Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Куз-Омел_Педагогика_С_1_11_Змист

.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
11.02.2016
Размер:
93.7 Кб
Скачать

УДК 371(075.8) БІІК 74.21я73

K8Q

Видано за рахунок державних коштів.

Продаж заборонено

Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18.2-327 від 13 лютого 2006 р.)

Рецензенти:

В.Г. Кузь, ректор Уманського державного педагогічного уні­верситету імені Павла Тичини, доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України;

Л.І. Прокопенко, проректор з навчально-виховної роботи Чер­каського національного університету імені Богдана Хмельниць­кого, завідувач кафедри педагогіки вищої і загальноосвітньої школи, кандидат педагогічних наук, професор

Кузьмінський Л.І., Омеляненко В.Л.

К 9 Педагогіка: Підручник. — К.: Знання, 2007. — 447с. ISBN 978-966-346-424-4

У підручнику розглядаються загальні засади педагогіки, теорія навчання (дидактика), теорія виховання і основи школознавства. Визна­чені завдання для самостійної роботи студентів та самоконтролю рівня засвоєння навчального матеріалу. Кожна тема устаткована системою опорних схем і матриць, покликаних сприяти ґрунтовному засвоєн­ню навчального матеріалу, списком основної літератури. У кінці книги наводиться словник педагогічних понять.

Підручник розрахований насамперед на студентів і викладачів вищих навчальних закладів. Він буде корисним також вчителям, керівникам навчальних закладів, усім, кого цікавлять педагогіка і школознавство.

УДК 371(075.8) ВВК 74.21я73

©А.І. Кузьмінський,

В.Л. Омслянснко, 2007 © Видавництво "Знання", IS N 978-966-346-424-4 оригінал-макет, 2007

ЗМІСТ

Передмова 11

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ 13

1.1. Учитель і суспільство 13

 1. Людина і суспільство 13

 2. Роль учителя у суспільному розвитку 14

 3. Функції учителя 15

 4. Якості учителя-вихователя 17

 5. Педагогічні вміння учителя-вихователя 20

 6. Педагогічна майстерність 22

Література 36

Завдання для самостійної роботи 36

Завдання для самоконтролю 42

1.2. Предмет і завдання педагогіки 43

 1. Предмет педагогіки, її категорії 43

 2. Педагогіка в системі наук 44

 3. Джерела розвитку педагогіки 44

 4. Структура педагогічних наук 45

 5. Методи науково-педагогічних досліджень 47

Література 49

Завдання для самостійної роботи 50

Завдання для самоконтролю 50

4 Зміст

1.3. Розвиток і формування особистості 52

 1. Поняття про розвиток і формування 52

 2. Біологічне і соціальне у розвитку людини 53

 3. Акселерація та ретардація 56

 4. Вікова періодизація дітей 57

Література 63

Завдання для самостійної роботи 63

Завдання для самоконтролю 64

1.4. Мета і завдання виховання 66

 1. Сутність виховання, його мета 66

 2. Завдання складових виховання 69

 3. Комплексний підхід до виховання 71

Література 72

Завдання для самостійної роботи 73

Завдання для самоконтролю 73

1.5. Система освіти в Україні 75

 1. Поняття системи освіти, її структура 75

 2. Принципи освіти в Україні 78

 3. Завдання закладів освіти 80

 4. Управління системою освіти в Україні 82

Література 83

Завдання для самостійної роботи 83

Завдання для самоконтролю 83

Е'озділ 2. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ (ДИДАКТИКА) 85

2.1. Дидактика, її категорії 85

 1. Сутність і завдання дидактики 85

 2. Категорії дидактики 86

 3. Зв'язок дидактики з іншими науками 87

 4. Актуальні завдання дидактики 88

Література 89

Завдання для самоконтролю 90

2.2. Процес навчання 91

 1. Сутність навчання, його методологічна основа 91

 2. Рушійні сили навчального процесу 93

 3. Функції навчання 95

 4. Логіка навчального процесу 96

 5. Структура процесу учіння 96

 6. Типи навчання 98

Зміст 5

 1. Модульне навчання 102

 2. Мотиви навчання 108

 3. Оптимізація процесу навчання 109

2.2.10. Інтенсифікація процесу навчання 110

Література 111

Завдання для самостійної роботи 112

Завдання для самоконтролю 112

2.3. Принципи навчання 118

 1. Принципи і закономірності навчання 118

 2. Принцип науковості 119

 3. Принцип систематичності й послідовності 120

 4. Принцип свідомості 122

 5. Принципи активності та самостійності у навчанні 122

 6. Принцип наочності 123

 7. Принцип ґрунтовності 125

 1. Принцип зв'язку навчання з практичною діяльністю 126

 2. Принцип доступності навчання та врахування індивідуальних особливостей учнів 127

