Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
2
Добавлен:
11.02.2016
Размер:
34.06 Кб
Скачать

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ №1. СУТНІСТЬ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І МЕТОДИКА ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

Тема: ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА-ФІЛОЛОГА ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА. СУТЬ ПОНЯТТЯ «НАУКА».

ПЛАН

1. Предмет і завдання курсу «Організація науково-дослідної роботи студента-філолога». Зв’язок курсу з іншими дисциплінами (див. матеріал лекції).

2. Види діяльності студентів у ВНЗ (див. матеріал лекції). Науково-дослідницька діяльність студентів. (див. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – К. : Знання, 2008. – с. 24–29.).

3. Наука як сфера людської діяльності.

3.1. Знання і пізнання (див. матеріал лекції та інші матеріали).

3.2. Причини виникнення науки (див. матеріал лекції + додатковий матеріал до СР№1 у папці на диску).

3.3. Ознаки, мета, функції науки (див. матеріал лекції).

3.4. Поняття «наукова картина світу» (див. додатковий матеріал до СР№1 у папці на диску).

4. Наукова діяльність: види діяльності, суб’єкти наукової діяльності (див. матеріал лекції та інші матеріали).

5. Сутність поняття «наукове дослідження». Форми досліджень. Ознаки наукового дослідження. Науковий результат. (див. матеріал лекції + додат. матеріал до СР№1 на диску).

6. Особистісні якості дослідника (див. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – К. : Знання, 2008. – с. 43).

7. !!! Термінологічний диктант.

Завдання

1. Випишіть і вивчіть визначення понять наука, знання, пізнання, наукове пізнання, ідея, гіпотеза, теорія, закон, поняття, судження, умовивід, термін, наукова концепція, принцип, поняття, визначення, понятійний апарат, науковий факт, наукова діяльність, наукове дослідження, науковий результат напам’ять і підготуйтеся до термінологічного диктанту.

2. Напишіть твір-мініатюру на тему висловлювання про науку В.Фролькиса: «Наука, як і всі види творчої діяльності, процес не тільки логічний, а й емоційний. Для науки, окрім таланту, характерне натхнення і осяяння». Оформіть його на окремому аркуші і принесіть для перевірки на практичне заняття.

3. Які з якостей, притаманних справжньому науковцю (і кожній освіченій людині), Ви, на Вашу думку, маєте, а які ще варто було б розвивати в собі? Підготуйтеся до бесіди у пошуках відповіді на це питання. Думки у вигляді таблиці запишіть у зошит.

Творчі та ділові якості, які маю

Творчі та ділові якості, які хотів би мати

Негативні якості (які заважають професійному і науковому зростанню), яких хотів би позбутися

!!! ВИКОНАЙТЕ САМОСТІЙНІ РОБОТИ №1 НА ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1 І №2-3 У ПЕРІОД ПЕРЕД ПРАКТИЧНИМ ЗАНЯТТЯМ №2.

Література

Основна:

1. Горбачук В. Т. Основи наукових досліджень / В. Т. Горбачук. – Слов’янськ : СДПУ, 2003. – 173 с. – С. 3–17.

2. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / Г. С. Цехмістрова. – К. : ВД «Слово», 2004. – 240 с. (є елетронний варіант).

3. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підруч. для вищих навчальних закладів / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – К. : Знання, 2008. – С. 11–18, 24–29, с. 43.

4. Философский энциклопедический словарь / Гл. ред. Ильичев Л.Ф., Федосеев П.Н. и др. М. : Советская энциклопедия, 1983. – 836 с. – С. 403–406.

Тлумачні словники української (російської) мови.

Матеріали лекції.

Додаткові матеріали, які подаються в методичці в друкованому і електронному вигляді.

Додаткова:

1. Введение в специальность : для студентов филол. фак. / под ред. А. Е. Супруна ; [доц. А. А. Волк, проф. А. Е. Супрун, доц. В. П. Красней и др.].  Минск : Изд-во БГУ, 1977. 191 с. – С. 3–7.

Методичні рекомендації

Підготовка до практичних занять з курсу «Організація науково-дослідної роботи студента-філолога» повинна відбуватися за таким планом:

1) уважно прочитати тему заняття, поданий план і домашнє завдання;

2) опрацювати матеріали лекцій, присвячених проблемам, що розглядатимуться на практичному занятті (рекомендується: прочитати лекцію вголос, структурувати текст, виділити визначення, «розшифрувати» всі скорочення тощо);

3) використовуючи основну і додаткову літературу, виконати всі завдання.

Виконання домашніх вправ (завдань) є обов’язковим. Привчайтеся до самостійної роботи – не переписуйте зміст завдань в інших студентів, самостійно працюйте зі словниками й підручниками, акуратно і грамотно робіть записи. Опрацьовуйте відксерокопійовані вами матеріали: уважно їх читайте вдома, робіть виписки в робочий зошит. Пам’ятайте: наявність ксерокопії потрібного матеріалу – це ще не виконання домашнього завдання.

Пам’ятайте про виконання сформульованих у лекції завдань для самостійного опрацювання.

Пропоноване практичне заняття вимагає виконання завдань не тільки репродуктивного характеру (виписати із словників та підручника визначення), але й творчого (дати відповіді на поставлені запитання). Виконуючи перше завдання, зверніть увагу на авторів словників та повну назву словників, випишіть бібліографічні дані. Обов’язково складіть речення або словосполучення на підтвердження значень названих слів.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

Тема: НАУКОВА ІНФОРМАЦІЯ. ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВА ЛІТЕРАТУРА. НАУКОВА КОМУНІКАЦІЯ.

ПЛАН

1. Поняття про наукову інформацію. Форми передачі наукової інформації.

2. Наукова комунікація, її компоненти.

3. Види наукової комунікації.

4. Наукова література як основна форма наукової інформації для філологів. Літературознавчі та мовознавчі джерела. (завдання №1 СР №4).

5. Довідкова література. Енциклопедії та енциклопедичні словники.

6. Основні види лінгвістичних словників. Комп’ютерні словники (СР №4).

Соседние файлы в папке ПРАКТ_ЗАН_ІН