненню захворювання. 7. Цукровий діабет. Симптоми і прояви. Завдання ЛФК. Показання і протипоказання до призначення ЛФК. 8. Лікувальна гімнастика у хворих цукровим діабетом. Показання і протипоказання до призначення ЛФК. Література 1. Мухін В. М. Фізична реабілітація : [Підручник] / В. М. Мухін. – К. : Олімпійська література, 2000. – 424 с. 2. Попов С. Н. Физическая реабилитация : [Учебник для вузов] / С. Н. Попов.– Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 605 с. ^ ПЛАН СЕМІНАРСЬГО ЗАНЯТТЯ  Тема 7. Фізична реабілітація при гінекологічних захворюваннях. Фізична реабілітація в акушерстві. 1. Розгляд теоретичного матеріалу. 2. Теоретичний хід роботи. Питання до семінару: 1. ЛФК при вагітності. Протипоказання до призначення ЛФК? 2. Методика гімнастики при вагітності. 3. Завдання гімнастики на різних відрізках часу (триместрах) при вагітності. 4. Завдання ЛФК в післяродовому періоді. Протипоказання до призначення ЛФК. 5. Методика ЛФК в післяродовому періоді. 6. Запальні захворювання жіночих статевих органів. Їх клінічні прояви і чинники, сприяючі виникненню запальних захворювань жіночих статевих органів. Література 1. Мухін В. М. Фізична реабілітація : [Підручник] / В. М. Мухін. – К. : Олімпійська література, 2000. – 424 с. 2. Попов С. Н. Физическая реабилитация : [Учебник для вузов] / С. Н. Попов.– Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 605 с. 3. Епифанов В. А. Лечебная физкультура и врачебный контроль : [Учебник для вузов] / В. А. Епифанов, Г. Л. Апанасенко. – М. : Медицина, 1990. – 368 с. 4. Язловецький В. С. Основи фізичної реабілітації : [Учебник для вузов] / В. С. Язловецький, Г. Е. Верич, В. М. Мухін. – Кіровоград, 2004. – 328 с. ^ САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ТЕМА 1. Основні принципи обстеження, лікування хворих з хворобами травної системи. Фізична реабілітація при захворюваннях органів травлення 

 1. Причини виникнення захворювань травної системи. Основні засоби лікування і реабілітації при захворюваннях травної системи?

 2. Завдання ЛФК при захворюваннях травної системи?

 3. Вплив ЛФК при патології травної системи?

 4. Гастрит. Лікування і реабілітація при гастриті?

 5. Гастрит. ЛФК та її вплив при різних формах гастриту?

 6. Гастрит. Завдання, техніка виконання і вплив масажу на організм хворого при гастриті?

 7. Виразкова хвороба шлунку. ЛФК при виразковій хворобі шлунку?

 8. ЛФК при виразковій хворобі шлунку. Протипоказання для призначення ЛФК?

 9. Масаж при виразковій хворобі шлунку. Завдання масажу, прийоми і особливості проведення?

 10. Дискінезія жовчних шляхів. Завдання і вплив ЛФК та масажу на організм хворого на дискінезію жовчних шляхів?

 11. ЛФК і масаж при гипокинетической формі дискінезії жовчних шляхів?

 12. ЛФК і масаж при гіперкінетичній формі дискінезії жовчних шляхів?

 13. Гастроптоз, причини, клінічний прояв. ЛФК і масаж при гастроптозі?

