Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
гос плаксій / 1-5санац_я.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
51.71 Кб
Скачать

1. Розкрийте економічну сутність санації під-ва.Які існують симптоми фін кризи на під-ві.

Термін «санація» походить від латинського «sапаrе» — оздоровлення, видужання. Економічний словник тлумачить це поняття як систему заходів, здійснюваних для запобігання банкрутств промислових, торговельних, банківських монополій, визначаючи, що санація може відбуватися злиттям підприємства, яке перебуває на межі банкрутства, з потужнішою компанією; випуском нових акцій або облігацій для мобілізації грошового капіталу; збільшенням банківських кредитів і наданням урядових субсидій; перетворенням короткострокової заборгованості в довгострокову; повною або частковою купівлею державою акцій підприємства, що перебуває на межі банкрутства1.Санація — система заходів по фінансовому оздоровленню підприємства, що реалізуються за допомогою сторонніх юридичних або фізичних осіб, що спрямовані на запобігання об'явлення підприємста-боржника банкрутом і його ліквідації. Санація підприємства здійснюється в трьох основних випадках: 1. До порушення кредиторами справи про банкрутство, якщо підприємство при намаганні виходу із кризового стану залучає зовнішню допомогу по своїй ініціативі.2. Якщо підприємство, що звернулося в арбітражний суд із заявою про своє банкрутство, саме пропонує умови своєї санації.3. Якщо рішення про проведення санації виносить арбітражний суд по пропозиціям, що надійшли від бажаючих задовільнити вимоги кредиторів до боржника і погасити його зобов'язання перед бюджетом. Основними симптомами фінансової кризи є: збитки від різних видів діяльності; збільшення дебіторської та кредиторської заборгованості ( при тенденції до значного перевищення останньої на попередньою); зменшення рівня обігових коштів; зменшення оборотності і долі грошових ресурсів; будь-які зміни в структурі балансу;утрата клієнтів та покупців готової продукції; зменшення кількості замовлень та контрактів з продажу продукції;неритмічність виробництва, неповне завантаження потужностей;зростання собівартості та різке зниження продуктивності праці;збільшення розміру неліквідних оборотних засобів та наявність понаднормових запасів;виникнення внутрішньовиробничих конфліктів та збільшення плинності кадрів;зростання тиску на ціни;суттєве зменшення обсягів реалізації та, як наслідок, недоодержання виручки від реалізації продукції.

2. Розкрийте сутність фін контролінгу.Характериз його завд і ф-ї.

Під фінансовим контролінгом прийнято розуміти функціональну систему планування, контролю, аналізу відхилень, координації, внутрішнього консалтингу та загального інформаційного забезпечення керівництва підприємством. Фінансовий контролінг є одним з напрямків контролінгу, поряд з такими як контролінг збуту, контролінг виробництва та закупівель тощо. Однією з основних цілей фінансового контролінгу є орієнтація управлінського процесу на максимізацію прибутку та вартості капіталу власників при мінімізації ризику і збереженні ліквідності та платоспроможності підприємства. Для досягнення цієї мети фінансовий контролінг (контролер) вирішує цілий ряд функціональних завдань. Основні завдання:збір та аналіз внутрішньої і зовнішньої інформації, яка стосується об’єкта контролінгу; виявлення та ліквідація «вузьких мiсць» на підприємстві;своєчасне реагування на появу нових шансів і можливостей (виявлення й розвиток сильних сторін);забезпечення постійного аналізу та контролю ризиків у фінансово-господарській діяльності, а також розробка заходів щодо їх нейтралізації;виявлення резервів зниження собівартості продукції;оцінювання повноти та надійності ведення бухгалтерського обліку, операційного та адміністративного контролю;розробка стратегії розвитку підприємства та координація роботи з планування фінансово-господарської діяльності;аналіз відхилень фактичних показників діяльності від запланованих та вироблення на цій основі пропозицій щодо корекції планів або усунення перешкод на шляху їх виконання; забезпечення постійного контролю за додержанням співробітниками встановленого документообороту, процедур проведення операцій, функцій та повноважень згідно з покладеними на них обов’язками; надання рекомендацій структурним підрозділам підприємства у процесі планування, розроблення і впровадження нових продуктів, процесів,систем; проведення внутрішнього консалтингу та розробка методичного забезпечення діяльності окремих структурних підрозділів; проведення внутрішнього аудиту та координація своєї діяльності з діями незалежних аудиторських фірм під час зовнішнього (у тому числі санаційного) аудиту підприємства з метою забезпечення оптимальних умов,за яких аудиторські фірми можуть з довірою покластися на висновки служби внутрішнього аудиту, уникнувши дублювання зусиль. Функції :1. Координація:Регулювання інформаційних потоків, Координація процесу планування; 2. Фінансова стратегія:Активна участь у розробці фінансової стратегії підприємства та координація роботи з планування фінансово-господарської діяльності; 3. Планування та бюджетування:Розробка та постійне вдосконалення внутрішньої методики прогнозування та бюджетування; 4. Бюджетний контроль:Аналіз відхилень фактичних показників діяльності від запланованих; 5. Внутрішній консалтинг та методологічне забезпечення:Розробка методичного забезпечення діяльності окремих структурних підрозділів; 6.Внутрішній аудит та ревізія:Забезпечення постійного контролю за дотриманням співробітниками встановленого документообороту, процедур проведення операцій, функцій і повноважень згідно з покладеними на них обов’язками.

Соседние файлы в папке гос плаксій

Калькулятор

Сервис бесплатной оценки стоимости работы

  1. Заполните заявку. Специалисты рассчитают стоимость вашей работы
  2. Расчет стоимости придет на почту и по СМС

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и на обработку персональных данных.

Номер вашей заявки

Прямо сейчас на почту придет автоматическое письмо-подтверждение с информацией о заявке.

Оформить еще одну заявку