Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Дипломна робота.docx
Скачиваний:
36
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
1.24 Mб
Скачать

Титульна сторінка

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1 7

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 7

1.1.Дидактичні функції педагогічних тестів 7

1.2.Вимоги до тестових завдань 9

1.3.Технічні помилки тестових завдань 12

1.4.Класифікація тестових завдань 14

1.5.Тестові завдання закритого типу 15

1.6.Тестові завдання відкритого типу 20

РОЗДІЛ 2 22

ОСОБЛИВОСТІ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ DELPHI 7 ПРИ РОЗРОБЦІ ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ 22

2.1. Середовище Delphi 7 22

2.2. Історія розвитку середовища Delphi 26

2.3. Основи візуального програмування 27

2.4. Форма, її конструювання 28

2.5. Компоненти та їх властивості 29

2.6. Знайомство з палітрою компонентів 32

РОЗДІЛ 3 36

ОПИС ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ 36

2Вимоги до програми 36

3Форма програми 39

4Завантаження файла тесту 40

ВИСНОВКИ 42

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 44

ДОДАТКИ 48

Додаток А 48

Додаток Б 49

Додаток В. 59

ВСТУП

Актуальність дослідження. Важливою частиною процесу навчання є контроль знань, який дозволяє отримати всебічну оцінку рівня знань з певної теми. Однією з добре зарекомендованих форм контролю знань є тестування. Тестування має безліч певних недоліків, проте, є єдиним по-справжньому технологічним засобом для вимірювання рівня знань і незамінне як інструмент, що дозволяє належним чином організувати управління навчальним процесом і забезпечити ефективний педагогічний контроль [6].

Контроль знань є складовою частиною процесу навчання. За означенням контроль – це відношення досягнутих результатів із запланованими цілями навчання. Деякі педагоги традиційно підходять до організації контролю, використовуючи його в основному заради показників досягнутого. Перевірка знань повинна давати відомості не лише про правильність чи неправильність кінцевого результату виконаної діяльності, але і про неї саму: чи відповідає форма дій даному етапу навчання [10].

У наш час, коли інтенсивно використовуються інформаційні технології в повсякденному житті людини, в сфері освіти також впроваджується експлуатація електронно-обчислювальної машини як для наочності навчального матеріалу, так і для контролю знань, умінь і навичок. В основному контроль знань проводиться в режимі тесту [7, 17, 20, 22].

Тест – сукупність запитань, які переважно вимагають однозначної відповіді, укладений за певними правилами та процедурами, передбачає попередню експериментальну перевірку й відповідає таким характеристикам ефективності, як валідність і надійність [23].

Відчутні кроки в розкритті глибинних закономірностей людського навчання, зроблені світовою дидактикою, а також бурхливий прогрес у галузі розвитку персональних комп’ютерів виводять педагогів на необхідність створення електронних тестуючих програм для самоконтролю і самоперевірки знань учнів.

Порівнюючи комп’ютерне тестування з іншими методами, можна виділити наступні його особливості:

• оперативність отримання оцінки (наприклад, у порівнянні з письмовим опитуванням);

• можливість частіше проводити контроль знань (за наявності готового тестового матеріалу);

• наявність моментального зворотного зв’язку (перегляд своїх помилок), що вносить у процес оцінки знань навчальний компонент;

• об’єктивність оцінки, тобто її незалежність від симпатій і антипатій особи, яка здійснює оцінювання;

• масовість (тобто тестове завдання може бути розроблено одного разу і використано багаторазово);

• у загальному випадку, приблизність оцінки (наприклад, у порівнянні з грамотно проведеним співбесідою або опитуванням) [11].

При грамотному використанні тестів недоліки такої форми оцінки можна звести до мінімуму, а переваги, навпаки, підняти до 100 %. Цьому багато в чому може допомогти застосування комп’ютерної модифікації цього методу, при якій основним засобом порівняння виступає спеціальне програмне забезпечення.

