Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Тести _Лікувальна cправа_ 500 з відповідями Гиста

.doc
Скачиваний:
47
Добавлен:
16.03.2016
Размер:
586.24 Кб
Скачать

1. На електронній мікрофотографії визначаються міжклітинні зв`язки у вигляді пальцеподібних виростів плазмолеми і цитоплазми, що занурені у відповідні заглибини плазмолеми сусідньої клітини. Яку назву має цей тип контакту?

A. Простий

* B. За типом замка

C. Щільний замикаючий

D. Десмосома

E. Щілинний.

2. В гiстологiчному препаратi визначається орган, стiнку якого утворюють три оболонки і вистелена ендотелієм. Зовнiшня оболонка найтовща. Вкажiть, який орган представлено у препаратi?

*A. Вена

B. Артерiя

C. Сечовiд

D. Серце

E. Матка

3. Хворий 30-ти рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на пiдвищення температури тiла до38oC, слабкiсть, бiль у горлi. Об’єктивно: язик вкритий бiлим нальотом. Якi гiстологiчнi структури язика беруть участь в утвореннi цього нальоту?

*A. Епiтелiй ниткоподiбних сосочкiв

B. Епiтелiй листоподiбних сосочкiв

C. Епiтелiй грибоподiбних сосочкiв

D. Епiтелiй жолобкуватих сосочкiв

E.С получнотканинна основа всiх сосочків язика

4. На електронній мікрофотографiї поперечного зрiзу волокна чiтко вiзуалiзуються декiлька осьових цилiндрiв з мезаксонами. Яке це волокно?

*A. Нервове безмiєлiнове

B. Ретикулярне

C. Колагенове

D. Еластичне

E. Нервове мiєлiнове

5. Еозинофiльнi гранулоцити мають антиалергійну дію завдяки видiленню певних iнактивуючих ферментiв. Вкажiть один з них.

A. Аспарагiназа

* B. Гiстамiназа

C. Трансамiназа

D. Глутамiназа

E. Аргiназа.

6. При обстеженні хворого 56 років, який страждає на гіпертонічну хворобу, виявлено високий вміст в крові вазопресину. Нейрони яких ядер гіпоталамусу синтезують цей гормон?

A. Паравентрикулярних

* B. Супраоптичних

C. Дорсомедіального

D. Супрахіазматичного

E. Вентромедіального.

7. Відомо, що гіпофіз є одним з центральних органів ендокринної системи, і регулює функції периферійних ендокринних та неендокринних залоз. Який з перелічених гормонів стимулює залозу, яка не є ендокринною?

A. Тиротропін

B. Кортикотропін

C. Фолітропін

* D. Пролактин

E. Лютропін.

8. У чоловіка 63 років діагностовано пухлину сечоводу. Який епітелій вистеляє цей орган?

* A. Перехідний

B. Одношаровий кубічний

C. Одношаровий призматичний

D. Багатошаровий призматичний

E. Багатошаровий незроговілий.

9. Провідною функцією сім’яних звивистих канальців є генеративна – утворення сперматозоїдів. Визначте стовбурові клітини даної лінії:

А. Сперматиди

B. Сперматоцити першого порядку

* C. Сперматогонії

D. Сперматоцити другого порядку

E. Оогонії.

10. Відомо, що прямі канальці сполучають звивисті канальці з сіткою сім’яника. Який епітелій вистеляє ці канальці?

A. Багатошаровий незроговілий

B. Перехідний

C. Одношаровий плоский

D. Одношаровий призматичний

* E. Одношаровий кубічний.

11. У складі епіфіза є великі клітини полігональної форми з розгалуженими відростками, закінчення яких утворюють булавоподібні розширення біля гемокапілярів. Залежно від функціонального стану вони можуть бути темними або світлими. Про які клітини йде мова?

A. Гліоцити

* B. Пінеалоцити

C. Астроцити

D. Пітуіцити

E. Хондроцити.

12. До лікарні звернувся хворий зі скаргами на порушення сну. При обстеженні виявилось порушення циркадного ритму (фотоперіодичності) роботи органів та систем організму. Функцію якого органу порушено?

A. Гіпофіз

B. Гіпоталамус

* C. Епіфіз

D. Щитовидна залоза

E. Паращитовидні залози.

13. З метою дiагностики у хворої людини взяли біоптат кровотворного органу, в якому були присутні мегакарiоцити. Який це орган?

