Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Тестовий контроль з курсу

.docx
Скачиваний:
20
Добавлен:
01.10.2017
Размер:
22.57 Кб
Скачать

Тестовий контроль з курсу “Гендерна психологія”

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи гендерної

психології.

1. Гендер – це:

а) термін для позначення статі людини в соціальних науках;

б) статева роль людини;

в) соціокультурний конструкт, що описує людину з погляду прояву в

соціальній взаємодії маскулінних/фемінінних якостей;

г) психологічна стать людини.

2. Сексуальна ідентичність – це:

а) сприйняття себе чоловіком або жінкою;

б) статева ідентичність;

в) суб’єктивне віднесення себе до людей з певним сексуальним

досвідом;

г) усвідомлення своєї сексуальної привабливості.

3. Андрогінія – це:

а) розлад гендерної ідентичності;

б) поєднання в особистості чоловічих і жіночих якостей;

в) психічний гермафродитизм;

г) гендерно невизначена особистість.

4. Сексизм – це:

а) психічна залежність від сексуальних переживань;

б) різновид маніакальної поведінки;

в) навчання, що розглядає роль і функції сексуальності в психічному

житті людини;

г) упереджені установки, що дискримінуюча поведінка стосовно людей

за ознакою статі або сексуальної орієнтації.

5. Гендерні стереотипи – це:

а) різновид соціальних стереотипів щодо поведінки чоловіків і жінок;

б) стійкі, історично мінливі соціальні уявлення про відмінності

чоловіків і жінок;

в) особливості сприйняття, властиві чоловікам або жінкам;

г) жорстко фіксовані схеми чоловічого або жіночої поведінки.

6. Гендерна схема – це:

а) образ свого тіла з погляду виразності чоловічих або жіночих ознак;

б) нормативний опис ролей, прийнятних для чоловіка або жінки в

певному суспільстві;

в) зв’язна система уявлень, пов’язаних з гендерною приналежністю

індивіда;

г) опис основних етапів гендерного розвитку дитини.

7. Людей, що перебільшують значення традиційних гендерних ролей,

називають:

а) консерваторами;

б) сексистами;

в) гіпермаскулінними (гіперфемінінними);

г) феміністами (феміністками).

8. Гендерні дослідження пов’язані з вивченням особистісних

особливостей чоловіків і жінок з погляду:

а) зв’язки цих відмінностей із соціальним статусом;

б) біологічної зумовленості;

в) взаємодії біологічних і соціальних факторів.

9. Існуючі між країнами відмінності в змісті гендерних стереотипів про

жінок у більшій мірі визначаються:

а) соціально-економічним статусом країни;

б) особливостями будови мови;

в) особливостями віросповідання;

г) усіма перерахованими факторами.

10. Сучасний гендерний підхід ґрунтується на ідеї про те, що:

а) важливими є не біологічні відмінності між чоловіками і жінками, а

соціокультурні значення цих відмінностей;

б) важливими є біологічні відмінності між чоловіками і жінками, а не

соціокультурні значення цих відмінностей;

в) усі відповіді невірні.

11. Автор, який вперше вжив у своїй праці поняття “гендер“:

а) С.Бем;

б) Р.Столлер;

в) К.-Г.Юнг.

12. Хто є автором праці “Сексуальна політика”:

а) К.Хорні;

б) С.Павличко;

в) К.Мілет.

13. Хто є автором класифікації ідентичностей людини (статева, етнічна,

професійна, політична, ідентичність членства):

а) Е.Фромм;

б) Ч.Гордон;

в) І.Кон.

14. Гендерна роль – це:

а) сукупність суспільних норм та стереотипів, що визначає

приналежність людини до тієї чи іншої статі;

б) гендерна поведінка у вигляді манер, одягу, жестів, мовлення;

в) усі відповіді вірні.

15. Атрофія гендерної ролі – це:

а) втрата чоловіком чи жінкою своїх соціальних функцій;

б) тривале перебування гендерної ролі у латентному стані;

в) усі відповіді вірні.

16. Гендерно-рольовий дефіцит –це:

а) затримка рольового розвитку, блокування його важливих потреб;

б) невідповідність гендерної ролі віковій стадії тендерного розвитку;

в) протиріччя у сфері гендерних ролей людини.

17. Інверсія гендерних ролей – це :

а) зміна компонентів чоловічих та жіночих ролей на протилежні;

б) заперечення традиційних чоловічих або жіночих ролей;

в) немає вірної відповіді.

18. Сексизм – це:

а) розрізнення за ознакою статі;

б) зневажливе ставлення до осіб протилежної статі;

в) усі відповіді вірні.

