Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

tarnavska_anna_oleksandrivna

.pdf
Скачиваний:
3
Добавлен:
30.05.2016
Размер:
428.52 Кб
Скачать

the Journal of Eastern European Law / Журнал східноєвропейського права. – 2016. – № 27.

УДК 351.(477). 001.73 : 342.841 : 339.9 (477+7)

Тарнавська Анна-НаталіяОлександрівна –

кандидат юридичних наук, ст. викладач кафедри правознавства, соціології та політології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Anna-Nataliia O. Tarnavska – candidate of juridical sciences, senior lecturer of the department of legal studies, sociology and political science,

Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University (24, I. Franka Str., Drohobych, 82100, Ukraine)

Реформування державної служби як один з ключових елементів протидії корупції на шляху до євроінтеграції України

У статті проаналізовано вплив євроінтеграційних процесів на процес реформування держаної служби в Україні. Встановлено взаємозв’язок діяльності державної служби з рівнем корупції в державі. Висвітлено позиції ООН та країн Європейського Союзу щодо сучасних проблем та шляхів подолання корупції в публічному управлінні. Досліджено діяльність спеціально уповноважених суб’єктів, завданням яких є протидія корупції в публічній службі та ряд законодавчих актів антикорупційного спрямування. Показано подальші кроки, які є необхідними для зниження рівня корупції, прозорого функціонування і наближення вітчизняного інституту державної служби до стандартів Європейського Союзу.

Ключові слова: державна служба, державний службовець, публічне управління, корупція, антикорупційне законодавство, процес реформування, євроінтеграція.

В статье проанализировано влияние евроинтеграционных процессов на процесс реформирования государственной службы в Украине. Установлена взаимосвязь деятельности государственной службы из уровнем коррупции в государстве. Освещены позиции ООН и стран Европейского Союза относительно действующих проблем и путей преодоления коррупции в публичном управлении. Исследовано деятельность специально уполномоченных субъектов, задачей которых является противодействие коррупции в публичной службе и ряд законодательных актов антикоррупционного направления. Показано дальнейшие шаги, необходимые для снижения уровня коррупции, прозрачного функционирования и приближения отечественного института государственной службы к стандартам Европейского Союза.

Ключевые слова: государственная служба, государственный служащий, публичное управление, коррупция, антикоррупционное законодательство, процесс реформирования, евроинтеграция.

A-N.O. Tarnavska. Reform of Civil Service as One of the Key Elements of Counteraction Corruption on the Path to the European Integration of Ukraine

The article deals with the issue related to reforming of public service which activity is an important element of fight against corruption on the way of integration of Ukraine to the European Union. Influence of the European integration and European experience on the institute of public service in Ukraine. Connection of corruption with the quality of public service work has been established. It has been proved that public influence on authorities is also an important element in the fight against corruption.

Attitudes of the UNO and the EU countries to the contemporary issues and the ways of overcoming corruption in public administration have been noted. The main principles which are the basis for the development of public service in the leading countries of the Western Europe have been identified. The major advantages of the new Law of Ukraine “On Public Service” of December 10, 2015 have been highlighted. Activities of the authorized subjects which task is counteraction corruption in public service and the set of anticorruption

ISSN 2409-6415

106

the Journal of Eastern European Law / Журнал східноєвропейського права. – 2016. – № 27.

legislative acts have been researched into. These subjects include the National Anticorruption Bureau of Ukraine, the National Police of Ukraine, the National Agency for Prevention of Corruption, the Governmental Commissioner for Anticorruption Policy, Prosecution Office of Ukraine.

The further steps for reduction of corruption, transparent operation and approximation of the national institute of public service to the standards of the European Union are as follows: effective, full and systematic application of adopted legislation; organizational and administrative ensuring of anticorruption activities; almost a daily participation of public servants in achievement of goals and implementation of public policy; approval of effective mechanisms of public control over the activities of authorities; a high level of selfconsciousness and concern of Ukrainian society; further improvement of the national legislation (particularly in the sphere of justice); avoidance of collisions and gaps in law (particularly among procedural norms).

