Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Ekonomika_pratsi_i_STV / Ekonomika_pratsi_i_STV

.pdf
Скачиваний:
3
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.47 Mб
Скачать

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

І СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІВІДНОСИНИ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

для студентів вищих навчальних закладів

Київ «Центр учбової літератури»

2012

УДК 331(075.8) ББК 65.24я73

Е 45

Гриф надано Міністерством освіти і науки,молоді та спорту України

(Лист № 1/11-7554від 10.08.2011 р.)

Рецензенти:

Прутська О. О. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджментузовнішньо-економічноїдіяльності Вінницького національного аграрного університету;Музиченко А. С. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри

економіки підприємства і фінансів Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Авторський колектив:

М. Г.Акулов (передмова, 1, 2, 9, 10, 11 теми); А. В. Драбаніч (3 тема); Т. В. Євась (7, 8 тема); О. А. Жукова (13 тема); О. М. Помірча (6 тема); І. І. Цаль (12 тема);

Л. В. Юрчишена (4, 5 теми).

Акулов М. Г., Драбаніч А. В., Євась Т. В. та ін.

Е45 Економіка праці і соціально трудові відносини. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 328 с.

ISBN 978-611-01-0317-6

Навчальний посібник розрахований на студентів і слухачів вищих навчальних закладів. У ньому враховуються вимоги навчально-професійноїпрограми підготовки бакалаврів, фахівців і магістрів напряму 0501 «Економіка і підприємництво».

У посібнику відображені підходи, поняття і терміни, які використовуються в блоці головних законів і нормативних документів, що регулюють господарську діяльність підприємств України з приводу ефективного використання трудових ресурсів. Враховано концептуальні положення, які з’явилися в економічній літературі за останні роки, досвід вітчизняних та зарубіжних підприємств, використані авторські розробки, присвячені розвитку, соціально-трудовихвідносин у сучасному суспільстві.

УДК 331(075.8) ББК 65.24я73

ISBN 978-611-01-0317-6

©АкуловМ. Г., ДрабанічА. В., ЄвасьТ. В. таін., 2012.

©Центручбовоїлітератури, 2012.

ǯȔȭșȚ

ɉɟɪɟɞɦɨɜɚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Ɋɨɡɞɿɥ 1. ɈȻȯɄɌ, ɉɊȿȾɆȿɌ ȱ ɁȺȼȾȺɇɇə ȾɂɋɐɂɉɅȱɇɂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.1. ȿɜɨɥɸɰɿɹ ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ «ɩɪɚɰɹ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.2. ɉɪɚɰɹ ɹɤ ɨɛ’ɽɤɬ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.3. ɉɪɟɞɦɟɬ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɩɪɚɰɿ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶ-

ɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɿɜɿɞɧɨɫɢɧɢ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 ɉɢɬɚɧɧɹ ɿ ɬɟɫɬɢ ɞɥɹ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Ɋɨɡɞɿɥ 2. ɌɊɍȾɈȼȱ ɊȿɋɍɊɋɂ ȱ ɌɊɍȾɈȼɂɃ ɉɈɌȿɇɐȱȺɅ ɋɍɋɉȱɅɖɋɌȼȺ. . . . . . . . . 17

2.1. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɬɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɡɦɿɧ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.2. Ɍɪɭɞɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ: ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɢɦɿɪɭ . . . . . . . . . . . . . 25 2.3. Ɍɪɭɞɨɜɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ: ɩɨɧɹɬɬɹ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɨɰɿɧɤɢ . . . 31

ɉɢɬɚɧɧɹ ɿ ɬɟɫɬɢ ɞɥɹ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Ɋɨɡɞɿɥ 3. ɋɈɐȱȺɅɖɇɈ-ɌɊɍȾɈȼȱȼȱȾɇɈɋɂɇɂ əɄ ɋɂɋɌȿɆȺ. . . . . . . . . . . . . . . . 43

3.1. ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 3.2. Ɏɚɤɬɨɪɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɰɿɧɤɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧ. . . 51 3.3. ɋɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɿ ɭɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ. . . . . . . . . . . . . 54