19. Сучасна суспільно-політична система в нашій країні

характеризується:

а) ламанням усталених гендерних стереотипів про призначення

чоловіка й жінки в суспільстві;

б) законодавчим закріпленням “природного” призначення жінки

бути матір’ю;

в) створенням образа чоловіка-годувальника;

г) збереженням патріархатних традицій;

д) немає вірної відповіді.

20. Маскулінність – це:

а) сукупність психічних і поведінкових ознак, що відрізняють чоловіка

від жінки;

б) нормативні уявлення про якості, властиві чоловічій поведінці;

в) характеристика грубої поведінки чоловіка або жінки;

г) наявність первинних чоловічих статевих ознак.

Змістовий модуль 2. Психологія статевих і гендерних відмінностей.

1. Нормативний документ, який свідчить про упровадження концепції

гендерної рівності в українське законодавство:

а) Сімейний кодекс;

б) Закон України про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і

чоловіків;

в) Декларація толерантності;

г) Цілі Розвитку Тисячоліття.

2. Особистісно-характерологічний компонент передбачає набір

професійно важливих особистісних якостей, необхідних гендерно чутливому

педагогу, а саме:

а) стереотипність, стійкість, цілеспрямованість;

б) толерантність, емпатія, асертивність;

в) безвідповідальність, агресивність;

г) товариськість, нетолерантність, забобонність.

3. Що не входить у структуру гендерної компетентності вчителя,

вихователя, тренера:

а) обмежувальний компонент;

б) когнітивний компонент;

в) операційно-діяльнісний компонент;

г) оцінно-рефлексивний компонент

4. Гендерно-орієнтовану соціальну роботу можна охарактеризувати як:

а) соціальну роботу, спрямовану на організацію допомоги дітям і

підліткам, чоловікам і жінкам, що потрапили у важку життєву ситуацію;

б) соціальну роботу, спрямовану на розв’язок проблеми клієнта з

урахуванням гендерних складових;

в) організацію комплексної соціальної роботи, спрямованої як на

вирішення проблем клієнта, так і на гендерну освіту всіх фахівців, залучених

у розв’язок проблеми клієнта.

5. Гендерний підхід в охороні здоров’я покликаний:

а) визначити механізми, застосовуючи які в системі охорони здоров’я й

соціального розвитку можна підтримати потенціал здоров’я чоловіків і жінок

в об’єктивно складні періоди їх життя;

б)проводити соціальну політику охорони здоров’я юнаків і дівчат,

тому що від стану їх здоров’я залежить майбутнє націй;

в) створювати спеціальні програми, спрямовані на зміцнення

репродуктивного здоров’я жінок;

г) усі відповіді вірні;

д) немає вірної відповіді.

6. Серед існуючих методологічних підходів і вивченню здоров’я

підлітків можна виділити:

а) відбір і аналіз факторів здоров’я підлітків з погляду дорослих;

б) дослідження факторів, значимих з погляду підлітків;

в) немає вірної відповіді;

г) обидві відповіді правильні.

7. Гендерна асиметрія розуміється як:

а) нерівність у соціальному стані статей, нерівність шансів чоловіків і

жінок у різних соціальних сферах, обумовлена традиційними уявленнями про

їхнє призначення;

б) нерівність у виборі статевого партнера;

в) характер міжособистісних відносин, коли статевий партнер

установлює владу й контроль над жінкою;

г) дискримінаційний принцип розподілу економічних ресурсів між

чоловіками;

д) біологічна нерівність між чоловіком і жінкою.

8. До самих актуальних проблем дівчинки-підлітка відноситься:

а) примус до сексуальних відносин;

б)змушена проституція;

в) насильство в шлюбі;

г) раннє материнство;

д)усі відповіді вірні.

9. Найпоширенішим міфом про сексуальну поведінку підлітків є:

а) молодь веде безладне статеве життя;

б) мати багато сексуальних партнерів нетипово для молодих людей;

в) чим більш надійною інформацією володіють молоді люди, тим

відповідальніше вони поводяться;

г)серед фахівців, що працюють із підлітками, мало людей, що вміють

налагодити з ними контакт і привернути до себе.

10. Соціальну політику з охорони репродуктивного здоров’я можна

інтерпретувати з погляду:

а) мальтузіанського дискурсу;

б) євгенічного дискурсу;

в) дискурсу людських ресурсів.

11. Соціальна робота, центрована на жінках (Кодекс гендерно-

чутливої соціальної роботи):

а) прагне створити умови для успішного працевлаштування жінок;

б) призначена для профілактики сімейних конфліктів;

в) прагне зміцнити здатність емоційного самовираження й

особистісного росту жінок;

г) призначена для формування вмінь і навичок, необхідних у

професійній діяльності;

д) прагне сформувати в жінці риси характеру для встановлення гарного

взаєморозуміння із чоловіком.