Тестування в комп’ютерній формі виключає можливість помилки викладача при перевірці тестових завдань, зводить до нуля час, необхідний на перевірку (час очікування оцінки), усуває необхідність роздачі та збору тестового матеріалу на паперових носіях. В умовах, коли інформатизація освіти – одне з найважливіших завдань пріоритетного національного проекту, саме такий формі тестування потрібно віддавати перевагу [12].

Таким чином, можна зробити висновок, що дана тема надзвичайно актуальна, особливо в останні роки [14].

У даному дипломному проекті розглянуто програмний продукт “Тестові завдання з алгоритмізації та програмування”. Він являє собою тестову оболонку для перевірки рівня знань з основ алгоритмізації та програмування, яку можна використовувати в навчальному процесі як у школі, так і у вищому навчальному закладі.

Для розробки програми використовувалося середовище програмування Borland Delphi 7. Дане середовище програмування дозволяє створювати програми, що складаються з необмеженої кількості модулів, підтримує всі сучасні технології в області програмування, відповідає принципам об’єктно-орієнтованого програмування.

Об’єкт дослідження: теоретичні основи для створення тестових завдань з алгоритмізації та програмування та їх комп’ютерна реалізація в середовищі програмування Delphi 7.

Предмет дослідження: розробка прикладного програмного забезпечення для тестування у мові програмування Delphi 7.

Метою даної роботи є розробка програмного продукту, який дозволив би швидко оцінити знання з алгоритмізації та програмування через систему тестування знань.

Завдання дослідження:

 • розкрити поняття “тест”, “комп’ютерне тестування”;

 • вивчити теоретичні основи для розробки тестових завдань;

 • описати особливості мови програмування Delphi при розробці даного програмного засобу;

 • розробити програму;

 • дотримуватися вимог автоматизованої тестувальної системи під час програмної реалізації;

 • оцінити роль комп’ютерного тестування в перевірці знань учнів.

База дослідження: Полтавський інститут бізнесу Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая.

Методи дослідження: системно-інформаційний аналіз як конкретизація системного підходу; інформаційне моделювання як конкретизація загальнонаукового методу моделювання; комп’ютерний експеримент як різновид властивого всім наукам обчислювального експерименту.

Наукова та практична значущість роботи. У дипломній роботі вперше реалізовано нове практичне завдання – написання прикладного програмного забезпечення для тестування у мові програмування Delphi 7. Результати дипломної роботи можуть бути використані в загальноосвітніх навчальних закладах, у вищих навчальних закладах під час викладання інформатики – вчителями, викладачами, вихователями, батьками тощо.

Aпробація роботи: роботу апробовано в якості одного з компонентів навчальної комп’ютерної програми “Біологічні аспекти спортивного відбору та орієнтації”. Результатом апробації стало отримання авторського свідоцтва (Хоменко П. В., Мокляк В. М. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 49713. Навчальна комп’ютерна програма “Біологічні аспекти спортивного відбору та орієнтації” / П. В. Хоменко, В. М. Мокляк. – К : 2013.) (додаток А).

Обсяг і структура роботи. Обсяг роботи становить 43 с. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та трьох додатків.

У першому розділі проводиться аналіз теоретичних основ розробки тестових завдань.

У другому розділі розкриваються особливості мови програмування Delphi при розробці програмного засобу.

Третій розділ має практичне значення і розкриває основні особливості роботи програмного продукту, що був розроблений у ході виконання завдань дипломної роботи, а також описано його інтерфейс та охарактеризовано принципи роботи основних програмних модулів.

