Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
2
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
206.34 Кб
Скачать
 1. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3

  Тема:

  Лінійні програми. Робота з вираженнями

  Мета:

  1. Вивчити основні принципи побудови лінійних програм.

  2. Освоїти навички складання арифметичних виражень

  Час:

  2 год.

  1. Порядок виконання роботи

 • Проробити контрольний приклад.

 • Виконати самостійну роботу.

 • Оформити звіт. Вимоги до оформлення звіту приведені в п. 3.3.

 • Захистити лабораторну роботу. Питання для самоконтролю приведені в п. 3.4

  1. Практична частина

   1. Контрольний приклад

 1. Перейти на диск C:

 • Відкриваємо об'єкт Мій комп'ютер (подвійний щиглик мишею на значку об'єкта Мій комп'ютер).

 • Усередині вікна Мій комп'ютер робимо подвійного щиглика на значку диска C:

 1. Перейти на диску C;у робочу папку (GR151ITP чи GR152ITP) і створити в ній папку для файлів лабораторної роботи. Ім'я створюваної папки: Lab03.

 • Подвійний щиглик на значку робочої папки (GR151ITP чи GR152ITP)

 • У вікні робочої папки виконуємо команду меню ФайлСтворитиПапку

 • Вводимо ім'я папки Lab03 і натискаємо  Enter 

 1. Запустити операційну оболонку Norton Commander

 • Виконуємо команду Головного меню  Пуск Виконати…

 • У діалоговому вікні вводимо команду: c:\nc\nc

 • Натискаємо  Enter  чи клацаємо кнопку  Ok 

Примітка – Якщо оболонка запустилася у віконному а не повноекранному режимі, те необхідно натиснути  Alt  +  Enter 

 1. Запустити програму підтримки кирилиці KEYRUSr

 • У командному рядку вводимо команду: c:\keyrus\keyrus

 • Натискаємо  Enter 

Примітка – Переключення шрифтів за допомогою програми KEYRUS виконується правою клавішею  Ctrl 

 1. У вікні Norton Commander перейти в папку Lab03

 • Ставимо курсор на робочу папку (GR151ITP чи GR152ITP) і натискаємо  Enter 

 • Ставимо курсор на папку Lab03 і натискаємо  Enter 

 1. Запустити інтегроване середовище Turbo Pascal

 • У командному рядку набираємо команду: c:\tp\bin\turbo

 • Натискаємо  Enter 

 1. Увести програму для дослідження арифметичних операцій.

Набираємо текст програми (коментарі можна не вводити):

Program Arifmetica;

Uses CRT;

Var

A,B,C,D,E,F,G,H:Integer;

W,X,Y,Z:Real;

BEGIN

ClrScr; {Очищення екрана}

{Установка початкових значень}

A:=17;

B:=5;

{Виведення вихідних даних}

WriteLn(' Вихідні дані:');

WriteLn('A=',A:3,' B=',B:3);

{Дослідження арифметичних операцій}

C:=A+B; {Додавання}

D:=A-B; {Вирахування}

E:=A*B; {Множення}

X:=A/B; {Ділення}

F:=A div B; {Цілочисельне ділення}

G:=A mod B; {Залишок від ділення}

H:=SQR(A); {Зведення в квадрат}

W:=SQRT(A); {Обчислення квадратного кореня}

Y:=Exp(Ln(A)*B); {Зведення A у ступінь B}

Z:=Exp(Ln(A)/B); {Корінь ступеня B з A);

{Виведення результатів на екран}

WriteLn(' Результати');

WriteLn('A+B=',C:3);

WriteLn('A-B=',D:3);

WriteLn('A*B=',E:3);

WriteLn('A/B=',X:8:4);

WriteLn('A div B=',F:3);

WriteLn('A mod B=',G:3);

WriteLn('Квадрат A=',H:3);

WriteLn('Кв.корінь A=',W:8:5);

WriteLn('A у ступені B=',Y:14:5);

WriteLn('Корінь ступеня B=',Z:8:5);

{Пауза до натискання на Enter}

ReadLn;

END.

 1. Запустити створену програму на виконання

 • Натискаємо клавіші  Ctrl  +  F9  чи виконуємо команду меню RunRun.

Примітка– Якщо з'явилося повідомлення про помилку необхідно внести відповідні виправлення в текст програми.

 1. Записати програму на диск у поточну папку Lab03 під ім'ям ARIFM.PAS

 • Натискаємо клавішу  F2  чи виконуємо команду меню FileSave

 • У рядку Save file as набираємо ім'я файлу (розширення .PAS указувати не обов'язково)

 • Щиглик на кнопці  Ok  (чи натиснути клавішу  Enter )

 1. Додати перемінні C, D , E, F, G , H, W, X, Y, Z у вікно перегляду Watches

 • Натискаємо клавіші  Ctrl  +  F7  потім у діалоговому вікні вказуємо ім'я перемінної (наприклад, C) і натискаємо  Enter 

 • Аналогічно додаємо інші перемінні.

 1. Розташувати вікна на екрані в такий спосіб:

  Вікно з текстом програми

  Вікно Watches

 2. Виконати програму в покроковому режимі, спостерігаючи за зміною значень перемінних.

 • Натискаємо клавішу  F7  до завершення роботи програми

 1. Вийти з інтегрованого середовища

 • Натискаємо клавіші  Alt  +  X  чи виконуємо команду меню FileExit.

 1. Скомпілювати програму ARIFM.PAS за допомогою пакетного компілятора:

 • У командному рядку набираємо команду: c:\tp\bin\tpc arifm.pas

 • Натискаємо  Enter 

 • Якщо компіляція пройшла вдало, на панелі повинний з'явитися файл ARIFM.EXE

 1. В оболонці Norton Commander запустити на виконання файл ARIFM.EXE

 • Ставимо курсор на файл ARIFM.EXE і натискаємо  Enter 

 1. Запустити інтегроване середовище Turbo Pascal

 • У командному рядку набираємо команду: c:\tp\bin\turbo

 • Натискаємо  Enter 

 1. Скласти програму для обчислення функції F для заданих значень перемінних a, b ,x, z.