2.3.10. Принцип емоційності навчання 129

Література 130

Завдання для самостійної роботи 130

Завдання для самоконтролю 130

2.4. Зміст шкільної освіти 134

 1. Сутність і завдання змісту освіти 134

 2. Концепції освіти 136

 3. Види освіти 137

 4. Рівні освіти 139

 5. Компоненти загальної освіти 140

 6. Нормативні документи змісту освіти 141

Література 146

Завдання для самостійної роботи 146

Завдання для самоконтролю 147

2.5. Методи і засоби навчання 150

 1. Сутність методів, прийомів і засобів навчання 150

 2. Класифікація методів навчання 151

 3. Методи навчання за джерелом знань 152

 4. Методи навчання за характером логіки пізнання 156

 1. Методи навчання за рівнем самостійної розумової діяльності 158

6 Зміст

2.5.6. Вибір методів навчання 159

Література 161

Завдання для самостійної роботи 161

Завдання для самоконтролю 162

2.6. Форми організації навчання 164

2.6.1. Форми організації навчання, їх становлення 164

2.6.2. Класно-урочна форма навчання в її історичному

розвитку 167

 1. Вимоги до сучасного уроку в школі 168

 2. Типи уроків, їх структура 172

 3. Позаурочні форми навчання 174

 4. Підготовка учителя до уроку 180

 5. Педагогічний аналіз уроку 182

 6. Програма спостереження і аналізу уроку ..183

Література 185

Завдання для самостійної роботи 186

Завдання для самоконтролю 186

2.7. Аналіз і оцінка навчальної діяльності учнів 190

2.7.1. Місце і роль аналізу й оцінки знань, умінь

та навичок учнів у системі навчального процесу 190

 1. Види контролю знань, умінь і навичок учнів 192

 2. Методи контролю знань, умінь та навичок 193

 3. Оцінка знань, умінь і навичок 194

 4. Рейтингова система оцінювання навчальної діяльності учнів 199

 5. Правила і техніка контролю успішності

навчальної діяльності 200

Література 201

Завдання для самостійної роботи 202

Завдання для самоконтролю 202

Розділ 3. ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ 204

3.1. Сутність, зміст і процес виховання 204

3.1.1. Людина і виховання 204

3.1.2. Закономірності процесу виховання 206

3.1.3. Рушійні сили процесу виховання 207

3.1.4. Фактори виховання 208

3.1.5. Концепції виховання 209

3.1.6. Мотиви виховання 211

3.1.7. Структура виховного процесу 212

Зміст 7

 1. Самовиховання і перевиховання 214

 2. Зміст виховання 216

 1. Принципи виховання 217

 2. Критерії вихованості особистості 220

Література 223

Завдання для самостійної роботи 223

Завдання для самоконтролю 224

3.2. Загальні методи виховання 226

 1. Поняття методу, прийому і засобу виховання 226

 2. Класифікація методів виховання 226

 3. Методи формування свідомості й переконань 227

 1. Методи організації діяльності і формування поведінки ... 235

 1. Методи стимулювання поведінки і діяльності 238

 2. Педагогічні умови використання методів

виховання 244

Література 245

Завдання для самостійної роботи 246

Завдання для самоконтролю 246

3.3. Формування колективу, його вплив на виховання особистості 248

 1. Поняття колективу, його види 248

 2. Діалектика розвитку колективу 252

 3. Фактори розвитку колективу 256

Література 261

Завдання для самостійної роботи 261

Завдання для самоконтролю 262

3.4. Моральне виховання 265

 1. Завдання і зміст морального виховання 265

 2. Шляхи і засоби морального виховання 267

 3. Виховання моральної свідомості та громадянської відповідальності 269

 4. Виховання національної гідності й менталітету 270

 5. Патріотичне й інтернаціональне виховання 272

 6. Виховання дисциплінованості 274

 7. Статеве виховання 275

 8. Екологічне виховання 278

 9. Правове виховання 279

Література 281

8 Зміст

Завдання для самостійної роботи 282

Завдання для самоконтролю 282

3.5. Розумове виховання 284

 1. Завдання розумового виховання 284

 2. Шляхи, засоби і методи розумового виховання 285

Література 286

Завдання для самостійної роботи 287

Завдання для самоконтролю 287

3.6. Трудове виховання 288

 1. Значення праці в житті людини 288

 2. Завдання та принципи трудового виховання 291

 3. Шляхи, засоби та методи трудового виховання 292

 4. Зв'язок трудового виховання з політехнічною освітою й економічним вихованням 293

