Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
проджект практ.docx
Скачиваний:
5
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.56 Mб
Скачать

Вінницький фінансово – економічний університет

Кафедра економічної кібернетики

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇЇ

до виконання індивідуальної практичної роботи

на тему:

«Створення та аналіз імітаційної моделі віртуального підприємства

засобами програмного продукту PROJECT EXPERT 7.21 »

Вінниця 2015

Зміст

Вступ..........................................................................................................................3

ЧАСТИНА 1

1.1.Основні етапи побудови імітаційної моделі.....................................................9

1.2. Сучасне програмне забезпечення для аналізу імітаційної моделі.....................21

1.3. Характеристика зовнішнього середовища Project Expert..................................29

1.4. Основні відомості про проект...............................................................................35

1.5. Інтерфейс програми та створення проекту..........................................................40

1.6. Основне вікно програми........................................................................................44

ЧАСТИНА 2

2.1.Постановка задачі та варіанти індивідуально-практичних завдань..................82

2.2 Тематика індивідуальних завдань……………………………………………..82

2.3. Порядок виконання практичного завдання в Ргоjесt Ехрегt……………….85

Додатки (Технічні питання по Project Expert) …………………….......................118

Список рекомендованих джерел………………………………………................122

Термінологічний словник...........................................................................................125

Вступ

Одним з головних напрямів розвитку економіки України, а також вітчизняної науки і техніки є впровадження засобів інформатики і автоматизації в різні галузі суспільного виробництва, зокрема в проектування та управління виробництвом і технологічними процесами на базі використання сучасної високопродуктивної обчислювальної техніки і нової інформаційної технології. Широкий розвиток комп’ютеризації як самого виробництва, так і управління ним неможливий без застосування ефективних наукових методів аналізу й оптимізації складних економіко-організаційних систем. Адже завдяки саме цим методам вдається в повному обсязі реалізувати колосальні потенційні можливості прогресивних технологій і передової техніки. Серед наукових методів, які застосовуються в економіці, науці і техніці, особливе місце займають методи моделювання. Існують різні види моделювання: фізичне, макетне, математичне (аналітичне), імітаційне (машинне), аналогове, ситуаційне (ділові ігри). У даній темі імітаційне моделювання розглядається як особлива форма проведення машинних експериментів з економічними об’єктами. Подається характеристика напрямів використання імітаційного моделювання. Зазначається місце машинної імітації у розв’язанні проблем комп’ютеризації інформаційних процесів підприємств та установ.

Імітаційне моделювання, як інструмент експериментального дослідження складних систем, охоплює методологію створення моделей систем, методи алгоритмізації та засоби програмних реалізацій імітаторів, планування, організацію і виконання на ЕОМ експериментів з імітаційними моделями, машинну обробку даних та аналіз результатів. При цьому динамічні й стохастичні характеристики реальних процесів відображаються в моделі за допомогою спеціально сконструйованих процедур.

Під час вивчення теоретичного матеріалу теми необхідно звернути увагу на основні напрями використання імітаційного моделювання. Слід зазначити, що діапазон застосування імітації на ЕОМ над- звичайно широкий — від конкретних форм діяльності підприємств до імітації економіки країни в цілому.

Серед головних напрямів використання імітаційного моделювання необхідно розглянути такі:

1) прогнозування розвитку національних економік;

2) створення важливих народногосподарських проектів;

3) розробка і впровадження інформаційних систем різного призначення;

4) створення системи оборони країни і планування військових операцій;

5) охорона навколишнього середовища;

6) навчання та підготовка кадрів.

Машинна імітація являє собою цілий науковий напрям. Активне впровадження машинної імітації у сферу розв’язання різноманітних завдань організації і управління виробництвом, інтенсивна експлуатація імітаційних методів у всіх галузях інженерно-економічної діяльності, широке залучення ідей і методів машинного моделювання до підготовки наукових і виробничих кадрів — важливі народногосподарські завдання, успішне виконання яких багато в чому визначить ефективність суспільного виробництва в цілому.

