Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Програма переддипломної практики 2011р..doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
147.46 Кб
Скачать

З м і с т

1. Вступ…………………………………………………………………………………...4

2. Мета та завдання практики……………………………………………………4

3. Бази практики і робочі місця…………………………………………………………5

4. Організація і керівництво практикою…………………………………………………..5

5. Складання і оформлення звіту про проходження практики…………………..6

6. Підведення підсумків практики……………………………………………………8

7. Критерії оцінки знань, навичок, умінь студентів-практикантів……...9

8. Зміст та програмні питання практики………………………………………….10

9. Додатки……………………………………………………………………...……….13

Вступ

Переддипломна практика студентів юридичного факультету є невіддільною частиною підготовки фахівців за спеціальністю “Правознавство”. Вона покликана поглибити теоретичні знання студентів в галузі права.

Порядок проведення практики визначений відповідно до:

1) Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України від 08.04.1993 р. №93;

2) Положення про проведення практики студентів ПІБ МНТУ від 03.04.2007 р., затвердженого Вченою радою інституту, протокол № 3.

Переддипломну практику по програмі «спеціаліста» студенти факультету проходять згідно з навчальним планом інституту тривалістю 6 тижнів.

Мета та завдання практики

Мета практики:

  • закріпити і поглибити теоретичні знання студентів, отримані в інституті при вивченні правових дисциплін;

  • навчити застосовувати знання у практичній діяльності, набути досвід практичної роботи;

  • надати можливість студентам-практикантам оволодіти сучасними методами, формами організації праці в галузі їхньої майбутньої професії;

  • сформувати у студентів професійні уміння і навички прийняття самостійних рішень.

- розвинути навички та досвід самостійної роботи на посадах, що передбачені кваліфікаційною характеристикою спеціаліста;

- набути навички здійснення науково-дослідної роботи та розв'язання практичних завдань, досвіду ділового спілкування.

3Авдання практики:

  • ознайомити студентів-практикантів з досвідом організації правової роботи на підприємствах, в установах та організаціях, практикою застосування чинного законодавства України, організацією правового виховання та навчання;

  • навчити студентів узагальнювати вивчений матеріал та робити відповідні висновки щодо проблем застосування чинного законодавства ( виявлення колізій, неврегульованості певних питань нормами закону та їх вплив на роботу підприємств, установ і організацій);

  • закріпити навички творчого (нестандартного) підходу до вирішення проблемних питань;

  • вміти аналізувати роботу підприємств, установ, організацій у розрізі відповідності нормам діючого законодавства України;

  • зібрати й узагальнити практичний матеріал для написання дипломної роботи за фахом.

Керівництво практикою здійснює керівник практики від кафедри правових дисциплін та бази практики.

Після проходження переддипломної практики студент повинен:

Знати:

– систему права та законодавства, а також механізм правового регулювання в різних галузях права;

– стан юридичної практики, характер і зміст суспільних відносин, що регулюються різними галузями права;

– підстави виникнення, зміни та припинення правових відносин;

– правовий статус особи у правовій державі, підстави та розмір юридичної відповідальності при порушенні чинного законодавства;

– функції судової влади в системі державної влади, міжнародно-правові інститути захисту прав громадян, теорію розслідування злочинів;

– причини, що породжують окремі види злочинів та загалом порушення діючого законодавства;

– компетенцію і функції правоохоронних органів;

– економічні та комерційні основи діяльності підприємств і установ різних форм власності.

Вміти:

– орієнтуватися в системі чинного законодавства і професійно тлумачити його;

– давати вірну юридичну кваліфікацію, оцінку окремих доказів, їх сукупності в юридичній справі та в конкретних процесуальних ситуаціях;

– застосовувати прийоми виявлення, фіксацію та дослідження доказів;

– вирішувати задачі по плануванню та організації юридичного процесу;

– приймати юридично грамотні процесуальні рішення, розробляти проекти договорів, інших юридичних актів, процесуальних документів;

– аналізувати стан дотримання законності у різних сферах юридичної практики;

– виявляти причини і умови, які сприяли вчиненню злочинів та порушенню чинного законодавства загалом;

– розробляти і реалізовувати різноманітні заходи їх попередження.