 5. Професійна орієнтація молоді 295

Література 300

'Завдання для самостійної роботи 300

Завдання для самоконтролю ЗОЇ

3.7. Естетичне виховання 304

 1. Місце і роль естетичного виховання в житті людини 304

 1. Зміст естетичного виховання 305

 2. Шляхи, засоби і форми естетичного виховання 307

Література 310

Завдання для самостійної роботи 311

Завдання для самоконтролю 311

3.8. Фізичне виховання 313

 1. Здоров'я людини — запорука її життєвого успіху ....313

 2. Напрямки, засоби і форми фізичного виховання —314

Література 317

Завдання для самостійної роботи 317

Завдання для самоконтролю 318

3.9. Педагогічне спілкування 320

 1. Педагогічне спілкування, його функції 321

 2. Структура, рівні, види спілкування 322

 3. Стилі спілкування 325

 1. Психолого-педагогічні умови ефективності спілкування 326

Зміст 9

Література 329

Завдання для самостійної роботи 329

Завдання для самоконтролю 330

3.10. Робота класного керівника 331

 1. Функції класного керівника 332

 2. Напрямки і форми роботи класного керівника 334

 3. Робота класного керівника з вивчення учнів 334

 4. Робота класного керівника з організації та прове­ дення позакласної виховної роботи 344

Література 356

Завдання для самостійної роботи 357

Завдання для самоконтролю 358

3.11. Виховна робота з педагогічне занедбаними

дітьми 359

 1. Поняття "педагогічно занедбані діти" 359

 1. Соціально-педагогічні причини появи важковихо- вуваних дітей 361

 1. Принципи, шляхи і засоби перевиховання... 363

Література 366

Завдання для самостійної роботи 367

Завдання для самоконтролю 368

3.12. Місце і роль сім'ї у вихованні. Форми зв'язку школи і сім'ї 369

 1. Сім'я як соціальний інститут суспільного розвитку 369

 2. Функції сім'ї 371

 3. Вимоги до батьків 373

 4. Шляхи і засоби підвищення психолого-педаго- гічної культури батьків 377

 5. Форми роботи класного керівника з батьками

учня 379

Література 389

Завдання для самостійної роботи 389

Завдання для самоконтролю 390

Розділ 4. ОСНОВИ ШКОЛОЗНАВСТВА 391

4.1. Керівництво загальноосвітніми навчально-вихов­ ними закладами 391

10 Зміст

4 .1.1. Принципи керівництва шкільною справою 391

4.1.2. Структура управління освітою в Україні 393

4.1.3. Управління загальноосвітніми навчально-вихов­ ними закладами 395

4.1.4. Планування й облік роботи 401

4.1.5. Критерії оцінювання управлінської діяльності

директора школи 402

Література 403

Завдання для самостійної роботи 403

Завдання для самоконтролю 404

Словник педагогічних термінів 405

Алфавітний покажчик педагогічних понять 441

ПЕРЕДМОВА

Сенсом життя окремої людини і людської спільноти в ціло­му є, передусім, продовження людського роду, тому в центрі діяль­ності суспільства має бути людина, її фізичний і духовний роз­виток, а найважливішим напрямком діяльності кожної людини незалежно від національності, віросповідання, професії має бути виховання в широкому розумінні цього слова. Упродовж XX сто­ліття основний вектор соціально-економічної діяльності був спрямований на вирішення технічних проблем. Людина стала додатком до техніки, "коліщатком і гвинтиком пролетарської справи". В результаті воєн, репресій, геноцидів, науково-техніч­ної революції та інших чинників всупереч природі відбулася девальвація Людини.

Чи може людська спільнота, переступивши поріг XXI сто­ліття, залишатися у своїй діяльності на попередніх позиціях? З усіх поглядів — ні. Треба шукати нові шляхи і підходи у всіх сферах діяльності. Важливо осмислити, на думку академіка В.Г. Кременя, основні загальноцивілізаційні тенденції, що будуть актуальними у XXI ст. і впливатимуть на всі сфери діяльності людини і подальший суспільний розвиток. Суспільство стає все більш людиноцентристським. Індивідуальний розвиток кожної особистості — головна передумова соціально-економічного про­гресу. "Ось чому найпріоритетнішими сферами у XXI столітті, —

Калькулятор

Сервис бесплатной оценки стоимости работы

 1. Заполните заявку. Специалисты рассчитают стоимость вашей работы
 2. Расчет стоимости придет на почту и по СМС

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и на обработку персональных данных.

Номер вашей заявки

Прямо сейчас на почту придет автоматическое письмо-подтверждение с информацией о заявке.

Оформить еще одну заявку