Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Я _ Бедр_й Безпека життєд_яльност_.doc
Скачиваний:
186
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
2.83 Mб
Скачать

Я. І. Бедрій

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Навчальний посібник

2009

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

ББК28.08я73 Б 39

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник

для студентів вищих навчальних закладів (лист МОНУ№ 1.4/18-Г-102 від 22.01.2007р.)

Рецензенти:

Нервінський Р.І. —доктор технічних наук, професор Української академії друкарства;

Хорунжий А.Г. — доктор економічних наук, професор Львівсько­го національного університету ім. Івана Франка; Цветкова Л .Б. — кандидат хімічних наук, доцент.

ЯЛ. Бедрій Б 39 Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник.—Київ: Кондор, 2009. - 286 с

Isbn 978-966-351-196-2

Загалом курс БЖД грунтується на знаннях інженерної пси­хології, фізіології людини, охорони праці, екології, цивільної оборони. БЖД має світоглядно-професійний характер.

Курс БЖД призначений навчити усвідомлювати, що в центрі уваги має бути людина як головна цінність держави; ідентифікува­ти небезпечні і шкідливі чинники та створювати безпечні умови життєдіяльності людей на території держави; проектувати новутех-ніку і технологічні процеси згідно з сучасними вимогами екології та безпеки їх експлуатації з урахуванням стійкості функціонування об'єктів народного господарства та технічних систем; прогнозува­ти можливу обстановку і приймати адекватні рішення в умовах НС щодо захисту населення та персоналу об'єктів від можливих наслідків НС.

ББК28.08я73

Isbn978-966-351-196-2

©Я.І. Бедрій, 2004, © Кондор, 2004

Зміст

Вступ З

1. Основи безпеки життєдіяльності 14

1.1. Системний аналіз безпеки життєдіяльності 14

1.1.1. Потенційна безпека життєдіяльності людини.

Основні поняття. Теорія ризику 14

1.1.2. Комплексний аналіз життєдіяльності людини 20

1.1.3 Системний аналіз чинників безпеки праці 26

1.2. Характеристика життєдіяльності людини у системі «людина — машина — середовище існування» 32

 1. Особливості діяльності людини-оператора 32

 2. Аналізатори людини 36

 3. Працездатність людини-оператора 43

 4. Надійність людини-оператора 45

1.3. Ергономічні проблеми безпеки життєдіяльності 47

 1. Основні цілі та завдання ергономіки 47

 2. Ергономічні вимоги до організації місця праці 48

 3. Ергономічні вимоги до режимів праці та відпочинку 51

 1. Моделювання та прогнозування небезпечних ситуацій 53

 2. Психологічні властивості людини 56

 1. Пам'ять 56

 2. Мислення 59

 3. Увага 62

 4. Сенсомоторні реакції 64

 5. Схильність до ризикуй обережність 65

 6. Потреби 65

 7. Здібності 66

 8. Комунікабельність 67

 9. Компетентність 69

 1. Характер і темперамент 71

 2. Емоції 74

 3. Воля 76

 4. Моральна свідомість 77

 5. Психологія натовпу 77

З

1.5.15. Психологічний склад українського народу 80

 1. Інженерно -психологічні принципи професійного добору...82

 2. Психологічні чинники небезпеки 86

2. Безпека життєдіяльності у повсякденних умовах

виробництва й у побуті 90

2,1. Фізіологічний вплив чинників існування на життєдіяльність людини 90

 1. Електричний струм 93

 2. Вплив метеорологічних чинників на організм людини 95

2.1.2.1. Теплообмін людини з навколишнім середовищем 95

2. 1 .2.2. Вплив параметрів мікроклімату на самопочуття

людини 98

2.1.2-3. Нормування параметрів мікроклімату 100

2.1.2.4. Профілактика несприятливого впливу мікроклімату.... 101 2.1.3- Особливості екстремальних умов при зміні газового

складу та тиску повітря 103

2.1.4. Екстремальні умови, пов'язані з впливом шуму 104

2 1.5. Освітлення 106

2.1.5.1- Класифікація освітлення 106

2.1.5.2. Джерела світла та освітлювальні прилади 108

2.2.Іонізуючі випромінювання. Радіаційна безпека 111

2 2.1. Визначення та дози іонізуючого випромінювання 111

2 2.2. Вплив іонізуючого випромінювання на живий організм.. 116 2 2.3. Радіоактивне забруднення води та продуктів

харчування 120

2 2.4. Норми радіаційної безпеки 123

2.3. Електромагнітні поля та випромінювання 125

2 3.1- Вплив електромагнітних полів та випромінювань на

живі організми 125

2 3.2. Нормативи та стандарти 137

2 3.3. Захист від електромагнітних випромінювань 139

2 4. Хімічні та біологічні чинники безпеки.... 143

2 4 1.Загальнахарактеристикаотруйнихречовин 143

2 4 2. Небезпечні та шкідливі хімічні речовини (НХР) 148

2 4.3. Вплив шкідливих хімічних речовинна організмлюдини.. 154

2 4 4. Біологічні небезпечні речовини 155

2 4 5. Отруйні тварини 156

4

2 4.6. Отруйні рослини 159

2.5. Побутові чинники небезпеки 161

 1. Побутова небезпека 161

 2. Отруєння препаратами побутової хімії 162

 3. Отруєння медичними препаратами 164

 4. Отруєння чадним газом 164

 5. Отруєння отрутохімікатами 165

3. Безпека життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях 167

3.1. Надзвичайні ситуації: визначення, причини, класифікація 167

 1. Поняття надзвичайної ситуації 167

 2. Загальні відомості про теорію катастроф 171

 3. Класифікація надзвичайних ситуацій 175

3.2. Ядерні вибухи 182

 1. Класифікація ядерних вибухів 182

 2. Особливості вибухів нейтронної зброї 192

3.3. Аваріїз викидом радіоактивних речовин 192

 1. Основні поняття 192

 2. Основні відмінності аварій на АЕС від ядерних вибухів... 194

 3. Уроки аварій на АЕС 199

 1. Аварія у Гарисберзі 199

 2. Катастрофа на Чорнобильській АЕС 200

3.3.4. Порівняльна оцінка впливу на людину природних та техногенних випромінювань 203

3.4. Надзвичайні ситуації, спричинені аваріями з викидом хімічних та біологічних небезпечних речовин 207

 1. Аварії з викидом СДОР 207

 2. Застосування хімічної зброї 209

 3. Застосування біологічної зброї 212

3.5. Надзвичайні ситуації, викликані пожежами, вибухами, техногенними та природними причинами 213

 1. Уражаючі чинники звичайної зброї 213

 2. Пожежі, вибухи 214

 3. Надзвичайні ситуації техногенного характеру 217

 4. Надзвичайні ситуації природного характеру 220

3.6. Надзвичайні ситуації екологічного характеру 226

 1. Основні причини та класифікація 226

 2. Основні передумови виникнення надзвичайних ситуацій екологічного характеру 227

5

3.7. Ліквідація наслідків НС 234

 1. Організація ліквідації наслідків НС 234

 2. Проведення рятувальних та інших невідкладних робіт 236

3.8. Принципи, способи та засоби захисту населення 243