ɉɢɬɚɧɧɹ ɿ ɬɟɫɬɢ ɞɥɹ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Ɋɨɡɞɿɥ 4. ɋɈɐȱȺɅɖɇȿ ɉȺɊɌɇȿɊɋɌȼɈ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 4.1. ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 4.2. ɋɭɛ’ɽɤɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 4.3. Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ . . . 78

ɉɢɬɚɧɧɹ ɿ ɬɟɫɬɢ ɞɥɹ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Ɋɨɡɞɿɥ 5. ɊɂɇɈɄ ɉɊȺɐȱ ɌȺ ɃɈȽɈ ɊȿȽɍɅɘȼȺɇɇə. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

5.1. Ɋɢɧɨɤ ɩɪɚɰɿ: ɩɨɧɹɬɬɹ, ɮɭɧɤɰɿʀ ɬɚ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɣɨɝɨ ɞɢɮɟɪɟɧ-

ɰɿɚɰɿʀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 5.2. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

ɉɢɬɚɧɧɹ ɿ ɬɟɫɬɢ ɞɥɹ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

3

Ɋɨɡɞɿɥ 6. ɋɈɐȱȺɅɖɇɈ-ɌɊɍȾɈȼȱȼȱȾɇɈɋɂɇɂ ɁȺɃɇəɌɈɋɌȱ. . . . . . . . . . . . . . . . 103

6.1. Ɏɨɪɦɢ ɿ ɜɢɞɢ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 6.2. Ɏɨɪɦɢ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 6.3. Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɿ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɜ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ . . . . . . 120

ɉɢɬɚɧɧɹ ɿ ɬɟɫɬɢ ɞɥɹ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Ɋɨɡɞɿɥ 7. ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱə ȱ ɇɈɊɆɍȼȺɇɇə ɉɊȺɐȱ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

7.1. ɉɨɧɹɬɬɹ, ɡɦɿɫɬ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿ . . . . . . . . . . . . . . . . 143 7.2. Ɍɪɭɞɨɜɢɣ ɩɪɨɰɟɫ: ɫɭɬɧɿɫɬɶ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɬɚ ɣɨɝɨ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿ-

ɡɚɰɿɹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 7.3. ɉɨɞɿɥ ɿ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿɹ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɿ . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 7.4. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ. . . . . . . . . . . . . . 150 7.5. ɍɦɨɜɢ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɮɚɤɬɨɪɢ ʀɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 7.6. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿɡ ɜɞɨɫɤɨ-

ɧɚɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 7.7. Ɂɦɿɫɬ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɮɭɧɤɰɿʀ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿ.

Ɉɛ’ɽɤɬɢ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 7.8. Ɋɨɛɨɱɢɣ ɱɚɫ ɬɚ ɪɟɠɢɦ ɩɪɚɰɿ ɿ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɢɬɪɚɬ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɣɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

7.9. ɇɨɪɦɚɬɢɜɢ ɿ ɧɨɪɦɢ ɩɪɚɰɿ. Ɇɟɬɨɞɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦ. . . . . . . . 164 7.10. əɤɿɫɬɶ ɧɨɪɦ ɩɪɚɰɿ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɨɪɦ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ʀɯ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

ɉɢɬɚɧɧɹ ɿ ɬɟɫɬɢ ɞɥɹ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 ɉɪɢɤɥɚɞɢ ɪɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɬɢɩɨɜɢɯ ɡɚɞɚɱ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Ɋɨɡɞɿɥ 8. ɉɊɈȾɍɄɌɂȼɇȱɋɌɖ ȱ ȿɎȿɄɌɂȼɇȱɋɌɖ ɉɊȺɐȱ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

8.1. ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿ: ɡɦɿɫɬ ɬɚ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɤɢ. . . . . . . . . . . . . . . 175 8.2. ɉɨɧɹɬɬɹ ɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 8.3. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ. . . . . . . 179 8.4. Ɏɚɤɬɨɪɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ: ɩɨɧɹɬɬɹ, ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɿ ɝɪɭɩɢ. . . . . . 184 8.5. Ɋɟɡɟɪɜɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 8.6. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɿ . . . . . . . . . . 190

ɉɢɬɚɧɧɹ ɿ ɬɟɫɬɢ ɞɥɹ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 ɉɪɢɤɥɚɞɢ ɪɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɬɢɩɨɜɢɯ ɡɚɞɚɱ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Ɋɨɡɞɿɥ 9. ɉɈɅȱɌɂɄȺ ȾɈɏɈȾȱȼ ȱ ɈɉɅȺɌȺ ɉɊȺɐȱ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

