Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
10_Etnosotsiologia.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.11.2018
Размер:
137.22 Кб
Скачать

Тема 10 етносоціологія план

1. Етносоціологія та предмет її дослідження.

2. Методологічні підходи до вивчення етнічних спільнот.

3. Національно-етнічні процеси та відносини.

4. Соціально-етнічні процеси в Україні: стан і проблеми.

1. Етносоціологія та предмет її дослідження

Поняття «етносоціологія» або «соціологія міжнаціональних (міжетнічних) відносин», останнім часом стало дуже популярним. Це викликано потребами наукового аналізу сучасних складних і суперечливих суспільних процесів, серед яких національні (етнічні) та міжнаціональні (міжетнічні) набули особливого значення.

У соціологічній науці національні проблеми знайшли своє відображення в етносоціології (від грецького еthnos — суспільство, група, плем'я, народ; латинського societas — суспільство та грецького logos — слово, вчення), тобто це вчення про національні суспільства.

Етносоціологія — це спеціальна соціологічна теорія, що досліджує походження, сутність, функції різних етносів (рід, плем'я, народність, нація) з метою виявлення закономірностей їх взаємодії та пізнання механізмів інтеграції в систему існуючих соціальних відносин.

Вона вивчає також специфіку міжетнічних відносин і розробляє методологічні основи та принципи їх дослідження.

Виникнення етносоціології відносять до 30-х років XX ст. і пов'язують з ім'ям Р. Турнвальда, який і запровадив термін «етносоціологія» в науковий обіг зарубіжної соціології. Серед фундаторів цієї галузі соціології називають також X. Сетон-Уотсона, який починав вивчення соціально-етнічних проблем у примітивних та доіндустріальних суспільствах. Подальший розвиток етносоціології пов'язують з такими зарубіжними вченими, як Б. Андерсон, Е. Геллнер, Ф. Геккманн, К. Кван, Е. Ренан, Е. Сміт, Е. Хобсбаум, Т. Шибутані та ін. Серед вітчизняних вчених слід відзначити Л. Гумільова, Ю. Бромлея, М. Шаповала, І. Кона та ін.

В Україні етносоціологія розвивається як наукова дисципліна лише в останні роки у зв'язку з соціальними перетвореннями, демократизацією суспільства, проголошенням політичної незалежності. Зміни в суспільно-політичному житті сприяли динамічному зростанню національної самосвідомості, потреб у науково обґрунтованих знаннях з етнічної проблематики, залученню до їх комплексного вивчення ряду споріднених галузей науки.

Об'єктом етносоціології виступають люди, що утворюють різноманітні соціально-етнічні спільноти, представлені у різних соціально-етнічних організаціях та інститутах, і виступають діючими особами в подіях, явищах і процесах соціально-етнічного характеру.

Як бачимо, деяка специфічність об'єкта етносоціології не виключає можливості його вивчення іншими науками. Водночас ця галузь соціології має свій власний предмет дослідження.

Предметом етносоціології є сукупність соціально-національних відносин, що виникають між представниками різних соціально-етнічних груп, спільнот у процесі їх виникнення, життєдіяльності та розвитку.

До предметної області етносоціології відносять такі основні теми:

  • вплив національних чинників на соціальну структуру та міграцію населення;

  • використання і раціональний розподіл трудових ресурсів з урахуванням їх етнічної належності;

  • соціальна детермінованість національної самосвідомості, міжнаціональних відносин;

  • міжетнічні конфлікти; національні особливості ціннісних орієнтацій, стереотипів поведінки, культурних інтересів та потреб у соціальних групах;

  • етномовні процеси, у тому числі білінгвізм.

Слід зауважити, що пріоритети предметних напрямів досліджень теж мають «національний» характер. Наприклад, у Сполучених Штатах Америки високого розвитку набули дослідження співвідношення та існування етнічних меншин, адаптації представників різних культур до суспільного життя. В Австрії розробляються проблеми соціальних змін та соціального розвитку етнічних груп, а також взаємовідносини їх соціальної структури, навколишнього середовища та ідеології. У Франції теж активно досліджуються етнодемографічні проблеми. Деякі напрацювання у цій галузі є і в Україні, як, наприклад, з етномовних проблем.

Етносоціологія — наука, яка, головним чином, займається порівняльними дослідженнями етнічних груп, акцентуючи увагу на методах соціології, систематизуючи різноманітні підходи до етнонаціональної сфери суспільного буття.

Слід звернути увагу і на такі досить нові ключові поняття, що з'явились у західній етносоціології і ще не набули достатньої «легітимності» у вітчизняній соціологічній літературі:

«етніцизм» — соціальний рух етнічного відродження, який охоплює нечисленні й середні за кількісним складом етнічні групи, існуванню яких загрожують процеси асиміляції, акультурації і які займають у структурі держави чи домінуючої спільноти нерівноправну соціально-політичну позицію;

«етнік» — етнічна одиниця принципово нового типу, яка виникає завдяки імміграційним процесам і утворює плюралістичні нації (Канада, США, Австралія). Останні містять у собі колективи етніків, або людей, що перебувають у межах певного типу етнічності;

«етноклас» — сегмент національного утворення плюралістичного типу, що має імміграційне походження з яскраво вираженими класовими відмінностями.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]