Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ДЕК / Комплекс ДЕК ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО.doc
Скачиваний:
46
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
336.38 Кб
Скачать

Дніпропетровський університет імені альфреда нобеля

КАФЕДРА ПРАВА

ЗАТВЕРДЖУЮ:

РЕКТОР_______________Б.І. ХОЛОД

«____»______________2013 р.

  1. КОМПЛЕКС МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

  2. ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

  3. з дисципліни «ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО»

за напрямом підготовки 6.030401

Правознавство”

освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

Дніпропетровськ 2013

Комплекс методичних матеріалів до державного екзамену з дисципліни «Цивільне та сімейне право» за напрямом підготовки “Правознавство” / О.В.Пушкіна,Т.В.Підченко. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. – 19 с.

Укладач: О.В.Пушкіна, докт. юрид. наук, доцент, Т.В.Підченко, ст. викладач

Затверджено на засіданні кафедри

Протокол № 5 від 09.01.2013 р.

  1. Відповідальна за випуск: О.В. Пушкіна, докт. юрид. наук,зав. кафедри права.

  1. З М І С Т

1. Вимоги до державного екзамену

3

2.Структура державного екзамену

6

3. Програма державного екзамену

7

4. Структура екзаменаційного білету

10

5. Оцінювання державного екзамену

11

6. Перелік питань державного екзамену

14

7. Приклад типового ситуаційного завдання

16

8. Література

17

1. ВИМОГИ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

1.1. Державна атестація – це процес встановлення відповідності якості здобутої вищої освіти, рівня набутих загальних та професійних компетенцій випускника ВНЗ вимогам галузевих стандартів вищої освіти України за напрямом підготовки.

1.2. Державна атестація здійснюється за допомогою засобів контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки з дотриманням дидактичних принципів формування і реалізації системи засобів державної діагностики якості знань.

1.3. Принципами формування і реалізації системи засобів державної діагностики якості знань бакалавра з правознавства є уніфікація, комплексність, взаємозамінність та взаємодоповненість, актуальність, інноваційність, інформативність, дієвість, індивідуальність, диференційованість, об'єктивність і відкритість, варіативність.

1.4. Державна атестація здійснюється на підставі оцінки якості засвоєння освітньо-професійної програми (ОПП): рівня сформованості професійних знань, умінь та навичок, ступеня сформованості системи професійних компетенцій бакалавра, з використанням методів комплексної діагностики шляхом складання державного екзамену.

1.5. Державний екзамен передбачає виконання комплексу атестаційних завдань і є формою кваліфікаційних випробувань щодо об'єктивного визначення рівня якості освітньої та професійної підготовки випускників університету.

1.6. Засобами оцінювання рівня знань, умінь та навичок бакалавра, ступеня сформованості їх професійних компетенцій є: теоретичні (тести закритого типу) та практичні ситуаційні комплексні завдання.

1.7. Формами державного кваліфікаційного екзамену є: поєднання письмової та інтерактивної (з використанням засобів інформаційних технологій) форм.

1.8. Інформаційною базою засобів об'єктивного контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки є змістові модулі програм навчальних дисциплін, що формують систему компетенцій бакалавра і виносяться на державну атестацію.

1.9. Засоби об'єктивного контролю формуються шляхом структурної декомпозиції змісту підготовки, що наведено у «Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра з напряму 0304 «Правознавство». Програма державного екзамену ВНЗ складається із нормативної, затвердженої Науково-методичною комісією та варіативної частин, що визначається університетом.

1.10. Під час державного кваліфікаційного екзамену студент повинен:

 • знати:

понятійний апарат теми:поняття науки цивільного та сімейного права, їх предмет, функції, методи і систему;

зв'язок науки цивільного та сімейного права із загальною теорією права, з цивільно-процесуальною наукою, з наукою трудового права;

поняття, особливості цивільно-правових та сімейних відносин, класифікацію суб'єктів цивільно-правових та сімейно-правових відносин

зміст цивільно-правових норм, цивільно-правових інститутів цивільного та сімейного законодавства, об'єктивних закономірностей їх розвитку;

терміни та категорії: майнові відносини, немайнові відносини, юридична особа, підстави виникнення цивільних прав та обов'язків, відповідальність, вина, сімейно-правові відносини, суб'єктивний склад сімейно-правових відносин;

структуру та зміст нормативних документів, що регулюють цивільно-правові та сімейно-правові відносини;;

методи та засоби регулювання цивільних та сімейних відносин;

особливості договірної діяльності фізичної та юридичної особи;

правові аспекти регулювання укладання угод;

 • вміти:

користуватися нормативними документами, аналізувати загальні та локальні нормативні акти;

орієнтуватися у цивільному та сімейному законодавстві;

систематизувати, аналізувати й тлумачити норми чинного цивільного та сімейного законодавства;

правильно застосовувати цивільно-правові та сімейно-правові норми для вирішення конкретних ситуацій;

аналізувати цивільно-правові договори, визначати ризики та розробляти заходи щодо захисту інтересів суб’єктів цивільного та сімейного права;

складати договори, що передбачені цивільним та сімейним законодавством;

орієнтуватися в:

- правовому регулюванні цивільного та сімейного законодавства;

- змісті і сутності категорій цивільного та сімейного законодавства;

- нормах цивільного та сімейного законодавства;

аналізувати:

- правові документи;

- відповідність діяльності підприємств та фізичних осіб вимогам чинного законодавства;

- зарубіжний досвід організації та діяльності підприємств, фізичних осіб та можливість його використання в Україні;

проводити:

- моніторинг законодавства та судової практики щодо цивільного та сімейного спору;

- правову оцінку договорів;

визначати:

- належність певної ситуації до конкретного виду цивільних чи сімейних відносин;

- помилки при укладанні угод та встановлювати причини їхнього утворення;

- вплив зовнішнього середовища на діяльність суб'єктів цивільно-правових відносин;

- ефективність регулювання певним нормативним актом цивільно-правової діяльності;

оцінювати:

- безпечність та якість договорів, на відповідність вимогам нормативних документів;

розраховувати:

- неустойку (пеню, штраф) за порушення цивільно-правових зобов’язань;

- розмір заборгованості, що дозволяє порушити цивільну справу ;

- судовий збір у разі звернення до суду.

1.11. Університет забезпечує членів ДЕК еталонним рішенням завдань.

Калькулятор

Сервис бесплатной оценки стоимости работы

 1. Заполните заявку. Специалисты рассчитают стоимость вашей работы
 2. Расчет стоимости придет на почту и по СМС

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и на обработку персональных данных.

Номер вашей заявки

Прямо сейчас на почту придет автоматическое письмо-подтверждение с информацией о заявке.

Оформить еще одну заявку