Надзвичайно важливу роль методи машинної імітації мають відігравати при розв’язанні проблем комп’ютеризації інформаційних процесів на підприємствах і в установах, при створенні інформаційних систем економіко-організаційного управління. Наприклад, у [8] підкреслено, що стратегія розвитку сучасних інформаційних систем, зокрема систем підтримки прийняття рішень, має забезпечити аналітику формулювання і розв’язання такого класу задач.

 1. Аналітичні — обчислення необхідних показників і статистичних характеристик бізнес-діяльності на основі ретроспективної (звер­неної у минуле) інформації з баз даних.

 2. Візуалізація даних — наглядне графічне та табличне відображення наявної інформації.

 3. Здобуття знань — визначення взаємозв’язків і взаємозалежностей бізнес-процесів на базі існуючої інформації.

 4. Імітаційні — проведення на ЕОМ експериментів з математичними моделями, які описують поведінку складних систем. Задачі цього класу застосовуються для аналізу можливих наслідків прий­няття того чи іншого рішення (аналіз типу «Що, якщо?..»).

 5. Синтез управління — визначення допустимих керуючих дій, які забезпечують досягнення поставлених цілей.

 6. Оптимізаційні — засновані на інтеграції імітаційних, управ­лінських, оптимізаційних та статистичних методів моделювання і прогнозування.

Машинна імітація процесів управління виробництвом, зокрема для оптимізації планування виробництва в цехах і на дільницях машинобудівних підприємств, для оптимального керування страховими заділами деталей тощо, застосовується порівняно давно і досить успішно. Важлива роль відводиться машинній імітації в процесі автоматизації підприємства в цілому. У зазначається, що автоматизація роботи підприємства — дуже відповідальний крок. Ця робота передбачає три етапи: етап інжиніринга — побудова моделі діяльності компанії; етап реінжиніринга — здійснення аналізу й удосконалення моделі; етап управління — моніторинг роботи фірми в рамках створеної моделі. При цьому засобами аналізу виступають різні методики, зокрема такі, як функціонально-вартісний аналіз, імітаційне моделювання. Наприклад, німецька фірма IDS Prjf. Sher створила систему ARIS Toolset, у якій для аналізу і оптимізації діяльності підприємства вмонтовано засоби тестування на повноту і несуперечливість, функціонально-вартісний аналіз, імітаційне моделювання тощо. Створена за допомогою ARIS модель може бути імпортована в одну з популярних систем управління виробництвом R/3.

Імітаці́йне моделюва́ння — це метод, що дозволяє будувати  моделі процесів, що описують, як ці процеси проходили б насправді.

Таку модель можна «програти» в часі як для одного випробування, так і заданої їх кількості. При цьому результати визначатимуться випадковим характером процесів. За цими даними можна отримати достатньо стійку статистику.

Імітаційне моделювання — це метод дослідження, заснований на тому, що система, яка вивчається, замінюєтьсяімітатором і з ним проводяться експерименти з метою отримання інформації про цю систему. Експериментування з імітатором називають імітацією (імітація — це збагнення суті явища, не вдаючись до експериментів на реальному об'єкті).

Імітаційне моделювання — це окремий випадок математичного моделювання. Існує клас об'єктів, для яких з різних причин не розроблені аналітичні моделі або не розроблені методи розв'язування задач про такі моделі. В цьому випадку математична модель замінюється імітатором або імітаційною моделлю.

Імітаційна модель — (у вузькому значенні) логіко-математичний опис об'єкта, який може бути використаний для експериментування на комп'ютері в цілях проектуванняаналізу і оцінки функціонування об'єкта.

Імітація як метод розв'язування нетривіальних задач отримала початковий розвиток у зв'язку із створенням ЕОМ в1950х — 1960х роках.

Можна виділити наступні різновиди імітації:

 • метод Монте-Карло (метод статистичних випробувань);

 • метод імітаційного моделювання (статистичне моделювання).

 • імітаційне ігрове моделювання

 • агентне моделювання

 • метод дискретного моделювання

 • системна динаміка

В даній роботі, зосереджена основна інформація потрібна для вивчення Project Expert 7.21 Professional на базовому і середньому рівні. Рекомендована для ознайомлення студентам вузу і всім бажаючим, які хочуть освоїти дану програму, поглибити свої знання і використати на практиці.