ТЕМА 2. Фізична реабілітація при хірургічному лікуванні захворювань внутрішніх органів  1. Завдання і методи ЛФК в передопераційному і післяопераційному періодах? 2. ЛФК в передопераційний період при операціях на легенях. Протипоказання до призначення ЛФК? 3. ЛФК в післяопераційний період при операціях на легенях. Протипоказання до призначення ЛФК? 4. ЛФК в пізній післяопераційний період при операціях на легенях. Протипоказання до призначення ЛФК? 5. ЛФК у віддалений післяопераційний період при операціях на легенях? 6. Етапи ЛФК при хірургічному лікуванні ішемічної хвороби серця? 7. Завдання і методи ЛФК на ранньому постгоспітальному етапі? Тема 3. Основні принципи обстеження, лікування хворих з хворобами травної системи. Фізична реабілітація при захворюваннях органів травлення  1. ЛФК при виразковій хворобі шлунку. Протипоказання для призначення ЛФК? 2. Масаж при виразковій хворобі шлунку. Завдання масажу, прийоми і особливості проведення? 3. Дискінезія жовчних шляхів. Завдання і вплив ЛФК та масажу на організм хворого на дискінезію жовчних шляхів? 4. ЛФК і масаж при гипокинетической формі дискінезії жовчних шляхів? 5. ЛФК і масаж при гіперкінетичній формі дискінезії жовчних шляхів? 6. Гастроптоз, причини, клінічний прояв. ЛФК і масаж при гастроптозі? Тема 4. Фізична реабілітація при хірургічному лікуванні захворювань внутрішніх органів. 1. Завдання і методи ЛФК в передопераційному і післяопераційному періодах? 2. ЛФК в передопераційний період при операціях на легенях. Протипоказання до призначення ЛФК? 3. ЛФК в післяопераційний період при операціях на легенях. Протипоказання до призначення ЛФК? 4. ЛФК в пізній післяопераційний період при операціях на легенях. Протипоказання до призначення ЛФК? Тема 5. Основні принципи обстеження, лікування хворих з хворобами органів дихання. Фізична реабілітація при захворюваннях органів дихання. 1. Патологічні зміни при захворюваннях органів дихання. Типи дихання? 2. Завдання ЛФК при захворюваннях органів дихання. Показання і протипоказання до призначення ЛФК? 3. Вплив ЛФК на організм хворого при захворюваннях органів дихання? 4. Завдання ЛФК при гострій пневмонії. Показання і протипоказання для занять ЛФК. Вплив ЛФК на організм? 5. ЛФК в період постільного режиму при гострій пневмонії. Протипоказання до призначення ЛФК? 6. ЛФК в період палатного і загального режиму при плевриті? ЛІТЕРАТУРА 1. Попов С. Н. Физическая реабилитация : [Учебник для вузов] / С. Н. Попов. Изд. 4-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 608 с. 2. Дубровский В. И. Лечебная физическая культура : [Учебник для студентов вузов] / В. И. Дубровский. – М.: Гуманит. изд. Центр Владос, 1998. – 608 с. 3. Дубровский В. И. Спортивная медицина : [Учебник для студентов вузов] / В. И. Дубровский. – М. : Гуманит. изд. Центр Владос, 2002. – 512 с. 4. Гордон Н. Ф. Диабет и двигательная активность : [Навчальний посібник] / Н. Ф. Гордон. – К. : Олімпійська література, 1999. – 144 с. 5. Гордон Н.Ф. Заболевания органов дыхания и двигательная активность : [Навчальний посібник] / Н. Ф. Гордон. – К. : Олімпійська література, 1999. – 128 с.  6. Окамото Гері Основи фізичної реабілітації : [Навчальний посібник] / Окамото Гері. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2002. – 325 с.  7. Панасюк Е. М. Загальна фізіотерапія і курортологія : [Навчальний посібник] / Е. М. Панасюк, Я. М. Федорів, В. М. Могилевський. – Львів: Світ, 1990. – 136 с. 8. Мухін В. М. Фізична реабілітація : [Підручник] / В. М. Мухін. – К. : Олімпійська література, 2000. – 424 с. 9. Попов С. Н. Физическая реабилитация : [Учебник для вузов] / С. Н. Попов.– Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 605 с. 10. Епифанов В. А. Лечебная физкультура и врачебный контроль : [Учебник для вузов] / В. А. Епифанов, Г. Л. Апанасенко. – М. : Медицина, 1990. – 368 с. 11. Язловецький В. С. Основи фізичної реабілітації : [Учебник для вузов] / В. С. Язловецький, Г. Е. Верич, В. М. Мухін. – Кіровоград, 2004. – 328 с. ^ ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ З ДИСЦИПЛІНИ „РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ПРОГРАМИ І МЕТОДИКИ ПРИ ЗАХВОРЮВАННІ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ”

 1. Фізична реабілітація. Цілі і завдання фізичної реабілітації?