* A. Червоний кiстковий мозок

B. Селезiнка

C. Лiмфовузол

D. Мигдалик

E. Тимус.

14.Розвиток бактеріальної інфекції супроводжується зростанням рівня імуноглобулінів у крові. Якi з перелiчених клiтин iмунної системи їх виробляють?

A. Т-супресори

B. Плазмобласти

C. Т-хелпери

* D. Плазмоцити

E. Т-кiлери.

15. У хворого на хронічний гастрит встановлено зниження кислотностi шлункового соку. Функцiя яких клiтин знижена?

* A. Парiєтальних екзокриноцитів

B. Головних екзокриноцитів

C. Ендокриноцитів

D. Шийкових клiтин

E. Додаткових клiтин.

16. У кровi хворого виявлено низький рiвень альбумiнiв i фiбриногену. Які органели гепатоцитiв забезпечують продукцію цих речовин?

* A. Гранулярної ендоплазматичної сiтки

B. Агранулярної ендоплазматичної сiтки

C. Комплексу Гольджi

D. Лiзосом

E. Мiтохондрiй.

17. Сусідні кератиноцити у епідермісі з’єднані між собою за допомогою контактів, які забезпечують механічний зв'язок. Визначте тип цих контактів

A. Простий

B. Щілинний

С. Синапс

D. Зубчастий

* E. Десмосома.

18. До складу вставних дисків входять міжклітинні контакти, що забезпечують обмін іонами, сахарами, амінокислотами, нуклеотидами, мессенджерами. Визначте цей вид контактів

A. Синапс

* B. Нексус

C. Напівдесмосома

D. Десмосома

E. Простий.

19. Визначте тип судин, що мають вигляд слiпо закiнчених сплющених ендотелiальних трубок, не мають суцільної базальної мембрани i перицитiв; ендотелiй цих судин фiксований стропними фiламентами до колагенових волокон сполучної тканини.

A. Артерiоли

B. Венули

C. Артерiо-венознi анастомози

* D. Лiмфокапiляри

E. Гемокапiляри.

20. У гістологічному препараті представлено орган ендокринної системи, який складається з двох часток: передньої, задньої. Паренхіма передньої частки утворена епітеліальними трабекулами, які оточені синусоїдними капілярами з фенестрованим ендотелієм. У складі трабекул виявляються хромофільні (базофільні та ацидофільні) та хромофобні клітини. Визначте орган, який має дані морфологічні ознаки.

A. Наднирник

B. Яєчник

* C. Гіпофіз

D. Епіфіз

E. Щитовидна залоза.

21. Розслаблення міокарду під час діастоли пов’язане із зниженням цитоплазматичної концентрації сальцію. Які органели кардіоміоцитів приймають участь у депонуванні цього іону?

* A. Саркоплазматичний ретикулум

B. Гранулярна ендоплазматична сітка

C. Лiзосоми

D. Т-система

E. Мiтохондрiї.

22. При вивченні функцій клітин, що складають кісткову тканину, була виявлена здатність остеокластів до резорбції кісткової тканини. Який фермент цих клітин забезпечує руйнування органічні компоненти матриксу кістки?

A. Карбоангідраза

B. Каталаза

C. Карбоксилаза

* D. Колагеназа

E. Гістидиндекарбоксилаза.

23. На електронній мікрофотографії представлений гемокапіляр. Назвіть клітини, які утворюють його стінку.

* А. Ендотеліоцити і перицити

B. Ендотеліоцити і гладкі міоцити

C. Фібробласти і макрофаги

D. Перицити і гладкі міоцити

E. Перицити і макрофаги.

24. Розвиток цукрового діабету 2 типу пов'язаний з порушенням спроможності клітин пов’язувати та реагувати на інсулін. Які молекули плазмолеми виконують цю функцію?

A. Ферменти

B. Структурні білки

* C. Рецептори

D. Канали

E. Насоси.

25. У новонародженого діагностовано порушення розвитку міокарду шлуночка. Що є джерелом розвитку цієї оболонки серця?

A. Міотом

В. Парієтальна спланхноплевра

С. Ентодерма

D. Ектодерма

*Е. Вісцеральна спланхноплевра.

26. Лейкоцити здатні захоплювати чужорідні частинки та мікроорганізми. Як називається цей процес?