12. Соціальні проблеми жінок-інвалідів збільшуються:

а) формуванням у суспільстві клейма інвалідності;

б) наявністю подвійної дискримінації;

в) труднощами адаптації до світу здорових ;

г) відчуттям власної ущербності й низькою самооцінкою;

д) усі відповіді вірні.

13. Множинну дискримінацію жінок-інвалідів слід розуміти як:

а) дискримінацію за ознакою статі й по інвалідності;

б) дискримінацію за ознакою етнічності й інвалідності;

в) дискримінацію в професійній сфері й дома;

г) немає вірної відповіді;

д) усі відповіді вірні.

14. Пріоритетний напрям державної й соціальної політики відносно

жінок:

а) пропаганда патріархатної точки зору на роль жінки в родині й

суспільстві;

б) вживання державних заходів, спрямованих на забезпечення

рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у суспільстві;

в) розширення соціальних пільг жінкам у порівнянні із чоловіками;

г) розширення заходів, спрямованих на підтримку материнства;

д) усі відповіді вірні.

15.Гендерна соціалізація визначається як:

а) процес формування змін у формах поведінки чоловіка й жінки;

б) процес формування чоловічої або жіночої ідентичності у

відповідності із прийнятими в суспільстві культурними нормами;

в) процес формування маскулінних і фемінінних якостей у дітей і

підлітків;

г) спосіб адаптації чоловіків і жінок до змін середовища.

16.Вичерпне пояснення процесу гендерної соціалізації міститься:

а) в эсенціалістських теоріях;

б) у конструктивістських теоріях;

в) у теорії статеворольової соціалізації;

г) у теорії психоаналізу.

д) на сьогоднішній день немає єдиної точки зору, яка б пояснювала

процес гендерної соціалізації.

17.Прихований навчальний план – це:

а) соціально сконструйований процес, що усталює сексистське

визначення чоловіків і жінок;

6) природній, універсальний, раз і назавжди заданий процес

формування чоловічої й жіночої ідентичності в організаціях і установах

інституту освіти.

18. Прихований навчальний план припускає, зокрема, що:

а) у школах уроки праці організовані таким чином, що хлопчики й

дівчатка навчаються основам трудового процесу;

б) у школах і училищах закріплюються стереотипи жіночої й

чоловічої домашньої роботи;

в) хлопчики й дівчатка самі вирішують, чим їм займатися на уроках

праці, а вчитель їм допомагає;

г) усі відповіді вірні.

19. Ідея прихованого навчального плану належить:

а) Н. Смелзеру;

б) Д. Хорні;

в) Е. Гідденсу;

г) Т. Парсонсу;

д) М. Мід.

20. Слабким місцем теорії психоаналізу можна назвати:

а) споконвічне визнання чоловічого статевого органа, що

детермінує свою соціальну перевагу;

б) визнання біологічної неповноцінності жінки через її слабкі

психологічні й інтелектуальні ресурси;

в) визнання схильності чоловіка до постійних конфліктів з жінкою.

Змістовий модуль 3. Особливості гендерного становлення особистості в

онтогенезі.

1. Засвоєння індивідами всіх форм і моделей гендерно організованого

соціального буття у процесі життєдіяльності, що передбачає усвідомлення,

сприйняття і дотримання соціальних норм, цінностей, гендерних ролей,

правил поведінки, форм діяльності відповідно до соціальних потреб та

інтересів, становища і статусу, детермінованих рівнем матеріальної і

духовної культури в суспільстві, а також гендерний розвиток особистості:

а) гендерна соціалізація;

б) гендерна система;

в) гендерна культура;

г) гендерна освіта.

2. Що не відноситься до агентів гендерної соціалізації:

а) ігри/іграшки;

б) заклади освіти; ,

в) дитяча література;

г) природа.

3. Що не належить до основних механізмів соціалізації особистості;

а) традиційний;

б) інституційний;

в) моделювання;

г) психологічний.

4. Яке з суджень є прикладом гендерного стереотипу:

а) чоловік і жінка в рівній мірі можуть проявляти емоції;

б) головне призначення жінки – народжувати і виховувати дітей, а

чоловіка – заробляти і захищати;

в) жінка і чоловік можуть вільно обирати шлях для власної

самореалізації;

г) всі люди незалежно від статі мають право на участь у політичному

житті.

