Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Die Europäische Union 1

.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.06.2019
Размер:
21.98 Кб
Скачать

Die Europäische Union setzt sich aus 28 Ländern zusammen: aus Belgien, der Bundesrepublik Deutschland, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Portugal, Spanien, Großbritannien, Österreich, Finnland, Schweden, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, Malta, Zypern, Bulgarien, Rumänien und Kroatien. Die ihr zugrunde liegenden Regelungen gewährleisten im Inneren der Gemeinschaft den freien Warenverkehr und die Freizügigkeit der Arbeitskräfte, zu denen nach und nach gemeinsame Regelungen für die wichtigsten Wirtschafts- und Sozialbereiche hinzutreten (Landwirtschaft, gewerbliche Wirtschaft, Forschung usw.) Nach außen hin verfolgt die Union eine eigene Handelspolitik. Die EU bezieht Stellung zu den großen weltpolitischen Problemen.

Європейський Союз складається з 28 країн: Бельгія, Федеративна Республіка Німеччина, Данія, Франція, Греція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Іспанія, Великобританія, Австрія, Фінляндія, Швеція, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Словенія, Мальта, Кіпр, Болгарія, Румунія та Хорватія. Правила, що лежать в основі гарантії в рамках Співтовариства вільного переміщення товарів і вільне пересування робочої сили, які слідують поступово загальними правилами для ключових економічних і соціальних секторів (сільського господарство, промисловість, дослідження і т.д.) наблизять зовні, Союз окрема торговельна політика. ЄС займає позицію щодо основних глобальних політичних проблем.

Darüber hinaus ist sie der wichtigste Wirtschaftspartner der Entwicklungsländer Die EU strebt eine höhere Lebensqualität für alle Europäer an. Im Rahmen der gemeinsamen Umweltpolitik kämpft sie mit konkreten Mitteln um eine verstärkte Reinhaltung der Gewässer, eine Verringerung der Lärmbelastung, eine Verringerung des Schadstoffmülls und die Erhaltung und rationelle Verwaltung der Res Europäische Union trägt zudem zur Verbesserung des Lebens in den Städten bei und ist darum bemüht, dem menschlichen Wohnen und den Städten eine humane Dimension zu erhalten Die Gründung der EU lässt sich genau datieren: am 9. Mai 1950 um 18 Uhr umriss der damalige französische Außenminister Robert Schumann die Ziele und Methoden des nach ihm benannten Plans.

Крім того, це є найбільш важливим економічним партнером країн, що розвиваються, ЄС прагне до підвищення якості життя для всіх європейців. Під загальною екологічної політики, вона бореться з конкретними засобами до збільшення забруднення вод, зменшення шуму, зниження шкідливих відходів і збереження і раціонального управління Res Європейського Союзу також вносить свій внесок у поліпшення життя в містах на і буде робити все можливе, , людське життя і міста, щоб отримати людський вимір фонд ЄС може бути датована саме: 9 травня 1950 року в 18 годин, а потім міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман позначив цілі і методи плану, названого його ім'ям.

Im Mittelpunkt stand der Zusaminenscniuss der In Krieg nd Frieden lebeniswicnugen Kohle- und Stahlindustrie. So wurde eine Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) geschaffen. 1951 wurde sie formell errichtet, als 6 Länder (Belgien, die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande) den Pariser Vertrag unterzeichneten. 1957 ging man noch einen Schritt weiter. Mit der Unterzeichnung der Römischen Verträge entstand die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), in der die Wirtschaften der Mitgliedsländer als Ganzes zusammengefasst wurden. Damals entstand auch die Europäische Atomgemeinschaft (Euratom), deren Ziel die Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung und Entwicklung der Kernenergie ist. Da diese drei Gemeinschaften von gemeinsamen Institutionen verwaltet werden, sprach man inzwischen von einer Europäischen Gemeinschaft. 1973 wurden mi dem Beitrit Dänemarks, Irlands und Großbritanniens aus den ursprünglich sechs Mitgliedsländern neun, mit dem Beitritt Gricchenlands im Januar 1981 wurde