A. Екзоцитоз

* B. Фагоцитоз

C. Циторексис

D. Клазматоз

E. Рекреція

27. Вкажіть послідовність етапів ембріогенезу людини?

А. Дроблення, гаструляція, запліднення, гісто- і органогенез

В. Запліднення, гаструляція, дроблення, гісто- і органогенез

* С. Запліднення, дроблення, гаструляція, гісто- і органогенез

D. Запліднення, гісто- і органогенез, дроблення, гаструляція

Е. Запліднення, дроблення, гаструляція, органо- і гістогенез

28. При мікроскопічному аналізі зрізу яєчка в звивистих сім'яних канальцях виявлено клітини з темними ядрами, що розташовані у базальному полюсі епітеліо-сперматогенного шару. Визначте ці клітини

А. Сперматоцити 1-го порядку

В. Сперматоцити 2-го порядку

* С. Сперматогонії

D. Сперматиди

Е. Сперматозоїди

29. В цитоплазмі макрофагів є велика кількість лізосом Який фермент є маркерним (визначальною) для цих органел?

* A. Кисла фосфатаза

B. Лужна фосфатаза

C. Каталаза

D. Сукцинатдегідрогеназа

E. Гістаміназа.

30. Одною з функцій печінки є детоксикаційна. Які органели гепатоцитів забезпечують виконання цієї функції?

А. Лізосоми

* В. Пероксисоми, гладка ендоплазматична сітка

С. Фагосоми, гранулярна ендоплазматична сітка

D. Залишкові тільця

Е. Рибосоми.

31. В препараті мазка червоного кісткового мозку визначено острівець клітин з сегментованим ядром (до 3-5 сегментів) та дрібною специфічною і неспецифічною зернистістю. Які клітини утворюються у даному острівці.

А. Сегментоядерний базофіл

B. Сегментоядерний еозинофіл

* C. Сегментоядерний нейтрофіл

D. Еозинофільний мієлоцит

E. Нейтрофільний метамієлоцит.

32. В препараті мазка крові видно клітину, ядро якої складається з двох сегментів, у цитоплазмі - ацидофільна зернистість. Назвіть цю клітину.

А. Сегментоядерний базофіл

* B. Сегментоядерний еозинофіл

C. Сегментоядерний нейтрофіл

D. Еозинофільний мієлоцит

  1. Нейтрофільний метамієлоцит..

33. У ембріона індуковано порушення диференціювання міотому сомітів. Яка тканина розвивається з цього джерела?

А. Гладка м’язова

В. Одношаровий призматичний епітелій

С. Серцева м’язова

*D. Скелетна м’язова

E. Щільна сполучна.

34. На сітківці латерально від жовтої плями розташоване місце, яке має назву - сліпа пляма. Якими структурами вона утворена?

А. Фотосенсорними клітинами

В. Дендритами горизонтальних клітин

* С. Аксонами гангліонарних нейронів

D. Гліальними клітинами

Е. Амакриновими клітинами.

35. Тимус є центральним органом імунної системи. Які структури є специфічними для даного органа?

A. Часточки

B. Кіркова та мозкова речовина

C. Сітчатий симпласт з епітеліоретикулоцитів

* D. Тільця Гассаля

E. Скупчення малих та середніх лімфоцитів, оточених макрофагами.

36. В мікропрепараті представлений паренхіматозний часточковий орган. В кожній часточці є кіркова та мозкова речовина. У мозковій речовині визначаються оксифільно забарвлені концентричні нашарування епітеліальних клітин. Визначте орган.

A. Нирка

B. Наднирник

C. Селезінка

* D. Тимус

E. Лімфатичний вузол.

37. Визначте орган, у якому відбувається антиген-незалежна проліферація та диференціювання Т-лімфоцитів?

* A. Тимус

B. Надниркові залози

C. Нирка

D. Лімфатичний вузол

E. Селезінка.

38.На гістологічному препараті представлено поперечний зріз органу, основу якого утворює слизова сполучна тканина, дві артерії і вена. Що це за орган?

A. Алантоїс

B. Жовтковий мішок

C. Амніон

D. Плацента

* E. Пуповина

39. Згідно з морфологічною класифікацією нейрони поділяють на групи за кількістю відростків. Вкажіть, який нейрон має один аксон і чотири дендрита: A. Уніполярний

B. Біполярний

C. Псевдоуніполярний

D. Псевдомультиполярний

* E. Мультиполярний

40. У дитини діагностовано глистну iнвазiю. Які зміни лейкоцитарної формули слід при цьому очікувати?