Розділ 1 теоретичні основи розробки тестових завдань

  1. Дидактичні функції педагогічних тестів

Передісторія тестів іде далеко в минуле. Перші тести найчастіше використовувалися для вимірювання індивідуальних відмінностей між людьми в області фізіологічних можливостей організму і психічних властивостей особистості. Їх появу пов’язують з іменами англійського психолога Ф. Гальтона та американського психолога Дж. Каттель. Саме їм належить перше визначення поняття “тест”. Великий крок у розвитку тестування був зроблений французьким психологом А. Біне, який у 1905 р. розробив серію тестів з вивчення особливостей мислення, діагностики розумового розвитку дітей. Після цього тести все частіше починають застосовуватися, причому не тільки в психології, але і в педагогіці. У зв’язку з цим виникла необхідність поділу тестів на педагогічні та психологічні. Це було зроблено на початку ХХ ст. [3, 4]

Якщо спочатку завдання тестів – контроль рівня досягнень, то зараз тести досить успішно використовуються і для навчання тих, хто тестується.

Під педагогічним тестом будемо розуміти систему тестових завдань, створену з метою виявлення спеціальних здібностей; вимірювання рівня знань; оцінювання результатів, досягнутих у процесі навчання; визначення їх професійної придатності; різних особистісних характеристик [39].

За визначенням В. С. Аванесова, “тест визначається як система завдань зростаючої складності, що дозволяє ефективно виміряти рівень і якісно оцінити структуру підготовленості учнів” [1, 2].

А. Н. Майоров визначає тест як “інструмент, що складається з системи тестових завдань, стандартизованої процедури проведення і заздалегідь спроектованої технології обробки та аналізу результатів призначений для вимірювання якостей і властивостей особистості”. А тестове завдання – “основна складова частина тесту, яка складається з інструкції для учнів тексту завдання (питання), має однозначну правильну відповідь і може бути охарактеризована набором показників” [28].

Педагогічний тест несе в собі широкий спектр дидактичних функцій, основними з яких є наступні:

 1. Тест може виконувати функцію методів навчання (впорядковані способи взаємопов’язаної діяльності викладача та студента, спрямовані на досягнення цілей навчання) через спільну діяльність, що здійснюється обома сторонами навчального процесу через рішення системи тестових завдань, і орієнтована на отримання нових теоретичних знань. Для ефективності проведення занять викладачеві необхідно, по-перше, враховувати сукупність попередніх знань учнів, на основі яких будується теоретичний матеріал. По-друге, на наступних заняттях повинен бути встановлений зворотній зв’язок, який має на увазі контроль і оцінку набутих знань, умінь і навичок. По-третє, повинні бути продумані засоби навчання.

 2. Тест може використовуватися в якості форми контролю (спосіб управління діяльністю учня, який передбачає вимірювання рівня набутих знань, умінь і навичок) і самоконтролю (свідома регуляція людиною власних станів, спонукань і дій на основі зіставлення їх з деякими суб’єктивними нормами і уявленнями).

 3. Тест може використовуватися як засіб навчання і контролю знань. Відзначимо, що тест виконує всі функції засобів навчання:

1) компенсаторну функцію – полегшує процес навчання;

2) адаптивну функцію – спрямована на підтримку сприятливих умов протікання процесу навчання, організацію демонстрацій, самостійних робіт, адекватність змісту поняття віковим можливостям учнів;

3) функцію інформативності;

4) інтегративну функцію – дозволяє розглядати об’єкт і як частину, і як ціле, та реалізується при комплексному використанні засобів навчання;

5) інструментальну функцію – орієнтований на забезпечення певних видів діяльності і досягнення поставленої методичної мети.

Аналіз літератури показав, що найбільш розробленим є поняття тесту як засобу навчання і контролю. Однак, для цілісного уявлення про використання тестів у процесі навчання, найбільш важливим є поняття тесту як методу навчання і контролю [26, 27].

Калькулятор

Сервис бесплатной оценки стоимости работы

 1. Заполните заявку. Специалисты рассчитают стоимость вашей работы
 2. Расчет стоимости придет на почту и по СМС

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и на обработку персональных данных.

Номер вашей заявки

Прямо сейчас на почту придет автоматическое письмо-подтверждение с информацией о заявке.

Оформить еще одну заявку