Основна увага була зосереджена на співробітництві вугільної та металургійної промисловості в умовах війни та миру. Таким чином, було створено Європейське Співтовариство з вугілля та сталі (ЕСЕК). У 1951 році вона була офіційно створена, коли 6 країн (Бельгія, Федеративна Республіка Німеччина, Франція, Італія, Люксембург та Нідерланди) підписали Паризький договір. У 1957 році вони пішли на один крок далі. З підписанням Римського договору виникла Європейська економічна спільнота (ЄЕС), що об'єднує економіку держав-членів в цілому. У той час народився Європейський Співтовариство з атомної енергії (Євратом), метою якого є співпраця у сфері мирного використання та розвитку ядерної енергії. Оскільки ці три спільноти управляються загальними інституціями, це згодом було названо Європейським співтовариством. У 1973 р., З приєднанням Данії, Ірландії та Британії з шести країн-членів, дев'ять стали з приєднанням Грічченланда у січні 1981 р.

im Januar 1986 erhöhte sich die Zahl der Mitgliedsländer durch den Beitritt Spaniens und Portugals auf zwölf Im Dezember 1991 einigten sich die zwölf Staats und Regierungschefs auf ciner Gipfelkonferenz im holländischen Maastricht auf eine umfassende politische Zusammenarbeit und die Schaffung einer einheitlichen Währung bis spätestens 1999. Der Vertray über die Europäische Union wurde im Februar 1992 in Maastricht unerzeichnet. Er gi als dic bedeutendste Weichenstelung für ein gemeinsames Europa seit den Römischen Vertrigen von 1957.

в січні 1986 року число країн-учасниць збільшилася на вступ Іспанії та Португалії до дванадцяти У грудні 1991 року, не погодив дванадцять держав і урядів на саміті Ciner в голландському Маастріхті про всеосяжному політичному співпрацю та створення єдиної валюти не пізніше 1999 року Vertray Європейський Союз був безпрецедентним у Маастрихті у лютому 1992 року. Він вважається найважливішим пунктом відправлення для спільної Європи з часів Римського договору в 1957 році.

Ende 1992 wurde der europäische Binnenmarkt geschaffen, der Grenzhindernisse für den Personen-, Waren- und Dienstleistungsverkehr aufhebt. Gleichzeitig wollen die Europäer ihre gemeinsamen Anstrengungen in den Bereichen Sozial-, Regional- Währungs- und AuBenpolitilk sowie Umweltschutz und Forschung verstärken. 1995 traten als bislang letzte Staaten Finnland, Österreich und Schweden der EU bei. Am 1. Januar 1999 begann die europäische Wahrungsunion (EWU) als die letzte Stufe der Europäischen Wirtschafts und Whusunion (EWWU) Lediglich die EU-Länder Großbritannien, Dänemark, Schweden und Griechenland sind aus unterschiedlichen Gründen gegenwärtig nicht Mitglieder der EWU. Die Schaffung der EWU ist verbunden mit: der Durchführung einer einheitlichen Geldpolitik der Mitgliedsländer im Rahmen des europäischen Systems der Zentralbanken, der Übertragung der Verantwortlichkeit für die Geldpolitik auf eine unabhängige europäische Zentralbank . Einführung des EURO als einheitlicher europäischer Währung