Keywords: public service, public servant, public administration, corruption,anti-corruptionlegislation, reform process, European integration.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день однією із суттєвих вимог що стоять на шляху до євроінтеграції в Україні є подолання високого рівня корупції в публічному управлінні, удосконалення вітчизняного законодавства та запровадження європейських принципів і стандартів у всіх сферах життєдіяльності. Ефективне публічне управління та стабільна робота державної служби якраз і виступають тими засобами, які здатні внести в реформаційний процес елемент поступовості, врівноваженості та стабільності. Упровадження нової ідеології функціонування виконавчої влади та місцевого самоврядування як діяльності щодо запобігання корупції, забезпечення реалізації прав і свобод громадян, надання управлінських послуг громадянам є одним з основних завдань нашої держави, виконання яких покладається на державних службовців. Крім того, реформування державної служби є обов’язковою складовою становлення високорозвинутої правової демократичної держави з низьким рівнем корупції і відповідно високим рівнем життя громадян, адже діяльність державної служби забезпечує функціонування всієї держави, що робить цей інститут одним з основних як в процесі реформування окремих гілок державної влади, так і загального державного розвитку.

Детального дослідження потребують організація реформи державної служби, шляхи вирішення колізій та прогалин в українському законодавстві, вирішення проблем невідворотності покарання за вчинені правопорушення державними службовцями, забезпечення виконання антикорупційного законодавства тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання функціонування та

публічного управління, проблеми державної служби та шляхи подолання корупції в нашій державі висвітлювались в працях С. Стеценка, В. Авер’янова, О. Андрійка, О. Кузьменка, В. Колпакова, Ю. Битяка, Л. Кривачука, Т. Брус,

О.

Бутник, В. Гаращука, М. Канавця,

В.

Цвєткова, В. Шестака, М. Курк,

Ю.

Ковбасюка, Є. Грайнер, І. Письменного та

інших науковців.

Невирішені раніше проблеми. Проте,

необхідно відзначити, що незважаючи на широке коло дослідників, невисвітленими залишились чимало спектрів даної проблематики. З огляду на динамічний розвиток та євроінтеграційний вектор нашої держави, окремі наукові напрацювання частково втратили свою актуальність і не завжди відповідають новим вимогам, які постали сьогодні перед публічним управління та українським суспільством, що, власне, вимагає продовження наукових пошуків у даній проблематиці.

Метою статті є аналіз процесів реформування державної служби як одного з основних елементів протидії корупції на шляху до євроінтеграції України.

Виклад основного матеріалу.

Становлення і розвиток сучасної державної служби в контексті європейської інтеграції в Україні відбувається в непростих умовах. Подолання труднощів, викликаних як об’єктивними обставинами, так і суб’єктивними факторами, вимагає глибокого наукового осмислення процесів, що відбуваються у цій сфері. Головною метою реформи державної служби є кардинальне зниження рівня корупції в державі, створення європейських стандартів публічного управління, ефективна взаємодія з громадянським суспільством, зміцнення довіри

ISSN 2409-6415

107

the Journal of Eastern European Law / Журнал східноєвропейського права. – 2016. – № 27.

громадян до держави загалом.

В Концепції сталого розвитку України «Стратегія – 2020», розробленою Адміністрацією Президента України, основною метою реформування є досягнення європейських стандартів життя та гідного місця України в світі. Одним із важливих завдань Стратегії визначено реформування державного управління [1].

Досвід успішних країн, Європейського Союзу переконує, що для створення сервісної держави необхідна оптимізація державного управління і насамперед упорядкування системи та структури органів виконавчої влади за функціональним принципом. Без чіткого визначення, хто відповідальний за формування політики, безпосередньо адміністрування суспільних проектів у правління об’єктами державної власності чи якісне надання публічних послуг, неможлива асоціація між Україною і ЄС, упровадження стандартів сучасного ефективного публічного управління [2, с. 16].

Здобувши в 1991 році незалежність, Україна розпочала будівництво основних інституцій демократичної держави практично з нуля. Правильно організоване системне публічне управління, що здійснюється за допомогою державних органів та органів місцевого самоврядування, виступає ключовим фактором не корупційного державотворення, від якості якого у значній мірі залежить майбутнє нашої країни.

Інститут державної служби, що був створений за роки незалежності відповідно до Конституції України, сьогодні виступає надзвичайно важливим інструментом управління державою й забезпечення прав та свобод людини і громадянина. Однак, сформована система національного законодавства не відповідає сучасним викликам суспільства. Необхідною є дієва політика держави для протидії корупції та ефективного виконання завдань і функцій демократичної, правової, соціальної держави. Важливою передумовою становлення громадянського суспільства на шляху до євроінтеграції України є поглиблення демократизації та побудова правової держави шляхом реформування державної служби та місцевого самоврядування. Ефективне реформування – це складний процес, що має свої нормативно-правовізакономірності, послідовні етапи та відповідний порядок реалізації. Інститут

державної служби України повинен унеможливлювати зловживання владою, корупційні дії державних чиновників та їх підлеглих, забезпечувати законність політичних рішень, цілісність держави як інституту, якісний рівень реалізації конституційних гарантій громадян шляхом стабільного і безперервного надання їм публічних послуг.

