Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
хімія органічна.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
23.08.2018
Размер:
426.14 Кб
Скачать
 1. За замісною номенклатурою IUPAC нікотинова кислота має назву:

86%A. Піридин-3-карбонова кислота

9%B. Піридин-2-карбонова кислота

1%C. Піридин-4-карбонова кислота

4%D. 3-карбоксипіридин

2%E. 2-карбоксипіридин

 1. Як називається альдегід наступної будови:

A. 2,3-диметилгексаналь

4%B. 2-метил-3-пропілбутаналь

1%C. 3-метилгексаналь

4%D. 1,2-диметилпентаналь

9%E. 2,3-диметилгексеналь

 1. Яка сполука утворюється в результаті реакції бромування нафталіну:

А.

В.

С.

D.

E.

 1. Яка із наведених речовин реагує з Cu(OH)2?

 1. CH3 − CH2 – OH

 2. CH3 − CH2 − CH2 – OH

 1. Молекула мальтози (солодового цукру) складається з двох залишків:

A. D-глюкопіранози

5%B. D-глюкопіранози та D- галактопіранози

3%C. D-глюкопіранози та D- маннопіранози

4%D. D-глюкопіранози та D- фруктофуранози

3%E. D-глюкопіранози та L- глюкопіранози

 1. Продуктом якої реакції буде натрію нікотинат?

 1. За вказаних умов взаємодія толуолу з хлором призводить до утворення:

 1. При повному відновленні піролу одержують:

 1. Наведена схема отримання нітро-алканів називається реакцією:

A. Коновалова

5%B. Зініна

6%C. Кучерова

3%D. Ткщенко

1%E. Чичибабіна

 1. Який з перерахованих реактивів використовується у даній реакції?

A. Толенса

3%B. Гриньяра

4%C. Лукаса

17%D. Чугаєва

2%E. Маркі

 1. Серед запропонованих реакцій оберіть ту, яка буде перебігати по карбоксильній групі:

 1. Вкажіть, яка з наведених реакцій називається реакцією В’юрця:

A. 2C2H5Cl+2Na → CH3CH2−CH2CH3+NaCl

B. C2H6 + Cl2 hv −→C2H2Cl + HCl

C.C2H5OH + Cl → CH3CH2Cl + H2O

D. C2H5Cl + NaOH (HOH) −− −−→ CH3 − CH2 − OH + NaCl

E. C2H5Cl + NaOH (C2H5OH) −−−−−−−→ H2C = CH2 + H2O + NaCl

 1. При взаємодії речовин за схемою одержують:

A. Етилформіат

16%B. Етилацетат

2%C. Метилетаноат

5%D. Метилацетат

5%E. Метилформіат

 1. Вкажіть речовину, що утворюється при здійсненні даної реакції:

CH ≡ CH HOH,Hg2+ −−−−−−−→?

A. Етаналь

6%B. Етанол

8%C. Пропаналь

1%D. Пропанон

5%E. Ацетатна кислота

 1. Вкажіть сполуку, яка виявляє амфотерні властивості, тобто вступає в реакції як з кислотами, так і з основами з утворенням відповідних солей:

 1. Диметиламін вступає в реакцію з нітритною кислотою за схемою: CH3 −NH − CH3 (NaNO2, HCl) −−−−−−−−→? Вибeріть продукт реакції:

 1. Серед наведених сполук ацилюючим реагентом є:

 1. CH3CH2CH2Cl

 2. CH3CH2CH2OH

 1. З оцтової кислоти необхідно отримати оцтовий ангідрид за схемою:

Ви6еріть водовiднiмаючий реагент для проведення цього перетворення:

A. Р2О5

8%B. NaHCO3

5%C. NaOH

18%D. HCl

5%E. NaCl

 1. Укажіть тип таутомерії, характерний для 2-нітропропану:

A. Аци-нітро-таутомерія

3%B. Аміно-імінна таутомерія

3%C. Лактим-лактамна таутомерія

7%D. Кето-енольна таутомерія

3%E. Азольна (прототропна) таутомерія

 1. Барбітурова кислота

є найважливішим похідним:

A. Піримідину

4%B. Піридазину

5%C. Піразину

31%D. Піридину

1%E. Птеридину

 1. Як називаються стереоізомери (просторові ізомери), які відносяться один до одного як предмет і його дзеркальне відображення?

67%A. Енантіомери

24%B. Геометричні ізомери

8%C. Діастереомери

3%D. Епімери

2%E. Штермедіати

 1. Вкажіть сполуку, яка виявляє найсильніші кислотні властивості:

89%A. CCI3 - COOH

2%B. C6H5 - OH

3%C. CH3 - COOH

5%D. C2H5 - COOH

3%E. C2H5 - OH

 1. Вкажіть сполуку, яка виявляє найсильніші кислотні властивості:

89%A. CCI3 - COOH

2%B. C6H5 - OH

3%C. CH3 - COOH

5%D. C2H5 - COOH

3%E. C2H5 - OH

 1. Формулою нітрилу оцтової кислоти є:

63%A. CH3C ≡ N

10%B. CH3COCN

5%C. NCCH2COOH

21%D. CH3CH2CN

4%E. CH3NC

 1. Яка з наведених схем реакцій є реакцією нуклеофільного заміщення (SN)?

