Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
lektsii / лекции / Теорія держави та права-2010.doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
1.33 Mб
Скачать

205

Донбаський інститут техніки та менеджменту

МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

імені академіка Юрія Бугая

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

конспект лекцій

ЗАТВЕРЖДЕНО

на засіданні Вченої

ради ДІТМ МНТУ

Протокол N___8___

Від 10.04 2009р

м. Краматорськ- 2009

Укладач: Пристінська Г.Я. к.ф..н. Теорія держави та права

(конспект лекцій), Краматорськ, ДІТМ МНТУ, 2009г,

Тема 1. Предмет теорії держави і права

1.Предмет теорії держави і права

2. Теорія держави і права в системі суспільних наук

3. Роль і місце теорії держави і права в системі юридичних наук

4. Функції теорії держави і права

5. Теорія держави і права як навчальна дисципліна

6. Методологія теоріі держави і права

1.1 Предмет теорії держави і права

Наука— одна з найважливіших сфер людської діяльності, спря-мована на пізнання навколишнього світу і виявлення основних зако-номірностей його розвитку. Кожна наука вивчає певну сферу, яка складає її об’єкт.Об’єкт науки виражає реальність досліджуваних явищ у цілому, а предмет науки виражає межі, в яких вивчається той чи інший об’єкт.

Юридична наука складається з багатьох напрямів наукового дослі-дження, має свій специфічний об’єкт, який притаманний усім юридичним наукам, в тому числі теорії держави і права. Він виокремлює всю юридичну науку серед інших — як суспільних, так і технічних. Цим об’єктом є вся сфера державно-правового життя суспільства.

У системі юридичних наук особливе місце належить теорії держави і права. Об’єкт пізнання теорії держави і права збігається з об’єктом юридичної науки в цілому, але від інших юридичних наук теорія держави і права відрізняється своїм предметом, тобто сферою, в межах якої ця наука вивчає всю державно-правову надбудову сус-пільства.

Держава і право вивчаються також такими гуманітарними науками, як філософія, політологія, соціологія, соціальна психологія тощо.Але тільки теорія держави і права вивчає ці явища як окремий, самостійний предмет, відокремлює державу і право від інших соціальних явищ та досліджує їх внутрішні закономірності, вплив державно-правових явищ на всі сфери суспільного буття і як відбувається зворотний вплив. Але водночас держава і право не можуть не розглядатися в тісному зв’язку з економікою, політикою, мораллю, культурою тощо

Теорія держави і права це система узагальнених знань про ос-новні, загальні та специфічні закономірності виникнення, розвитку та функціонування держави і права, їх сутність та соціальне призначення.

Метою теорії держави і права як науки є одержання, оновлення та поглиблення узагальнених, достовірних знань про державу і право, а також виявлення глибинних зв’язків між державно-правовими та ін-шими суспільними явищами. Отже, предметом теорії держави і права є складна і багатоаспектна державно-правова дійсність, загальні та специфічні об’єктивні закономірності її розвитку.

Теорія держави і права виступає провідною правознавчою наукою, що визначає теоретичні основи інших юридичних наук. Щодо них теорія держави і права виступає як узагальнююча, синтезуюча наука, що має основоположне значення.

Предмет теорії держави і права є єдиним, адже держава і право не-від’ємні, взаємопов’язані соціальні інститути. Теорія держави і права розглядає державу в її правовому оформленні та право в його державному забезпеченні, гарантуванні.

Калькулятор

Сервис бесплатной оценки стоимости работы

  1. Заполните заявку. Специалисты рассчитают стоимость вашей работы
  2. Расчет стоимости придет на почту и по СМС

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и на обработку персональных данных.

Номер вашей заявки

Прямо сейчас на почту придет автоматическое письмо-подтверждение с информацией о заявке.

Оформить еще одну заявку