Наприкінці 1992 року було створено єдиний європейський ринок, який усуває перешкоди для руху людей, товарів та послуг. В той же час, європейці хочуть активізувати свої спільні зусилля у сферах соціальної, регіональної, зовнішньої та зовнішньої політики, а також захисту навколишнього середовища та досліджень. У 1995 році останніми країнами, які вступили до ЄС, були Фінляндія, Австрія та Швеція. 1 січня 1999 року Європейський валютний союз (ЕВС) став останнім етапом Європейського економічного та валютного союзу (ЄВС). Тільки країни ЄС, Великобританія, Данія, Швеція та Греція, не є членами ЕВС з різних причин. Створення ЄВС пов'язане з: впровадженням єдиної монетарної політики держав-членів в рамках Європейської системи центральних банків, передачею відповідальності за монетарну політику незалежному європейському центральному банку. Введення ЄВРО як єдиної європейської валюти

Einführung des EURO als einheitlicher europäischer Währung. 2002 werden dann EURO-Banknoten und EURO-Münzen eingeführt. Slowakei, Ungarn, Slowenien, Malta und Zypern der Europäischen Union bei. und Rumänien in die Europäische Union aufgenommen worden Vorerst findet der EURO nur für bargeldlose Zahlungen Verwendung. Ab dem 1. Januar Am 1. Mai 2004 traten die Staaten Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechien, Am 1. Januar 2007 sind nach einem EU-Beschluss unter strikten Auflagen auch Bulgarien Kroatien wurde am 18. Juni 2004 der Status eines offiziellen Beitrittskandidaten verlichen. Der Rat der Europäischen Union beschloss am 16./17. Dezember 2004. die Beitrittsverhandlungen am 17. März 2005 zu beginnen. Am 22. Januar 2012 stimmte die Mehrheit der wahlberechtigten Kroaten bei einem Referendum für einen EU-Beitritt ihres Landes. Damit wurde Kroatien nach der Ratifizierung durch alle EU-Mitgliedsländer am 1. Juli 2013 der 28. Mitgliedstaat.

Введення ЄВРО як єдиної європейської валюти. У 2002 році будуть представлені євро-чек і монети ЄВРО. Словаччина, Угорщина, Словенія, Мальта та Кіпр Європейського Союзу. і Румунія була прийнята до Європейського Союзу. Наразі ЄВРО буде використовуватися лише для безготівкових розрахунків. З 1 січня 1 травня 2004 року приєдналися держави Естонії, Латвії, Литви, Польщі та Чехії. 1 січня 2007 року після прийняття ЄС рішення про суворих умовах Болгарія отримала офіційний статус 18 червня 2004 року Країни-кандидати. Рада Європейського Союзу прийняла рішення 16/17. Переговори про вступ 17 березня 2005 року. 22 січня 2012 року більшість хорватів, які мають право голосу, проголосували на референдумі щодо вступу їх країни до ЄС. Хорватія стала 28-ю державою-членом після ратифікації всіма країнами-членами ЄС 1 липня 2013 року.

Regierungen der EU-Staaten vorgeschlagen und treten nach Zustimmung des Europäischen Parlaments ihr Amt für fünf Jahre an. Der Präsident der Europäischen Kommission bekleidet im Politischen System der Europäischen Union eine Schlüsselfunktion. Der jeweilige Amtsinhaber des Vorsitzes der Europäischen Kommission wird vom Europäischen Rat nominiert und durch das Europäische Parlament gibt die Leitlinien der Kommissionsarbeit vor und soll für eine effektive und kollegiale Arbeitsorganisation der Kommission sorgen. Als Oberhaupt der Exekutive ist sein Amt mit dem eines Regierungschefs auf nationaler Ebene zu vergleichen. Derzeitiger Amtsinhaber ist Jean-Claude Juncker. Juncker ist der erste gewählte Präsident in der Geschichte der EU-Kommission.

Уряди держав-членів ЄС запропонували і, отримавши згоду Європейського парламенту, пішли у відставку на п'ять років. Президент Європейської Комісії відіграє ключову роль у політичній системі Європейського Союзу. Відповідні особи, що займають посаду президента Європейської комісії будуть призначені Європейською Радою та Європейським парламентом є принципи роботи Комісії до і повинні забезпечувати ефективне та колегіально організації роботи Комісії. Як голова виконавчої влади, його кабінет можна порівняти з посадою глави уряду на національному рівні. Поточним є Jean-Claude Juncker. Юнкер є першим обраним президентом в історії Європейської комісії.