 2. Фізична реабілітація. Основні принципи і засоби фізичної реабілітації?

 3. Фізична реабілітація. Методи фізичної реабілітації?

 4. ЛФК, як метод фізичної реабілітації. Фізичні вправи, види вправ і їх вплив на організм людини?

 5. Загальне і спеціальне тренування. Основні засоби ЛФК?

 6. Гімнастичні вправи. Види гімнастичних вправ?

 7. Методика фізичних вправ. Завдання і засоби першого періоду фізичної реабілітації?

 8. Методика фізичних вправ. Завдання і засоби першого періоду фізичної реабілітації?

 9. Методика фізичних вправ. Завдання і засоби другого періоду фізичної реабілітації?

 10. Методика фізичних вправ. Завдання і засоби третього періоду фізичної реабілітації?

 11. Фізична реабілітації. Показання і протипоказання до застосування ЛФК?

 12. Фізіотерапія, як метод фізичної реабілітації. Найбільш поширені методи фізіотерапії?

 13. Методи фізіотерапії. Характеристика методів?

 14. Масаж, як метод фізичної реабілітації. Вплив масажу на організм людини?

 15. Лікувальний масаж, як метод фізичної реабілітації. Основні прийоми масажу. Правила призначення?

 16. Причини виникнення захворювань травної системи. Основні засоби лікування і реабілітації при захворюваннях травної системи?

 17. Завдання ЛФК при захворюваннях травної системи?

 18. Вплив ЛФК при патології травної системи?

 19. Гастрит. Лікування і реабілітація при гастриті?

 20. Гастрит. ЛФК та її вплив при різних формах гастриту?

 21. Гастрит. Завдання, техніка виконання і вплив масажу на організм хворого при гастриті?

 22. Виразкова хвороба шлунку. ЛФК при виразковій хворобі шлунку?

 23. ЛФК при виразковій хворобі шлунку. Протипоказання для призначення ЛФК?

 24. Масаж при виразковій хворобі шлунку. Завдання масажу, прийоми і особливості проведення?

 25. Дискінезія жовчних шляхів. Завдання і вплив ЛФК та масажу на організм хворого на дискінезію жовчних шляхів?

 26. ЛФК і масаж при гипокинетической формі дискінезії жовчних шляхів?

 27. ЛФК і масаж при гіперкінетичній формі дискінезії жовчних шляхів?

 28. Гастроптоз, причини, клінічний прояв. ЛФК і масаж при гастроптозі?

 29. Залози внутрішньої секреції, їх функції і значення. Захворювання, пов'язані з порушенням функцій залоз внутрішньої секреції?

 30. Ожиріння, ступені ожиріння. Завдання ЛФК при ожирінні?

 31. Ожиріння. Показання і протипоказання до призначення ЛФК?

 32. Ожиріння. ЛФК у хворих з першим ступенем ожиріння?

 33. Ожиріння. ЛФК у хворих з другим ступенем ожиріння?

 34. Цукровий діабет. Причини і чинники, сприяючі виникненню захворювання?

 35. Цукровий діабет. Симптоми і прояви. Завдання ЛФК. Показання і протипоказання до призначення ЛФК?

 36. Лікувальна гімнастика у хворих цукровим діабетом. Показання і протипоказання до призначення ЛФК?

 37. Масаж при цукровому діабеті. Показання і протипоказання до призначення ЛФК?

 38. Подагра. Симптоми і лікування хвороби. ЛФК у хворих подагрою?

 39. Патологічні зміни при захворюваннях органів дихання. Типи дихання?

 40. Завдання ЛФК при захворюваннях органів дихання. Показання і протипоказання до призначення ЛФК?

 41. Вплив ЛФК на організм хворого при захворюваннях органів дихання?

 42. Завдання ЛФК при гострій пневмонії. Показання і протипоказання для занять ЛФК. Вплив ЛФК на організм?