9.1. ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ, ɪɿɜɟɧɶ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 9.2. Ɂɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ: ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿʀ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 9.3. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɩɥɚɬɢ ɩɥɚɬɢ. . . . . . . 208

ɉɢɬɚɧɧɹ ɿ ɬɟɫɬɢ ɞɥɹ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

Ɋɨɡɞɿɥ 10. ɉɅȺɇɍȼȺɇɇə ɉɊȺɐȱ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 10.1.ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿ. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

4

10.2. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɚɧɚɥɿɡ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. . . . . . . . . . . . . . 225 10.3. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɚɧɚɥɿɡ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

ɉɢɬɚɧɧɹ ɿ ɬɟɫɬɢ ɞɥɹ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

Ɋɨɡɞɿɥ 11. ȺɇȺɅȱɁ, ɁȼȱɌɇȱɋɌɖ ȱ ȺɍȾɂɌ ɍ ɋɎȿɊȱ ɉɊȺɐȱ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

11.1. ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɪɨɛɨɱɭ ɫɢɥɭ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 11.2. Ɂɜɿɬɧɿɫɬɶ ɡ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ . . . . . . . . . . . . . . . 248 11.3. Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɪɨɛɨɱɭ ɫɢɥɭ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 11.4. ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɨɰɿɧɤɢ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ . . . . . . . . . . . . . 264 11.5. ȼɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɪɨɛɨɱɭ ɫɢɥɭ ɜ ɪɚɯɭɧɤɚɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ-

ɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 11.6. Ⱥɭɞɢɬ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɡ ɩɪɚɰɿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 ɉɢɬɚɧɧɹ ɿ ɬɟɫɬɢ ɞɥɹ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

Ɋɨɡɞɿɥ 12. ɆɈɇȱɌɈɊɂɇȽɋɈɐȱȺɅɖɇɈ-ɌɊɍȾɈȼɈȲɋɎȿɊɂ əɄ ȱɇɋɌɊɍɆȿɇɌ

ɊȿȽɍɅɘȼȺɇɇə Ƀ ɍȾɈɋɄɈɇȺɅȿɇɇə ɋɈɐȱȺɅɖɇɈ-ɌɊɍȾɈȼɂɏȼȱȾɇɈɋɂɇ. . . . . . . 273

12.1. ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɢɧɤɭ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

12.2. ɋɭɬɧɿɫɬɶ, ɰɿɥɿ ɿ ɡɚɞɚɱɿ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɪɚɰɿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

12.3. Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɿɬɚɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧ . . . .284

ɉɢɬɚɧɧɹ ɿ ɬɟɫɬɢ ɞɥɹ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

Ɋɨɡɞɿɥ 13. ɆȱɀɇȺɊɈȾɇȺ ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱə ɉɊȺɐȱ ɌȺ ȲȲ ȼɉɅɂȼ ɇȺ ɊɈɁȼɂɌɈɄ

ɋɈɐȱȺɅɖɇɈ-ɌɊɍȾɈȼɂɏ ȼȱȾɇɈɋɂɇ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 13.1. ȱɫɬɨɪɿɹ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿ . . . . . . . . . 293 13.2. Ɇɟɬɚ, ɡɚɞɚɱɿ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿ . . . . . 295 13.3. Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿ. . . . . . . . . . . . . . . . . 298 13.4. ɋɩɿɜɩɪɚɰɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ ɩɪɚɰɿ . . . . . . 300

ɉɢɬɚɧɧɹ ɿ ɬɟɫɬɢ ɞɥɹ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Ɍɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304

ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨʀ ɬɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

Ⱦɨɞɚɬɤɢ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

5

ǷȍȘȍȌȔȖȊȈ

ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɟɬɚɩ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɦɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɧɚɣɫɭɬɬɽɜɿɲɿ ɡ ɹɤɢɯ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɫɚɦɟ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɿɣɫɮɟɪɿ. ȼɨɧɢ ɬɨɪɤɚɸɬɶɫɹ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɭɫɿɯ ɜɟɪɫɬɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ — ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɰɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɚ ɫɚɦɟ ɧɚɛɭɬɬɹ ɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿɡ ɩɢɬɚɧɶ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ, ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɥɚɝɚ. ȼ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɡɪɨɫɬɚɸɬɶ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɡ ɜɢɳɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ, ɹɤɢɦ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɚɠɥɢɜɿ ɣ ɫɤɥɚɞɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɬɚ ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿʀɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧ ɧɚ ɜɫɿɯ ɪɿɜɧɹɯ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɜɢɧɢɤɚɽ ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɹɤɿɫɧɨ ɧɨɜɢɯ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ.

ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ, ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɨɰɿɚ- ɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧ ɧɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɧɟɸ ɫɢɫɬɟɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ.

Ɂɧɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɪɚɰɿ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɿɣɫɮɟɪɿ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ, ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɬɚ ɪɟɡɟɪɜɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ, ɞɠɟɪɟɥɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɨɧɞɭ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɣɨɝɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ, ɫɭɱɚɫɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɬɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ; ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧ ɬɚ ɜɩɥɢɜ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɤɪɚʀɧɢ.

Ʉɭɪɫ «ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɿɜɿɞɧɨɫɢɧɢ» ɜɢɜɱɚɸɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɜɫɿɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɬɚ ɡɧɚɱɢɦɿɫɬɶ ɰɿɽʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ.

Ɇɟɬɨɸ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɳɨɞɨ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɮɚɤɬɨɪɚ ɩɪɚɰɿ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɪɟɡɟɪɜɿɜ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ, ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɥɹ ɪɨɡ-

6

ɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɭɦɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ.

ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ, ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɽ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɚ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ ɬɚɤɢɯ ɩɢɬɚɧɶ:

ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ, ɳɨ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɜ ɪɢɧɤɨɜɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ;

ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ;

ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ;

ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ;

ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɣ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ

ɩɪɚɰɿ;

ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿ;

ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ʉɪɭɧɬɨɜɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ;

ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ;

ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿ.

ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɦɟɬɢ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɡɦɿɫɬ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɩɨɫɿɛɧɢɤɚ «ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɿɜɿɞɧɨɫɢɧɢ».

ɍ ɩɨɫɿɛɧɢɤɭ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. Ɂɧɚɱɧɭ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢɞɿɥɟɧɨ ɜɢɜɱɟɧɧɸ ɩɢɬɚɧɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ, ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ; ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɜɢɡɧɚɧɭ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ ɩɪɚɰɿ.

ɉɨɫɿɛɧɢɤ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨ ɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭɫɿɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɞɟɧɧɨʀ ɬɚ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ ɬɚ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɢɹɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ.

Ⱦɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɿɜɿɞɧɨɫɢɧɢ» ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɬɚɤɢɦɢ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɦɢ: «ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ», «Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɪɚɰɿ», «Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ», «ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ», «Ɋɢɧɨɤ ɩɪɚɰɿ», «ɋɨɰɿɨɥɨɝɿɹ ɩɪɚɰɿ», «ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɬɟɨɪɿɹ», «Ɇɨɬɢɜɚɰɿɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ», «Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ».

Ⱥɜɬɨɪɚɦɢ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɫɿɛɧɢɤɚ ɽ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ȼɿɧɧɢɰɶɤɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ: ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ Ɇ.Ƚ. Ⱥɤɭɥɨɜ (ɩɪɟɞɦɨɜɚ, ɬɟɦɢ 1, 2, 9, 11, 10); ɫɬɚɪɲɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱ Ⱥ.ȼ.Ⱦɪɚɛɚɧɿɱ (ɬɟɦɚ 3); ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ Ʌ.ȼ. ɘɪɱɢɲɟɧɚ (ɬɟɦɢ 4, 5); ɫɬɚɪɲɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱ Ɍ. ȼ. ȯɜɚɫɶ (ɬɟɦɢ 7, 8); ɫɬɚɪɲɢɣ ɜɢɤɥɚ-

7

ɞɚɱ Ɉ.Ɇ. ɉɨɦɿɪɱɚ (ɬɟɦɚ 6); ɫɬɚɪɲɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ȱ.ȱ. ɐɚɥɶ (ɬɟɦɚ 12); ɫɬɚɪɲɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱ Ɉ.Ⱥ. ɀɭɤɨɜɚ (ɬɟɦɚ 13).