Die Europäische Kommission muss in der Europäischen Union dafür sorgen, dass die Beschlüsse des EU-Ministerrats und des EU-Parlaments auch wirklich in die Tat umgesetzt werden. Wenn ein Mitgliedsstaat ein Gesetz, das alle gemeinsam beschlossen haben, nicht umsetzt oder sich zu lange Zeit nimmt, kann die Kommission sagen, dass das schneller gehen soll und im schlimmsten Fall den Mitgliedsstaat sogar bestrafen. Die EU-Kommission ist also eine "Hüterin der EU-Verträge". Doch sie passt nicht nur auf, dass Beschiüsse verwirklicht werden. Sie kann selber auch vorschlagen, dass das Europäische Parlament oder der Rat der Europäischen Union bestimmte Gesetze beschließen möge. (Das nennt man "Initiativrecht"). Zu den weiteren Aufgaben der Kommission gehört die Vertretung der Gemeinschaft nach außen. Wenn also die EU mit Staaten, die nicht zur EU gehören, oder auch mit internationalen Organisationen Verträge schließt, wird die EU-Kommission aktiv. https://www.youtube.com/watch?v-VpZHDLFltc Die Kommissare geben ihre Vorschläge an den Ministerrat (,Oberhaus" der EU, die Legislative) weiter, der die endgültigen Entscheidungen fållt und Gesetze verabschiedet.

Європейська комісія повинна забезпечити в Європейському Союзі, що рішення Ради міністрів ЄС та Європейського парламенту фактично вживаються в дію. Якщо держава-член не впроваджує закон, який узгоджений колективно або займає надто багато часу, Комісія може сказати, що вона повинна йти швидше і, у найгіршому випадку, навіть покарати державу-член. Таким чином, Комісія ЄС є "опікуном договорів ЄС". Але вона не просто стежить за тим, щоб зроблені кадри збулися. Він також може запропонувати, щоб Європейський Парламент або Рада Європейського Союзу прийняли рішення щодо певних законів. (Це називається "право ініціативи"). Інші завдання Комісії включають представлення Співтовариства ззовні. Отже, якщо ЄС підпише угоди з державами, що не є членами ЄС, або з міжнародними організаціями, Комісія ЄС стає активною. https://www.youtube.com/watch?v-VpZHDLFltc комісари дати свої пропозиції до Ради Міністрів (, Палата лордів, «ЄС, законодавчий орган), на якому падає остаточні рішення і приймає закони.

Der Rat der Europäischen Union ist die Organisation, in der alle Fachminister/innen der EU zusammenkommen. Er wird deshalb auch "EU-Ministerrat" genannt. Der Rat ist neben dem Europäischen Parlament der Gesetzgeber der EU. Es gibt einen Rat der Außenminister, der Finanzminister, einen Rat der Landwirtschaftminister, der Verkehrsminister und so weiter. Die Fachminister/innen entscheiden über Pläne, die viele europäische Länder angehen. Das kann zum Beispiel eine neue Eisenbahnlinie durch Europa sein, die Einführung des EU-Führerscheins oder die Höhe der finanziellen Hilfen für die Landwirtschaft einzelner Länder. Der EU- Ministerrat beschließt Gesetze, Verordnungen und sogenannte Richtlinien. Eine weitere Aufgabe des EU-Ministerrates: er setzt auch Vorschläge (Gesetzesentwürfe) der Europäischen Kommission um. Dabei muss er die Beschlüsse und Empfehlungen beachten, die von der höchsten EU-Institution kommen. https://www.youtube.com/watch?v D_ocmAAG85s Diese höchste EU-Institution ist der Europäische Rat (also die Regierungschefs und chefinnen aller Mitgliedsstaaten)