 43. ЛФК в період постільного режиму при гострій пневмонії. Протипоказання до призначення ЛФК?

 44. ЛФК в період палатного і загального режиму при плевриті?

 45. Завдання ЛФК при плевриті. Протипоказання до призначення ЛФК?

 46. ЛФК при плевриті в різних режимах?

 47. Завдання ЛФК при гострому бронхіті. Показання і протипоказання до призначення ЛФК?

 48. ЛФК в період постільного режиму при бронхіті. Протипоказання до призначення ЛФК?

 49. ЛФК в період палатного і загального режиму при бронхіті?

 50. Бронхіальна астма. Завдання ЛФК при бронхіальній астмі.

 51. ЛФК в період постільного режиму при гострій пневмонії. Протипоказання до призначення ЛФК?

 52. ЛФК в період палатного і загального режиму. Протипоказання до призначення ЛФК?

 53. Періоди ЛФК при бронхіті і їх характеристика?

 54. Звукова гімнастика. Значення і методика звукової гімнастики?

 55. Захворювання серцево-судинної системи. Прояви і чинники, сприяючі виникненню захворюванню серцево-судинної системи?

 56. Вплив ЛФК на організм хворого при захворюваннях серцево-судинної системи?

 57. Вплив масажу і фізіотерапії на організм хворого при захворюваннях серцево-судинної системи?

 58. Методи фізичної реабілітації і їх характеристика при захворюваннях серцево-судинної системи?

 59. Гіпертонічна хвороба. Стадії гіпертонічної хвороби?

 60. Методика застосування фізичних вправ при гіпертонічній хворобі. Її вплив на організм хворого?

 61. Режими ЛФК при гіпертонічній хворобі?

 62. Методика та вплив лікувального масажу при гіпертонічній хворобі?

 63. Інфаркт міокарду. Його класифікація. Чинники ризику?

 64. ЛФК при інфаркті міокарду?

 65. Ішемічна хвороба серця. Її симптоми. ЛФК при ішемічній хворобі серця?

 66. Завдання і методи ЛФК в передопераційному і післяопераційному періодах?

 67. ЛФК в передопераційний період при операціях на легенях. Протипоказання до призначення ЛФК?

 68. ЛФК в післяопераційний період при операціях на легенях. Протипоказання до призначення ЛФК?

 69. ЛФК в пізній післяопераційний період при операціях на легенях. Протипоказання до призначення ЛФК?

 70. ЛФК у віддалений післяопераційний період при операціях на легенях?

 71. Етапи ЛФК при хірургічному лікуванні ішемічної хвороби серця?

 72. Завдання і методи ЛФК на ранньому постгоспітальному етапі?

 73. ЛФК при вагітності. Протипоказання до призначення ЛФК?

 74. Методика гімнастики при вагітності?

 75. Завдання гімнастики на різних відрізках часу (триместрах) при вагітності?

 76. Завдання ЛФК в післяродовому періоді. Протипоказання до призначення ЛФК?

 77. Методика ЛФК в післяродовому періоді?

 78. Запальні захворювання жіночих статевих органів. Їх клінічні прояви і чинники, сприяючі виникненню запальних захворювань жіночих статевих органів?

 79. Завдання ЛФК при лікуванні запальних захворювань жіночих статевих органів. Протипоказання до ЛФК?

 80. Методика гімнастичних вправ при запальних захворюваннях жіночих статевих органів?

Начало формы

Конец формы

Скачати 3.44 Mb.

залишити коментар

Сторінка

2/14

Дата конвертації

30.11.2011

Розмір

3.44 Mb.

Тип

Документы, Освітні матеріали

Калькулятор

Сервис бесплатной оценки стоимости работы

 1. Заполните заявку. Специалисты рассчитают стоимость вашей работы
 2. Расчет стоимости придет на почту и по СМС

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и на обработку персональных данных.

Номер вашей заявки

Прямо сейчас на почту придет автоматическое письмо-подтверждение с информацией о заявке.

Оформить еще одну заявку