Ʉɨɥɟɤɬɢɜ ɚɜɬɨɪɿɜ ɫɩɨɞɿɜɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, ɩɨɧɹɬɬɹ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɬɪɭɞɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶ ɚɤɬɢɜɧɨɦɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɣ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɹɤ ɧɚɣɜɢɳɨɝɨ ɛɥɚɝɚ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɠɢɬɬɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ.

Ⱥɜɬɨɪɢ ɡ ɜɞɹɱɧɿɫɬɸ ɩɪɢɣɦɭɬɶ ɤɪɢɬɢɱɧɿ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ, ɩɨɛɚɠɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ, ɹɤɿ ɛɭɞɭɬɶ ɜɪɚɯɨɜɚɧɿ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɧɚɞ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɬɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɫɿɛɧɢɤɚ.

8

ǸȖȏȌȭȓ 1

Ƕǩ’ǝDzǺ, ǷǸǭǬǴǭǺ

ǟǯǨǪǬǨǵǵȇ ǬǰǹǾǰǷdzǟǵǰ

1.1.ǭȊȖȓȦȞȭȧ ȗȖȋȓȧȌȭȊ ȕȈ ȒȈȚȍȋȖȘȭȦ «ȗȘȈȞȧ»

Ɂɦɨɦɟɧɬɭ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɬɚ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɭ ɫɩɿɥɶɧɨɬɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɠɢɜɚɧɧɹ, ɩɪɚɰɹ ɫɬɚɥɚ ɧɟ ɥɢɲɟ ɨɫɧɨɜɨɸ ʀʀ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚɥɟ ɣ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɫɮɟɪɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɢɧɢ.

ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɡɚɩɟɪɟɱɢɬɢ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿ ɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɉɨɝɥɹɞɢ ɧɚ ɪɨɥɶ ɰɶɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɡɦɿɧɸɜɚɥɢɫɶ ɳɟ ɡɞɚɜɧɚ, ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɬɢɫɹɱɨɥɿɬɶ, ɪɚɡɨɦ ɡ ɟɜɨɥɸɰɿɽɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ.

Ɍɚɤ, ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɱɢɧɧɢɤ ɛɭɜ ɩɪɢɫɭɬɧɿɣ ɦɚɣɠɟ ɜ ɭɫɿɯ ɬɪɚɤɬɚɬɚɯ ɿ ɩɨɜɱɚɧɧɹɯ ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɶɨɝɨ ɋɯɨɞɭ, ɣɨɝɨ ɧɚɥɟɠɧɨ ɨɩɢɫɚɧɨ ɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ Ɇɟɫɨɩɨɬɚɦɿʀ, ȱɧɞɿʀ, Ʉɢɬɚɸ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧ. Ʌɟɣɬɦɨɬɢɜɨɦ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɪɨɞɿɜ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ ɜɢɫɬɭɩɚɥɚ ɩɪɚɰɹ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɡɚɫɿɛ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ. Ɍɚɤɿ ɩɨɝɥɹɞɢ ɜɢɫɜɿɬɥɸɜɚɥɢ ɦɢɫɥɢɬɟɥɿ ɚɧɬɢɱɧɨɫɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɹɤ Ʉɫɟɧɨɮɨɧɬ (430—355ɪɪ. ɞɨ ɧ.ɟ.), ɉɥɚɬɨɧ

(427—347ɪɪ. ɞɨ ɧ.ɟ.), Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ(384—322ɪɪ. ɞɨ ɧ.ɟ.).