Рада Європейського Союзу - це організація, яка об'єднує всіх спеціалізованих міністрів ЄС. Тому його також називають "Радою міністрів ЄС". Крім Європейського парламенту, Рада є законодавцем ЄС. Є Рада міністрів закордонних справ, Міністр фінансів, Рада міністрів сільського господарства, Міністр транспорту тощо. Міністри спеціалізації вирішують плани, які стосуються багатьох європейських країн. Це може, наприклад, стати новим залізничним транспортом через Європу, запровадити ЄС водійські права або суму фінансової підтримки сільського господарства окремих країн. Рада міністрів ЄС приймає закони, нормативні акти та так звані директиви. Ще одне завдання Ради Міністрів ЄС: він також реалізує пропозиції (законопроекти) Європейської Комісії. Він повинен дотримуватися резолюцій та рекомендацій, які надходять від найвищого інституту ЄС. https://www.youtube.com/watch?v D_ocmAAG85s Найвищим органом ЄС є Європейська Рада (тобто глави урядів та керівники всіх держав-членів)

CrielInnen afier MItgireaSStaaten Zeitungen und Fernsehen berichten halbjährlich von einem großen Treffen aller Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union. Dieses "Gipfeltreffen", an dem auch der Präsident der EU-Kommission teilnimmt, ist eine Tagung des Europäischen Rates. Es findet in dem Land statt, das die Präsidentschaft hat. Diese Präsidentschaft wechselt alle sechs Monate. Seit Ende 2009 gibt es in der EU das Amt des Präsidenten des Europäischen Rates. Der Präsident oder die Präsidentin steht innerhalb und außerhalb der EU für die Europäische Union. Die Amtszeit dauert zweieinhalb Jahre. Der Präsident wird vom Europäischen Rat gewählt und kann einmal wiedergewählt werden. Zu seinen Aufgaben gehört es, die Sitzungen des Europäischen Rates, das sind die sogenannten Gipfeltreffen, vorzubereiten. In der Außenpolitik arbeitet er mit der Hohen Vertreterin der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik zusammen. Seit dem 1. Dezember 2014 ist der Pole Donald Tusk Präsident des Europäischen Rates. Der Europäische Rat triffi die wichtigsten politischen Entscheidungen in der EU. Er legt auch fest, welche Politik die EU in der nächsten Zeit machen wird. Regelmäßig finden auch Treffen der Ministerinnen und Minister aus den verschiedenen Mitgliedsstaaten statt. (Dies ist dann der Rat der Europäischen Union).|Wenn sich die Minister aber nicht einigen können, so entscheiden die

ПРЕЗЕНТАЦІЯ МІГІРЕСІВ Газети та телевізійні звіти кожні шість місяців на великій нараді всіх глав держав та урядів Європейського Союзу. Цей "саміт", який також включає Президента Європейської Комісії, - це засідання Європейської Ради. Це відбувається у країні, яка головує. Це президентство змінюється кожні шість місяців. З кінця 2009 року в Європейському Союзі відбувся офіс Президента Європейської Ради. Президент представляє Європейський Союз всередині та за межами ЄС. Термін повноважень триває два з половиною роки. Президент обирається Європейською Радою і може бути переобраний один раз. Його завданнями є підготовка зустрічей Європейської Ради, які є так званими верхами. У зовнішній політиці він працює з Високим представником Європейського Союзу з питань зовнішніх відносин та політики безпеки. З 1 грудня 2014 року Поляк Дональд Туск був президентом Європейської Ради. Європейська Рада зустрічає найважливіші політичні рішення в ЄС. Він також визначає, яку політику ЄС візьме у найближчому майбутньому. Здійснюються регулярні зустрічі міністрів різних держав-членів. (Це тоді Рада Європейського Союзу.) Але якщо міністри не зможуть погодитися, вони вирішать

Соседние файлы в предмете Немецкий язык