A. Збiльшення кiлькостi нейтрофiлiв

B. Збiльшення кiлькостi моноцитів

С. Зменшення кiлькостi базофілів

D. Збiльшення кiлькостi лімфоцитів

* E. Збiльшення кiлькостi еозiнофiлiв

41. В якій органелі відбувається новоутворення мембранних структур клітини?

* A. Гранулярна ендоплазматична сітка

B. Гладка ендоплазматична сітка

C. Мітохондрії

D. Комплекс Гольджі

E. Мікротрубочки.

42. На гістологічному препараті визначається орган, який має кіркову та мозкову речовину. Кіркова речовина складається з зовнішньої зони, яка містить лімфатичні вузлики, та паракортикальної зони. У мозковій речовині розташовані мозкові тяжі, синуси і трабекули. Який орган має дані морфологічні ознаки?

A. Селезінка

B. Нирка

C. Тимус

* D. Лімфатичний вузол

E. Наднирники

43. При вивченні ультраструктури кардіоміоцитів виявлені добре розвинуті міофібрили з темними і світлими дисками, численні мітохондрії і вставні диски. До якого типу належать ці клітини?

* А. Робочі кардіоміоцити

B. Проміжні кардіоміоцити C. Пейсмекерні клітини D. Клітини волокон Пуркін’є E. Секреторні кардіоміоцити

44. На гістологічному препараті - стінка трубчастого органу. Слизова оболонка утворює складки, вистелена перехідним епітелієм. В м`язовій оболонці визначаються 2 шари, утворені гладкою м’язовою тканиною Визначте орган?

А. Стравохід В. Трахея *С. Сечовід D. Маткова труба Е. Голодна кишка

45. При гістологічному дослідженні нирки в кіркової речовині визначається каналець, який вистилається одношаровим кубічним облямований епітелієм. Який сегмент нефрону виявлено В препараті?

A. Дистальний звивистий каналець

* B. Проксимальний звивистий каналець

C. Петля Генле D. Збірна трубка E. Дистальний прямий каналець

46. При мікроскопії препарату кори мозочка виявлено клітини Пуркін’є. У якому шарі кори мозочка локалізовані тіла цих клітин? A. У молекулярному шарі В. У зернистому шарі С. У молекулярному та зернистому шарах * D. У гангліонарному шарі Е. У гангліонарному та зернистому шарах

47. Першим механізмом гаструляції є процес делямінації. Утворення яких структур відбувається внаслідок цього процесу?

А. Ентодерми

В. Ектодерми, мезодерми і ентодерми

* С. Епібласту і гіпобласту

D. Ектодерми і мезодерми

Е. Мезодерми і ентодерми.

48. Внаслідок дії лікарського препарату було порушено імплантацію зародка в слизову оболонку матки. За який термін відбувається імплантація у людини після запліднення?

А. На 1-3-ю добу

В. На 3-5-у добу

С. На 4-5-у добу

* D. На 6-7-у добу

Е. На 10-12-у добу.

49. Юнак 15 років у зв`язку з тривалою кровотечею після незначного порізу шкіри стегна звернувся до лікаря. Зі зменшенням кількості яких формених елементів крові пов'язана тривала кровотеча?

A. Лімфоцитів

В. Нейтрофільних гранулоцитів

* С. Тромбоцитів

D. Базофільних гранулоцитів

Е. Еритроцитів.

50. Хворому 30 років поставлено діагноз мієлотоксичного агранулоцитозу, при якому спостерігається зменшення кількості гранулоцитів в крові. Зменшення кількості яких клітин при цьому зареєстроване?

* A. Еозинофілів, базофілів та нейтрофілів

В. Моноцитів, лімфоцитів

С. Лімфоцитів, кров'яних пластинок

D. Кров'яних пластинок, моноцитів

Е. Еритроцитів, кров'яних пластинок.

51. У хворого з гострою бактеріальною інфекцією визначено різке підвищення кількості лейкоцитів. Визначте кількість цих формених елементів крові в нормі?

А. 6,0-8,0109 в 1л

В. 10,0 - 30,0109 в 1л

* С. 4,0 - 9,0109 в 1л

D. 3,6 -5,5109 в 1л

E. 200 - 300109 в 1л.

52. При дослідженні мазка крові хворого на бактеріальну пневмонію спостерігається нейтрофільоз зі зсувом лейкоцитарної формули ліворуч. Яку частку складають ці клітини в нормі?