Після оголошення незалежності в Україні Організація Об’єднаних Націй стала однією з перших міжнародних організацій, яка надавала підтримку у демократичних перетвореннях. Діяльність ООН в Україні спрямована на підтримку соціально-економічногорозвитку країни, забезпечення сталого людського розвитку та прискорення просування країни до світових стандартів демократії. Установи ООН здійснюють діяльність у різних сферах і мають власні стратегії допомоги країні, але їх об’єднує загальна стратегічна ціль: допомогти народу України розбудувати краще майбутнє своєї держави [3].

Процес інтеграції має й ще одну складову

– соціальний контроль, тобто інститути громадянського суспільства покликані виконувати функцію соціального контролю за діяльністю держави і його органів щодо належного виконання взятих на себе зобов’язань, у тому числі й в першу чергу – передбачених чинним законодавством. Така взаємодія держави й суспільних інститутів забезпечує демократичний характер побудови і функціонування суспільного організму.

На первинному рівні така взаємодія фактично відображена у зв’язці «державний службовець – громадянин». Європейський Союз (далі – ЄС) розглядає розвиток відносин між державними службовцями та громадянами як міцну основу для поліпшення процесів вироблення державної політики та якісного врядування [4, с. 3-4].

В провідних країнах Західної Європи, в основу розвитку державної служби покладено п’ять загальних принципів:

-принцип демократизації державного управління і державної служби;

-орієнтація на клієнта;

-орієнтація на кінцевий результат;

-рентабельність державної служби;

-простота управління.

ISSN 2409-6415

108

the Journal of Eastern European Law / Журнал східноєвропейського права. – 2016. – № 27.

Угода про асоціацію з Європейським Союзом, ратифікована 16 вересня 2014 року, передбачає проведення масштабних інституціональних та структурних реформ, якісне та своєчасне виконання взятих на себе зобов’язань. Це потребуватиме цілеспрямованої жорсткої боротьби з корупцією в нашій державі за допомогою відповідних органів державної влади - компетентних державних службовців.

Ще в 2006 році експерти програми SIGMA, за підсумками проведеного оцінювання системи врядування відповідно до повноважень, методології та основних показників, що зазвичай використовуються для оцінювання державного управління у країнах-кандидатахдо вступу в ЄС, визначили основні проблеми державної служби України. На жаль, зазначені експертами результати в своїй більшості досі не втратили актуальності.

Проте, новий Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. дає більш вичерпне визначення державної служби: «це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави, зокрема щодо аналізу державної політики на загальнодержавному, галузевому і регіональному рівнях та підготовки пропозицій стосовно її формування, у тому числі розроблення та проведення експертизи проектів програм, концепцій, стратегій, проектів законів та інших нормативно-правовихактів, проектів міжнародних договорів; забезпечення реалізації державної політики, виконання загальнодержавних, галузевих і регіональних програм, виконання законів та іншихнормативно-правовихактів; забезпечення надання доступних і якісних адміністративних послуг; здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства; управління державними фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням; управління персоналом державних органів; реалізації інших повноважень державного органу, визначених законодавством» [5].

В даному законі врегульовано статус державного службовця, передбачено вступ на усі посади державної служби лише за конкурсом на основі особистих якостей та досягнень кандидатів на посади, встановлюється прозора модель оплати праці, розроблена з урахуванням

кращого європейського досвіду, запроваджується модель управління людськими ресурсами на основі особистих якостей та компетентності особи, поєднується система винагород з оцінкою їх роботи, пропонується кар’єрна мотивація, підсилюється принцип деполітизованості державної служби, підвищуються кваліфікаційні вимоги для державних службовців, посилюється їх персональна відповідальність за виконання обов’язків та створення умов прозорої діяльності державних органів тощо, що відповідає міжнародним нормативно-правовимактам та європейським принципам.

В свою чергу законодавець визначає поняття державного службовця як громадянин України, який займає посаду державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті), одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів державної служби [5].