Ɍɚɤ, Ʉɫɟɧɨɮɨɧɬ, ɜɜɚɠɚɸɱɢ ɪɚɛɫɬɜɨ ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ, ɜɢɯɜɚɥɹɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɿ ɬɪɟɧɭɸɬɶ ɫɢɥɭ ɫɟɥɹɧ, ɪɨɛɥɹɬɶ ʀɯ ɩɪɟɤɪɚɫɧɢɦɢ ɜɨʀɧɚɦɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɭɸɬɶ ʀɯ ɧɚ ɲɥɹɯ ɜɡɚɽɦɨɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ʀɯ ɭɫɿɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ. Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ ɪɨɡɪɨɛɢɜ «ɧɚɭɤɭ ɪɚɛɫɬɜɚ», ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɨɸ ɪɚɛɿɜ ɫɩɪɢɣɦɚɥɢ ɹɤ ɡɧɚɪɹɞɞɹ, ɳɨ ɜɦɿɽ ɝɨɜɨɪɢɬɢ. ȼɿɞɫɬɨɸɸɱɢ ɪɚɛɫɬɜɨ, ɦɢɫɥɢɬɟɥɶ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɜɢɩɪɚɜɞɨɜɭɜɚɜ ɩɨɡɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɫɬɢɦɭɥɹɰɿʀ ɜɿɧ ɪɚɞɢɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɬɪɚɞɢɰɿʀ, ɡɜɢɱɚʀ, ɡɚɤɨɧɢ. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɜ ɩɨɞɿɥ ɩɪɚɰɿ, ɪɨɡɭɦɿɸɱɢ ɣɨɝɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ.

ȼɟɩɨɯɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ Ɏɨɦɚ Ⱥɤɜɿɧɫɶɤɢɣ (1225—1279ɪɪ.) ɨɰɿɧɸɜɚɜ ɩɪɚɰɸ ɡ ɩɨɡɢɰɿʀ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨʀ ɬɪɚɞɢɰɿʀ, ɩɪɚɰɹ ɜɢɫɬɭɩɚɥɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɠɢɬɬɹ, ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɦɨɪɚɥɿ ɿ ɬ.ɞ.

Ⱦɟɬɚɥɶɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɜ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɪɚɰɿ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɢɣ ɜɱɟɧɢɣ Ƚ.ɋɩɟɧɫɟɪ. ȼɿɧ ɞɨɤɥɚɞɧɨ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜ ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɩɪɚɰɿ: ɫɤɥɚɞɧɭ ɩɪɚɰɸ, ɜɿɥɶɧɭ ɩɪɚɰɸ, ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɛɿɬɧɢɱɢɯ ɫɨɸɡɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɬɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ ɩɪɢ ɤɚɩɿɬɚɥɿɫɬɢɱɧɿɣ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɩɪɚɰɸ ɪɚɛɿɜ, ɫɟɥɹɧ, ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ. Ɂɚ ɦɿɡɟɪɧɭ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɭ ɥɸɞɢ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɩɨ 12—15ɝɨɞɢɧ ɧɚ ɞɨɛɭ, ɚ ɧɚɭɤɨɸ, ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɦ ɦɨɝɥɢ ɡɚɣɦɚɬɢɫɶ ɥɢɲɟ ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɢ, ɞɿɬɢ ɛɚɝɚɬɢɯ ɥɸɞɟɣ ɿ ɬ.ɞ.

Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɪɨɥɶ ɩɪɚɰɿ, ɜɿɞɨɦɿ ɦɢɫɥɢɬɟɥɿ, ɜɱɟɧɿ, ɮɿɥɨɫɨɮɢ, ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɢ ɞɿɣɲɥɢ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɩɪɚɰɹ — ɰɟ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ, ɝɨɥɨɜɧɚ ɿ ɧɟ-

9

ɨɛɯɿɞɧɚ ɭɦɨɜɚ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ȼɨɧɚ ɧɟ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɮɨɪɦ, ɽ ɜɿɱɧɨɸ ɩɪɢɪɨɞɧɨɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɿ ɛɟɡ ɧɟʀ ɧɟ ɛɭɜ ɛɢ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɨɛɦɿɧ ɪɟɱɨɜɢɧ ɦɿɠ ɥɸɞɢɧɨɸ ɿ ɩɪɢɪɨɞɨɸ, ɬɨɛɬɨ ɧɟ ɛɭɥɨ ɛ ɦɨɠɥɢɜɟ ɫɚɦɟ ɥɸɞɫɶɤɟ ɠɢɬɬɹ. ȼɩɥɢɜɚɸɱɢ ɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɬɚ ɡɦɿɧɸɸɱɢ ɣɨɝɨ, ɥɸɞɢ ɡɦɿɧɸɸɬɶ ɜɥɚɫɧɭ ɥɸɞɫɶɤɭ ɩɪɢɪɨɞɭ: ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɞɨ ɩɪɚɰɿ; ɡɛɚɝɚɱɭɸɬɶ ɫɜɨʀ ɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɸɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ; ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɸɬɶ ɫɚɦ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɚɰɿ.