* А. 65 -75%

В. 1 - 5%

С. 0,5 - 1%

D. 2 - 8%

E. 18 - 38%.

53. Відомо, що недоношеність асоційована з ризиком дистресс синдрому та дихальною недостатністю, що пов’язане з дефіцитом продукції сурфактанту. Які клітини забезпечують синтез цієї речовини?

А. Війчасті

В. Базальні

С. Келихоподібні

D. Альвеолоцити 1-го типу

* Е. Альвеолоцити 2-го типу.

54. Відомо, що слиз завжди вкриває епітелій носової порожнини. Визначте, які клітини епітелію слизової оболонки забезпечують її продукцію?

A. Війчасті

B. Базальні

* C. Келихоподібні

D. Мікроворсинчасті

E. Секреторні клітини Клара.

55. При риніті (запаленні слизової оболонки носа) відбувається порушення структури та функцій покривного епітелію слизової оболонки носової порожнини. Визначте, який епітелій її вистеляє?

A. Одношаровий кубічний

B. Багатошаровий плоский незроговілий

C. Багатошаровий плоский зроговілий

D. Одношаровий плоский

* E. Багаторядний призматичний війчастий.

56. При дослідженні крові хворого на крупозну пневмонії спостерігається збільшення кількості юних та паличкоядерних нейтрофілів. Яким терміном можливо позначити цей стан?

А. Лейкоцитоз

В. Лейкопенія

С. Зсув лейкоцитарної формули праворуч

* D. Зсув лейкоцитарної формули ліворуч

E. Пойкілоцитоз.

57. При гострих запалювальних процесах спостерігається різке підвищення кількості нейтрофільних гранулоцитів. Яку функцію виконують ці клітини?

А. Утворення антитіл

* В. Фагоцитоз мікроорганізмів

С. Фагоцитоз комплексів антиген-антитіло

D. Інактивація гістаміну

E. Розпізнавання антигенів.

58. При експериментальному дослідженні під час ембріонального розвитку зубів були пошкоджені внутрішні епітеліальні клітини в зубному епітеліальному органі. Формування яких структур зуба буде порушене?

А. Пульпи

В. Кутикули

C. Цементу

*D. Емалі

Е. Періодонта.

59. Одною з аномалій розвитку зубів є агенезія емілі. Як кітини зубного зачатку утворюють дану тканину зубу?

А. Зовнішні клітини емалевого органу

В. Клітини пульпи емалевого органу

*C. Енамелобласти

D. Одонтобласти

Е. Мезенхімоцити.

60. У пацієнта з бронхіальною астмою виявлено еозинофілію. Вкажіть кількість цих лейкоцитів у лейкоцитарній формулі в нормі

А. 65-75 %

* В. 1-5 %

С. 0,5-1 %

D. 12-18 %

E. 18-38 %.

61. Спинномозковий канал вистелений клітинами, які мають циліндричну форму, на апікальній поверхні містять війки. Визначте тип описаних гліоцитів.

A. Волокнисті астроцити

B. Протоплазматичні астроцити

C. Олігодендрогліоцити

* D. Епендимоцити

E. Мікроглія.

62. Які клітини нервової тканини приймають участь в секреції компонентів ликвору?

A. Нейроцити

В. Олігодендроцити

С. Нейролемоцити

* D. Епендимоцити

Е. Мікрогліоцити.

63. При ендоскопічному дослідженні слизової оболонки сечовивідних шляхів хворої на сечокам`яну хворобу спостерігається пошкодження епітеліальної пластинки сечоводів. Який епітелій вистеляє ці органи?

А. Одношаровий плоский

В. Одношаровий призматичний

* С. Перехідний

D. Багаторядний війчастий

Е. Багатошаровий плоский

64. Під час кератинізації в клітинах спостерігається посилений розвиток спеціальних органел епітеліоцитів. Визначет ці органели?

А. Стереоцілії

* В. Тонофібрили

С. Міофібрили

D. Нейрофібрили

Е. Миготливі війки.

65. На поверхні клітин епітелію тонкої кишки є розвинута система мікроворсинок. Які органели приймають участь у їх формуванні?