Більшість норм даного закону вступають в дію 1 травня 2016 року, тож, найближчим часом очікується централізація державної служби, посилення ролі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної служби, а також його територіальних органів з метою реалізації єдиної державної політики та контролю за дотриманням законодавства на усій території України, і як кінцевий результат, вищезазначеного, суттєве зниження рівня корупції в публічному управлінні. Також слід звернути увагу на Постанову Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 р. «Про затвердження Правил етичної поведінки державних службовців», необхідність впровадження якої зазначалось багатьма вітчизняними та європейськими експертами.

Починаючи з жовтня 2014 р. Верховна Рада ухвалила ряд законодавчих актів антикорупційного спрямування. Метою формування та реалізації державної антикорупційної стратегії є створення в Україні системи прийняття рішень щодо антикорупційної політики на основі результатів аналізу достовірних даних про корупцію та

ISSN 2409-6415

109

the Journal of Eastern European Law / Журнал східноєвропейського права. – 2016. – № 27.

чиновників, які до неї призводять, зокрема статистичних спостережень, моніторингу виконання цих рішень та їх впливу на стан справ з питань запобігання корупції незалежним спеціалізованим органом із залученням представників громадського суспільства, а також формування суспільної підтримки в подоланні корупції [6, с. 252-253].

Спеціально уповноваженими суб’єктами у протидії корупції в публічній службі є Національне антикорупційне бюро України, утворене указом Президента України від 16 квітня 2015 р. № 217 «Про утворення національного антикорупційного бюро України», що діє на основі Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 р. (Далі - НАБУ). У межах даної структури передбачена діяльність 700 співробітників, наділених широкими повноваженнями щодо протидії кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами. Завданням НАБУ є попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, притягнення до відповідальності за хабарництво, а також запобігання вчиненню нових правопорушень.

Ще одним новоствореним органом, який реалізує державну політику у сферах протидії корупції, забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, запобігання злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку – є Національна поліція України, що діє на основі Закону України «Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 р. та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження положення про Національну поліцію» від 28 жовтня 2015 р.

Зазначений орган покликаний здійснювати заходи щодо запобігання корупції, порушень законності, службової дисципліни, контроль за їх реалізацією в центральному органі управління Національної поліції, територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління.

Формуванням та реалізацією антикорупційної політики, аналізом декларацій державних службовців тощо повинно займатись Національне агентство з питань попередження

корупції. Це центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, що діє на підставі Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р. та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні на 2015-2017роки» від 29 квітня 2015 р.

В даному списку слід відмітити і Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, на якого покладаються завдання щодо формування та забезпечення реалізації державної антикорупційної політики в органах виконавчої влади, що діє на підставі Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження положення про Урядового уповноваженого з антикорупційної політики» від 4 грудня 2013 р. Також не слід забувати і про такий орган як Прокуратура України та Закон України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р., в основі якого лежить боротьба з корупцією та захист основних прав і свобод людини і громадянина, а також інтересів нашої держави [7].

Проте слід зазначити, що попри правильний вектор державної політики, утворення нових спеціальних органів, прийняття низки нормативно-правовихактів та інші позитивні зрушення у напрямку протидії корупції в публічному управлінні, для подальшого зниження рівня корупції, прозорого функціонування і наближення вітчизняного інституту державної служби до стандартів Європейського Союзу, необхідним є:

-ефективне, повне і системне застосування прийнятого законодавства;

-організаційно-управлінськезабезпечення антикорупційної діяльності;

-практично повсякденна участь державних службовців у досягненні цілей і реалізації державної політики;

-утвердження дієвих механізмів громадського контролю за діяльністю державної влади;

-високий рівень самосвідомості і небайдужості українського суспільства;

-подальше вдосконалення національного законодавства, особливо у сфері юстиції;

-недопущення чисельних колізій

та прогалин у праві (особливо серед

ISSN 2409-6415

110

the Journal of Eastern European Law / Журнал східноєвропейського права. – 2016. – № 27.

процесуальних норм);

-незалежність законодавчої, виконавчої та судової влади один від одного, неприпустимість на них будь-якоготиску.

-взаємодія усіх гілок влади, державних структур та органів місцевого самоврядування задля досягнення спільного результату – процвітаючої держави з низьким рівнем корупції та захищеними громадянами.

Висновки. Отже, українське суспільство і державна служба переживають складний період реформування. Для успішної реалізації поставлених перед країною цілей необхідне запровадження якісно нової системи публічного управління, що повинно починатися з наукового обґрунтування його правових засад, принципів організації та функціонування.