5. Виконання всієї домашньої роботи, спрямованої на відновлення

ресурсів людини, називається:

а) репродуктивною працею;

б) продуктивною працею;

в) працею, спрямованою на благо громади;

г) неоплаченою працею.

6. Базова структура соціальної ідентичності, що характеризує

людину (індивіда) з погляду її приналежності до чоловічої або жіночої групи,

при цьому найбільш значуще те, як сама себе категоризує людина:

а) гендерна роль;

б) гендерна ідентичність;

в) гендерна соціалізація;

г) гендерна культура.

7. Один з видів соціальних ролей, набір очікуваних зразків поведінки

для чоловіків і жінок, що виражається у мові, манерах, одязі, жестах тощо

відповідно статі:

а) біологічна роль;

б) соціальна роль; ]

в) культурна роль;

г) гендерна роль.

8. Які норми “твердості” для чоловіків виділяє Ш.Берн:

а) норма емоційної твердості, норма фізичної твердості, норма

розумової твердості;

б) норма мужності, норма витривалості, норма хоробрості;

в) норма антижіночності, норма стабільності, норма сексуальної

спроможності;

г) норма успішності/статусу, норма матеріального забезпечення, норма

лідерства.

9. Глибинна культурна традиція, що зводить загальнолюдські

суб’єктивності до єдиної чоловічої норми, що репрезентуються як

універсальні, у той час як інші суб’єктивності, насамперед жіночі,

репрезентуються як відхилення від норми:

а) андрократія;

б) андроцентризм;

в) патріархат;

г) мачізм.

10. Форма суспільного устрою, в якому сімейна, військова, релігійна

та політична влада належить чоловікам:

а) біархат;

б) матріархат;

в) патріархат;

г) андрократія.

11. Характеристики, пов’язані з жіночою статтю або характерні

форми поведінки, очікувані від жінки в даному суспільстві:

а) фемінність;

б) пасивність;

в) емоційність;

г) відданість материнству.

12. Яка з нижче перерахованих груп не належить до основних

гендерних стереотипів:

а) стереотипи, пов’язані з відмінностями у змісті праці;

б) стереотипи маскулінності-фемінності;

в) стереотипи, пов’язані з мовою;

г) стереотипи щодо розподілу сімейних і професійних ролей між

чоловіками та жінками.

13. Напрям наукової діяльності, спрямований на вивчення місця,

ролі, активності, волевиявлення й самореалізації чоловіків і жінок в

історичних умовах соціального буття та його соціальної організації:

а) ґендерна історія;

б) дослідження статі

в) гендерні дослідження;

г) соціокультурні дослідження.

14. Будь-які зумисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи

економічного спрямування одного члена сім’ї по відношенню до іншого

члена сім’ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім’ї

як людини та громадянина і наносять йому моральну школу, шкоду його

фізичному чи психічному здоров’ю:

а) гендерна нерівність;

б) дискримінація;

в) порушення прав людини;

г) насильство в сім’ї.

15. Які існують види насильства, визначені Законом України “Про

попередження насильства в сім’ї”:

а) фізичне, сексуальне, психологічне, економічне;

б) нормативне, культурне, символічне, моральне;

в) релігійне, психологічне, мовне, сімейне;

г) фізичне, військове, сексуальне, соціальне.

16. Суперечності при виконанні сформованих у жінки і чоловіка

гендерних ролей, які виникають внаслідок їх невідповідності усталеним

соціальним цінностям і нормам:

а) гендерно-рольові дисгармонії;

б) гендерно-рольовий конфлікт;

в) гендерно-рольовий дефіцит;

г) гендерно-рольовий інфантилізм.

17. Властивість і тактика поведінки особистості, впевненої в

обстоюванні прав задля досягнення власних цілей, на засадах справедливого

діалогу з опонентами, права яких не порушуються:

а) толерантність;

б) асертивність;

в) впевненість;

г) конфліктність.

18. Що не належить до гендерних цінностей:

а) гендерні свободи;

б) гендерна справедливість;

в) гендерна рівність;

г) гендерні проблеми.

19. Сучасна суспільно-політична система в нашій країні

характеризується:

а) ламанням усталених гендерних стереотипів про призначення

чоловіка й жінки в суспільстві;

б) законодавчим закріпленням “природного” призначення жінки

бути матір’ю;

в) створенням образа чоловіка-годувальника;

г) збереженням патріархатних традицій;

д) немає вірної відповіді.

20. Найбільш вивченим з позицій психоаналізу є міф:

а) про жінку як пасивну істоту;

б) про жінку-відьму;

в) про “непрофесіоналізм” жінки;

г) про супержінку;

д) про невпевнену в собі жінку.