А. Пластинчастий комплекс

* В. Мікрофіламенти

С. Мікротрубочки

D. Мітохондрії

Е. Лізосоми.

66. На поверхні клітин епітелію трахеї є війки Які органели приймають участь у їх формуванні?

А. Пластинчастий комплекс

В. Мікрофіламенти

*С. Мікротрубочки

D. Мітохондрії

Е. Лізосоми.

67. При дослідженні біоптата слизової оболонки бронха хворого на хронічний бронхіт спостерігається пошкодження війок епітеліоцитів. Які структури фіксують ці структури?

А. Мітохондрії

В. Лізосоми

С. Рибосоми

* D. Базальні тільця

Е. Пластинчастий комплекс.

68. В цитоплазмі клітин епідермісу добре розвинуті тонофібрили. Які структури цитоскелету приймають участь у їх утворення?

А. Ліпопротеїновий комплекс

В. Мікротрубочки

С. Комплекс Гольджи

* D. Проміжні філаменти

Е. Мікрофіламенти.

69. При дослідженні шкіри хворого на алергічний дерматит спостерігається порушення міжклітинних контактів, які забезпечують механічний зв'язок між клітинами. Визначте цей тип міжклітинних контактів.

А. Простий контакт

В. Адгезивний поясок

С. Щілинні контакти

D. Щільні контакти

* Е. Десмосоми.

70. У новонародженого визначено наявність іхтіозу, що пов’язане з порушенням формування епідермісу. Назвіть ембріональне джерело його розвитку.

* A. Ектодерма

B. Прехордальна пластинка

C. Ентодерма

D. Спланхнотом

E. Дерматом.

71. При обстеженні новонародженого виявлено аномалія розвитку печінки Що є джерелом розвитку цього органа?

A. Шкірна ектодерма

B. Прехордальна пластинка

* C. Кишкова ентодерма

D. Спланхнотом

E. Нефротом.

72. При обстеженні новонародженого виявлено аномалію розвитку підшлункової залози. Що є джерелом розвитку цього органа?

A. Шкірна ектодерма

B. Прехордальна пластинка

* C. Кишкова ентодерма

D. Спланхнотом

E. Нефротом.

73. Визначте локалізацію рецепторної зони вестибулярного аналізатору, що сприймає кутові прискорення?

А. Сферичний мішечок.

* В. Ампулярні гребінці.

С. Еліптичний мішечок

D. Кортієв орган

Е. Вомероназальний орган.

74. Визначте рецепторну зону, що сприймає звукові сигнали?

А. Сферичний мішечок.

В. Ампулярні гребінці.

С. Еліптичний мішечок

*D. Кортієв орган

Е. Вомероназальний орган.

75. Визначте локалізацію рецепторної зони вестибулярного аналізатору, що сприймає лінійні прискорення?

*А. Сферичний мішечок.

В. Ампулярні гребінці.

С. Сітківка

D. Кортієв орган

Е. Вомероназальний орган.

76. Для підготовки космонавтів необхідно тренувати вестибулярний апарат, особливо рецепцію кутових прискорень. Де розташовані ці рецептори?

А. У завитковій протоці

В. У плямі еліптичного мішечка (маточки)

С. У плямі сферичного мішечка

* D. В ампулярних гребінцях

Е. У півколових протоках.

77. При обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії розвитку головного мозку. Що є джерелом його розвитку?

A. Шкірна ектодерма

B. Прехордальна пластинка

C. Спланхнотом

* D. Нервова трубка

E. Нервовий гребінь.

78. При обстеженні новонародженого виявлено порушення формування гладкої м’язової тканини стінки тонкої кишки. Що є джерелом розвитку цієї тканини?

А. Шкірна ектодерма

В. Прехордальна пластинка

С. Спланхнотом

D. Нервова трубка

* Е. Мезенхіма.

79. В гістологічному препараті представлено еластичний хрящ? Визначте локалізацію цієї тканини

* A. У вушній раковині

B. У трахеї

C. У ділянці з'єднання ребер з грудиною

D. У міжхребцевих дисках

E. У великих бронхах.

80. Під час травми ока у пацієнта було ушкоджено рогівку. Який епітелій вкриває її передню поверхню? А. Одношаровий плоский В. Одношаровий кубічний * С. Багатошаровий плоский незроговілий D. Багатошаровий плоский зроговілий Е. Багатошаровий війчастий