ɉɪɚɰɹ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɹɤ: ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ, ɦɨɜɚ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɭɯɨɜɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ. Ȼɭɞɭɱɢ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɹɤɨʀ ɥɸɞɢɧɚ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɭ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɪɚɰɿ, ɩɪɚɰɹ ɡ ɫɚɦɨɝɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɹɤ ɫɩɿɥɶɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɟɜɧɿ ɮɨɪɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɹɤɢɦ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɿ ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɞɿɣ, ɫɤɟɪɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɰɿɥɟɣ.

ɉɢɬɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɪɚɰɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɪɢɪɨɞɢ ɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ, ɩɨɱɚɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɛɭɪɠɭɚɡɧɨʀ ɩɨɥɿɬɟɤɨɧɨɦɿʀ. ɉɪɨɛɥɟɦɢ, ɹɤɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɪɚɰɿ, ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɭ 1776 ɪ. ɭ ɩɪɚɰɿ Ⱥ.ɋɦɿɬɚ «Ȼɚɝɚɬɫɬɜɨ ɧɚɰɿʀ». Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɜ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɩɨɞɿɥɭ ɩɪɚɰɿ, ɩɨɤɚɡɚɜ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɨɜɚɪɧɢɯ ɪɢɧɤɿɜ, ɳɨ ɽ ɧɟɡɚɩɟɪɟɱɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ, ɧɚɣɦɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜ ɪɨɥɶ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ, ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɹɤɨʀ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɢɧɤɨɜɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɫɬɨɪɿɧ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ.

ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɪɚɰɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿ Ʉ.Ɇɚɪɤɫɨɦ ɭ «Ʉɚɩɿɬɚɥɿ» (1867 ɪ.). ɍɞɚɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ Ɇɚɪɤɫ ɞɿɣɲɨɜ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɚɩɿɬɚɥɿɫɬɢɱɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹɦ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿ, ɳɨ ɽ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹɦ ɤɥɚɫɨɜɢɯ ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɟɣ. Ɂɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ Ɇɚɪɤɫɚ ɧɿɹɤɚ ɪɿɜɧɿɫɬɶ ɫɬɨɪɿɧ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɪɢɯɨɜɚɬɢ ɮɚɤɬ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɧɚɣɦɚɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɨʀ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿɫɬɸ ʀɯ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɭ ɧɢɯ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɬɟɨɪɿɽɸ ɦɚɪɤɫɢɡɦɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɜɫɶɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɫɹɝɧɭɬɟ ɥɢɲɟ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɝɥɢɛɢɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɡɧɢɳɟɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɸ.

ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɪɚɰɹ ɩɨɫɬɚɥɚ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɩɿɡɧɨ, ɥɢɲɟ ɜ XX ɫɬ. Ɉɞɧɚɤ, ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ, ɧɟ ɦɚɽ ɠɨɞɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɤɨɬɪɚ ɛ ɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɚ ɩɪɚɰɸ ɬɚɤ ɱɢ ɿɧɚɤɲɟ. Ɋɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɟɣ ɫɬɚɥɢ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ, ɩɪɚɜɨɜɢɯ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɡɨɤɪɟɦɚ «ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ», «Ɍɟɨɪɿʀ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ», «ɉɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ ɩɪɚɰɿ», «Ɋɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ», «ɋɨɰɿɨɥɨɝɿʀ ɩɪɚɰɿ», «ɋɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ», «ɇɚɭɤɨɜɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿ», «ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ», «ȿɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ», «Ɍɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɚɜɚ», «Ɉɯɨɪɨɧɢ

10

Калькулятор

Сервис бесплатной оценки стоимости работы

  1. Заполните заявку. Специалисты рассчитают стоимость вашей работы
  2. Расчет стоимости придет на почту и по СМС

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и на обработку персональных данных.

Номер вашей заявки

Прямо сейчас на почту придет автоматическое письмо-подтверждение с информацией о заявке.

Оформить еще одну заявку