Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Новая сжатая ZIP-папка (3) / учебники / Довидник з орфографии.doc
Скачиваний:
35
Добавлен:
11.02.2016
Размер:
586.24 Кб
Скачать

Довідник з орфографії та пунктуації орфографія

Орфографія (гр. orthosправильний і grapho — пишу) — система загальноприйнятих правил, що визначають способи пере­дачі усного мовлення на письмі.

Орфограма (гр. orthos— правильний, grатта — буква) — написання, яке відповідає певному орфографічному правилу: орфограма апостроф, м'який знак і т. ін.

Орфографічне правило — коротка рекомендація для певного способу позначення на письмі як зразкового.

В українській орфографії функціонують такі орфографічні пра­вила: вживання апострофа, м'якого знака, вживання великої букви, правила правопису слів іншомовного походження та ін.

М'який знак

Буква ь (м'який знак) — єдина буква в українському алфавіті, яка самостійно не позначає звука, а лише передає м'якість поперед­нього приголосного.

ь пишеться

ь не пишеться

1. Після букв д, т, з, с, ц, л, н у кінці слова для позначення їх м'якості (молодь, юність, сидять, десь, паморозь, швець, земель, кінь) та всередині слів перед бук­вами, що позначають тверді приголосні звуки (близько, восьмий, батько, донька).

2. Усередині слів після букв на по­значення м'яких приголосних пе­ред о: льон, сьомий, тьохкати, п’ятьох.

3. У прикметникових суфіксах -ськ-, -цьк-, -зьк-: український, київський, козацький, фран­цузький.

4. Після букви н у суфіксах -еньк-, -оньк-,

-есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-: серденько, калинонька, тихесенький, ріднюсінький, свіжісінький.

1. Після букв, що позначають губні та шиплячі звуки (б, п, в, м, ф, ж, ч, ш): любов, голуб, сім, розкіш, ріж, річ, нічка, турбуєшся.

2. Після букви р у кінці складу і слова: бібліотекар, буквар, тепер, календар, чотирма, перевір.

3. Між двома однаковими бук­вами, що позначають м'які по­довжені приголосні: знання, зілля, навчання, стаття.

4. Між двома буквами на по­значення м'яких приголосних звуків — м'якість першого з них виникає як результат впливу наступного м'якого приголосного: кузня, гордість, майбутнє, кінця.

ь пишеться

ь не пишеться

5. У буквосполученнях льц, ньц, ньч, льч, що походять із льк, ньк: Гальці, Гальчин (із Галька), неньці, неньчин (із ненька).

6. Усередині слова після букви л перед буквами, що позначають м'які приголосні звуки:

5. У буквосполученнях лц, нц, лч, нч, які походять із лк, нк: рибалці, рибалчин (із рибалка), матінці, матінчин (із матінка).

6. Після букви н перед шипля-чими та суфіксами -ськ-, -ств-: тонший, Уманщина, кінчик, громадянство

П р и м і т к а. Якщо м'який знак уживається у формі називного від­мінка іменника, то він зберігається й в усіх інших формах, а також у похідних словах незалежно від характеру наступного приголосного: різь­ба різьбяр, тьма тьмяний.