Створення спеціальних антикорупційних органів та удосконалення національного законодавства, визначення єдиних стандартів якості державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, забезпечення їх реалізації в усіх органах публічної влади сприятиме зниженню рівня корупції в публічному управлінні та його адаптації до стандартів Європейського Союзу, дозволить

зміцнити авторитет державної служби, підвищити ефективність функціонування державних органів та їх апарату, забезпечити належну якість надання ними управлінських послуг громадянам, забезпечити виконання законних прав і свобод людини та громадянина.

Державній службі притаманна особлива роль у побудові сучасної правової держави європейського типу, утвердженні демократичної моделі публічного управління. Для зниження рівня корупції в державі прийнято низку законів та підзаконних нормативно-правовихактів; новостворені спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції активно впроваджують стандарти Європейського Союзу, проте через відсутність чіткої взаємодії всіх органів влади та невідворотної відповідальності за вчинені правопорушення всіма суб’єктами правовідносин, недосконалу судову систему, чисельні колізії та прогалини у праві (особливо серед процесуальних норм), для досягнення європейських стандартів Україна й надалі потребує суттєвих реформ.

Список використаних джерел:

1.Стратегія розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року, схвалена Указом Президента України від 27.09.2013 р. № 532 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/532/2013/paran9#n9.

2.Інституційне забезпечення кадрової політики у публічному управлінні: місія, роль та місце Національної академії державного управління при Президентові України : наук. доп. / авт. кол. : Ю. В.

Ковбасюк, А. І. Семенченко, Ю. П. Сурмін та ін.; за заг. ред. д-радерж. упр., проф. Ю. В. Ковбасюка. – К. : НАДУ, 2015. – 160 с.

3.Цілі розвитку тисячоліття. Україна: 2000-2015.Національна доповідь [Електронний

ресурс].

Режим

доступу

:

http://www.un.org.ua/images/documents/3704/2015_MDGs_Ukraine_Report_ukr.pdf.

 

4.Грайнер Є. В. Проблеми реформування інституту державної служби в Україні в контексті сучасних тенденцій європейської інтеграції / Є. В. Грайнер // Державне будівництво. – 2015. – № 1 – С.

1-12.

5.Про державну службу : Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19/page.

6.Письменний І. В. Проблеми та перспективи процесу оновлення публічної влади в Україні / І. В. Письменний // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2015. – № 3 (26). – С. 248-254.

7.Урядовий портал. Діяльність уряду. Антикорупційна діяльність. Звернення з питань запобігання корупції [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248207740&cat_ id=247029377.

ISSN 2409-6415

111

the Journal of Eastern European Law / Журнал східноєвропейського права. – 2016. – № 27.

References

1.Stratehiia rozvytku derzhavnoi molodizhnoi polityky na period do 2020 roku, skhvalena Ukazom Prezydenta Ukrainy vid 27.09.2013 r. No. 532 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/532/2013/paran9#n9.

2.Instytutsiine zabezpechennia kadrovoi polityky u publichnomu upravlinni: misiia, rol ta mistse Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy : nauk. dop. / avt. kol. : Yu. V. Kovbasiuk, A. I. Semenchenko, Yu. P. Surmin ta in.; za zah. red. d-raderzh. upr., prof. Yu. V. Kovbasiuka. – K.

:NADU, 2015. – 160 p.

3.Natsionalna dopovid [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu :

http://www.un.org.ua/images/documents/3704/2015_MDGs_Ukraine_Report_ukr.pdf.

4.Ye. V. Hrainer, Problemy reformuvannia instytutu derzhavnoi sluzhby v Ukraini v konteksti suchasnykh tendentsii yevropeiskoi intehratsii / Ye. V. Hrainer // Derzhavne budivnytstvo. – 2015. – No. 1. – Pp. 1-12.

5.Pro derzhavnu sluzhbu : Zakon Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19/page.

6.I. V. Pysmennyi, Problemy ta perspektyvy protsesu onovlennia publichnoi vlady v Ukraini / I. V. Pysmennyi // Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia. – 2015. – No. 3 (26). – Pp. 248-254.

7.Uriadovyi portal. Diialnist uriadu. Antykoruptsiina diialnist. Zvernennia z pytan zapobihannia koruptsii [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248207740&cat_ id=247029377.

ISSN 2409-6415

112

Соседние файлы в предмете Финансовое право