 1. A. C6H5 − CH2 − CH2 − Cl NaOH(H2O) −−−−−−−−→

 2. B. C6H5−CH2−CH2−Cl KOH(C2H5OH) −− −−−−−−−−→

 3. C. C6H5 − CH2 − CH2 − Cl Cl2; hν −−−−→

 4. D. C6H5 − CH2 − CH2 − Cl Cl2; AlCl3 −−−− −−→

 5. E. C6H5 − CH2 − CH2 − Cl [H−−→

 1. Кінцевим продуктом розпаду білків в організмі людини є сечовина. До якого класу органічних сполук вона відноситься? H2 N-C-NH2 O

90%A. Аміди

2%B. Ангідриди

2%C. Кетони

3%D. Амінокислоти

5%E. Складні ефіри

 1. Як називається альдегід наступної будови:

A. 2,3-диметилгексаналь

2%B. 2-метил-3-пропілбутаналь

2%C. 3-метилгексаналь

5%D. 1,2-диметилпентаналь

6%E. 2,3-диметилгексеналь

 1. Пірол відноситься до:

A. П ’ятичленних гетероциклів з одним гетероатомом

10%B. П ’ятичленних гетероциклів з двома гетероатомами

4%C. Шестичленних гетероциклів з одним гетероатомом

4%D. Шестичленних гетероциклів з двома гетероатомами

2%E. Конденсованих гетеро циклів

 1. Виберіть формулу аніліну:

 1. Який продукт утвориться при взаємодії етилйодиду з калій ціанідом? C2H5 I + KCN −→?

A. С2Н5СN

7%B. С2Н5ОН

6%C. С2Н5ОС2Н5

7%D. СН2 = СН2

3%E. СН3СN

 1. Який продукт утворюється при взаємодії пропіонового альдегіду з PCl5?

 1. H3C CH2 CH2 Cl

 1. Яка якісна реакція підтверджує ненасиченість лінолевої кислоти? CH3(CH2)4CH = CH - CH2 - CH = CH(CH2)7COH

88%A. Знебарвлення бромної води (Вr2; H2O)

2%B. Гідрогалогенування (HCl)

1%C. Реакція з FeCl3

9%D. Реакція "срібного дзеркала" з [Ag(NH3)2]OH

3%E. Декарбоксилювання

 1. Молекула мальтози (солодового цукру) складається з двох залишків

95%A. D-глюкопіранози

2%B. D-глюкопіранози та D- галактопіранози

1%C. D-глюкопіранози та D-маннопіранози

2%D. D-глюкопіранози та D- фруктофуранози

3%E. D-глюкопіранози та L-глюкопіранози

 1. Продуктом якої реакції буде натрію нікотинат?

 1. За вказаних умов взаємодія толуолу з хлором призводить до утворення:

 1. Яка із наведених сполук НЕ БУДЕ знебарвлювати бромну воду?

85%A. СНз - СНз

1%B. СН = СН

3%C. СН = СН

3%D. СН3 — СН = СН2

 1. Скільки існує стереоізомерних аль-допентоз?

86%A. 8

1%B. 2

4%C. 4

8%D. 6

3%E. 16

 1. Наведена схема отримання нітроал-канів називається реакцією:

94%A. Коновалова

3%B. Зініна

3%C. Кучерова

2%D. Тищенко

1%E. Чичибабіна

 1. Ізопентан і неопентан є:

85%A. Ізомерами

1%B. Конформерами

9%C. Енантіомерами

4%D. Таутомерами

3%E. Гомологами

 1. Які продукти утворюються при нагріванні щавлевої кислоти (НООС — СООН) з концентрованою сульфатною кислотою

87%A. С 02 + CO + Н 20

2%B. 2С02 + н2

3%C. Н 20 + с 02

9%D. 2С0 + Н2 + О2

2%E. С2Н2 + 202

 1. Продуктом тримеризації ацетилену є:

89%A. Бензен

4%B. Триметилбензен

2%C. Вінілацетилен

4%D. Циклооктатетраєн

3%E. Бутин-2

 1. Визначте продукт нижченаведеної реакції:

 1. З яким із реагентів за наведених умов відбувається відновлення ненаси-чених органічних сполук?

93%A. H2, Ni, t

2%B. HNO3, p, t

1%C. NaOH, H2O

2%D. K2Cr-2O7, H+

4%E. H2O, Hg2+, H+

 1. Яким реактивом можна одночасно визначити наявність альдегідної групи та глікольного фрагменту в молекулі глюкози?

91%A. Cu(OH)2

4%B. Br2

4%C. AICI3

3%D. FeCl3

0%E. KMnO4

 1. а-амінокислоти R - CH(NH2) -COOH відносно легко декарбоксилюю-ться до:

89%A. Амінів

3%B. Спиртів

1%C. Гідроксикислот

0%D. Оксокислот

8%E. Нітрозамінів