Дане методичне видання допоможе Вам зрозуміти принцип роботи даного програмного продукту і його призначення, покаже його можливості і переваги, а також дасть Вам потрібну інформацію для створення потрібного бізнес-плану.

На ринку існує дві ситуації:

 • Інвестиційний вакуум – наявні грошові кошти для інвестицій, але немає куди їх спрямувати, через відсутність дійсно і продуманих грамотних проектів, в які без ризку можна вкласти капітал.

 • Інвестиційний кут – необхідність реалізації проекта не викликає сумнівів, але можливість отримання реального прибутку в конкретних економічних умовах проблематично.

Для початку роботи рекомендуємо врахувати 4 правила:

1. Обрати вид діяльності, про яку Ви маєте хоча б найменше уявлення.

2. Починайте з малого.

3. Визначення конкретної задачі, цілей.

4. Скласти план дій по реалізації проекту у вигляді бізнес-плану(мініум у двох варіантах).

Інформація, що міститься в бізнес-плані, має певну структуру.

Спочатку дається опис підприємства і галузі реалізації інвестиційного проекту. Тут вказується організаційно-правова форма і структура підприємства, його основні власники, кадровий склад, ресурсний та фінансовий стан підприємства, номенклатура і обсяг виробленої продукції(робіт, послуг),географічне розташування галузевого ринку, сезонність продажів і ємність ринку.

Наступний блок інформації в бізнес-плані – детальний опис передбачуваної продукції:

 • Її призначення і характерні властивості, що відрізняють від продукції конкурентів;

 • Технологічність виробництва і контроль якості, відповідність державним і світовим стандартам;

 • Патентно-ліцінзійний захист продукції та умов її виробництва;

 • Собівартість виробництва одиниці продукції(робі, послуг) і ціна її реалізації;

 • Стратегія просування продукції на ринок, канали і політика збуту;

 • Обсяги виробництва та реалізації в динаміці;

 • Календарний план робіт по запуску виробництва.

Завершує бізнес-план опис фінансів підприємства і аналіз його платоспроможності і ліквідності.

Таким чином, інформацію, що міститься в бізнес-плані можна умовно розділити на інформацію описового характеру та інформацію, отриману в результаті фінансових розрахунків модельованої ситуації.

Розрахункова інформація може бути отримана і систематизована з допомогою програмної системи Project Expert. Основу Project Expert становлять методика UNIDO (Організація з промислового розвитку при ООН) по оцінці інвестиційних проектів і методиці фінансового аналізу, передбачена міжнародними стандартами IAS. Програмна система враховує специфіку російської економіки і її економічне законодавство.

Project Expert – це автоматизована система планування та аналізу ефективності інвестиційних проектів на базі імітаційної моделі грошових потоків. Використовуваний в даній системі, як сценарний підхід (можливість побудови моделі і програш варіантів її розвитку) є найбільш ефективним в умовах невизначеності багатьох значущих для інвестиційного проекту чинників, наприклад, таких як: інфляція, прогнозу обсягу продажів, затримки платежів і т.п. Модель проекту з максимальною достовірністю імітує реальну операційну діяльність підприємства в умовах, коли вводяться вихідні дані і варійовані параметри, описують суть прийнятих чи інших управлінських рішень. В результаті розрахунків оцінюються наслідки прийнятих рішень у вигляді загальноприйнятих фінансових показників. Project Expert на стадії планування та аналізу ефективності інвестицій забезпечує вирішення таких завдань як:

1. ефективна характеристика зовнішнього середовища;

2. формування плану маркетингу;

3. формування інвестиційного плану;

4. формування плану виробництва.

Калькулятор

Сервис бесплатной оценки стоимости работы

 1. Заполните заявку. Специалисты рассчитают стоимость вашей работы
 2. Расчет стоимости придет на почту и по СМС

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и на обработку персональных данных.

Номер вашей заявки

Прямо сейчас на почту придет автоматическое письмо-подтверждение с информацией о заявке.

Оформить еще одну заявку