Вихідні дані:

a=8.3 b=6.2 x=-8 z=3.1

Набираємо текст програми (коментарі можна не вводити):

Program Fn;

Uses CRT;

Var

F,a,b,x,z:Real;

BEGIN

ClrScr; {Очищення екрана}

{Уведення початкових значень}

Write('Уведіть значення A,B,X,Z=');

ReadLn(a,b,x,z);

{Обчислення функції F}

F:=(a*SQR(sin(abs(b*x)))-24*z)/(SQRT(-x+13)-b*ln(SQR(z)+4));

{Виведення результату на екран}

WriteLn('Результат F=',F:9:5);

{Пауза до натискання на Enter}

ReadLn;

END.

 1. Запустити створену програму на виконання

 • Натискаємо клавіші  Ctrl  +  F9  чи виконуємо команду меню RunRun.

Примітка– Якщо з'явилося повідомлення про помилку необхідно внести відповідні виправлення в текст програми.

 1. Записати програму на диск у поточну папку Lab03 під ім'ям FN.PAS

 • Натискаємо клавішу  F2  чи виконуємо команду меню FileSave

 • У рядку Save file as набираємо ім'я файлу (розширення .PAS указувати не обов'язково)

 • Щиглик на кнопці  Ok  (чи натиснути клавішу  Enter )

 1. Вийти з інтегрованого середовища

 • Натискаємо клавіші  Alt  +  X  чи виконуємо команду меню FileExit.

 1. Скомпілювати програму FN.PAS за допомогою пакетного компілятора:

 • У командному рядку набираємо команду: c:\tp\bin\tpc fn.pas

 • Натискаємо  Enter 

 • Якщо компіляція пройшла вдало, на панелі повинний з'явитися файл FN.EXE

 1. В оболонці Norton Commander запустити на виконання файл FN.EXE

 • Ставимо курсор на файл FN.EXE і натискаємо  Enter 

   1. Самостійна робота

Завдання 3.1 У відповідності зі своїм варіантом скласти програму обчислення функції y для x=6.37, a=2.56, b=7.18. Варіанти до завдання приведені в таблиці 3.1. Створену програму зберегти під ім'ям FN31.PAS. Скомпілювати отриману програму.

Таблиця 3.1 – Варіанти до завдання 3.1

Варіант

Вид функції y

Варіант

Вид функції y

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

Завдання 3.2 У відповідності зі своїм варіантом скласти програму обчислення двох функцій y1 і y2 при a=3.56, b=5.86, x=2.28. Варіанти до завдання приведені в таблиці 3.2. Створену програму зберегти під ім'ям FN32.PAS. Скомпілювати отриману програму.

Таблиця 3.2 – Варіанти до завдання 3.2

Варіант

Функції y1 і y2

Варіант

Функції y1 і y2

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

Завдання 3.3 У відповідності зі своїм варіантом скласти програму для обчислення значення вираження. Вихідні дані – довільні числа. Варіанти до завдання приведені в таблиці 3.3. Створену програму зберегти під ім'ям FN33.PAS. Скомпілювати отриману програму.

Примітки

1 При указівці величин, позначених грецькими буквами (ά, ?, ?, ? і т.д) використовувати власні довільні імена перемінних.

2 Для одержання нестандартних функцій (тангенс, десятковий логарифм і т.д.) необхідно використовувати формули перетворення, відомі з курсу вищої математики.

3 Щоб спростити запис складних виражень рекомендується використовувати проміжні перемінні (вони будуть містити результат обчислення частини вираження).

Таблиця 3.3 – Варіанти до завдання 3.2

Варіант

Вираження

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

  1. Вимоги до оформлення звіту

Звіт оформляється на окремих аркушах формату A4, що потім зшиваються. Зразок оформлення сторінок звіту приведений у додатку. На захист лабораторної роботи викладачу пред'являються оформлений звіт, вихідні і відкомпільовані тексти програм а також електронний варіант звіту (документ Word) на чи дискеті іншому машинному носії (Flash-диск, компакт-диск).

Звіт повинний містити:

 • титульний лист

 • короткий конспект необхідних теоретичних зведень;

 • для кожного завдання самостійної роботи повинні приводитися:

 1. умова завдання

 2. текст програми;

 3. короткий словесний опис алгоритму;

 4. блок-схема алгоритму.

 5. результати виконання.

  1. Контрольні питання

 1. Як виконуються основні прийоми роботи у ІСР Turbo Pascal (уведення програми, збереження і завантаження, запуск на виконання, компіляція)?

 2. Як виконати компіляцію програми за допомогою пакетного компілятора.

 3. Який вид має структура програми мовою Паскаль?

 4. Які існують стандартні процедури введення/виведення?

 5. Які існують типи даних у мові Паскаль?

 6. Убудовані математичні операції мови Паскаль.

 7. Убудовані математичні функції мови Паскаль.

 8. Пріоритет операцій в арифметичних вираженнях.

 9. Як завантажити вихідний текст програми в Microsoft Word

Соседние файлы в папке Алгоритмизация

Калькулятор

Сервис бесплатной оценки стоимости работы

 1. Заполните заявку. Специалисты рассчитают стоимость вашей работы
 2. Расчет стоимости придет на почту и по СМС

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и на обработку персональных данных.

Номер вашей заявки

Прямо сейчас на почту придет автоматическое письмо-подтверждение с информацией о заявке.

Оформить еще одну заявку