Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Природа.doc
Скачиваний:
23
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
141.82 Кб
Скачать

6.Куточок живої природи.Організація і використання його обєктів у навчальному процесі.

Куточок живої природи є складовою частиною кабінет (відділ) лабораторії, класу) біології загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів (далі навчальні заклади) Куточок живої природи створюється для проведення навчальних, практичний занять, передбачених навчальними програмами з предметів природничого циклу, з метою здобуття поглиблених знань про живі організми формування практичних умінь та навичок вивчення спостереження та догляду за рослинами і тваринами організації позакласної дослідницької та природоохоронної роботи учнів (вихованців).Вимоги до функціонування куточка живої природи. Площа куточка живої природи, місце розташунання, кількісний і видовий склад рослин і тварин визначаються відповідно до кількості учнів (вихованців) у навчальному закладі та з урахуванням місцевих умов.У куточку живої природи утримуються набільш характерні представники рослинного світу (водорості, вищі рослини) і тваринного світу (риби, земноводні, плавуни, ссавці) відповідно до навчальних програм і предметів природничого циклу.Для утримання рослин може створюватись теплиця, парничок, флораріум (вологий, сухий), для тварин - тераріум, акватераріум, акваріум.Куточок живої природи забезпечується необхідним обладнанням та інвентарем. Організація і зміст роботиюКуточок живої природи створюється за рішенням керівника навчального закладу з урахуванням його матеріально-технічного забезпечення.Навчально-виховна і навчально-дослідницька робота в куточку живої природи здійснюється за окремим планом, який розробляється з урахуванням навчальних програм з природознавства, біології та екології і відповідно до навчальних планів і програм гуртків, груп та інших творчих об'єднань навчального закладу. План роботи куточка живої природи включає:планування і розміщення експозиційних площ, формування видового і кількісного складу представників рослинного і тваринного світу;графік і план роботи класів, гуртків, груп та інших творчих об'єднань навчального закладу в куточку живої природи;календарні строки і порядок виконання учнями (вихованцями) досліджень і спостережень за визначеною тематикою.Основними напрямами діяльності учнів (вихованців) у куточку живої природи є проведення систематичних спостережень за ростом і розвитком рослин і тварин і різноманітних дослідів.Діяльність учнів (вихованців) здійснюється під керівництвом учителя, керівника гуртка, груп та інших творчих об'єднань навчального закладу.Для роботи в куточку живої природи залучаються учні (вихованці) 2-11 класів навчального закладу шляхом формування ланок. Кількість учнів (вихованців) у ланці становить від 2 до 5 осіб.Догляд за тваринами і рослинами здійснюється учнями (вихованцями) за графіком відповідно до вимог утримання рослин і тварин.

7.Зміст і методика роботи в1-2 класах з природознавства

Слід ураховувати, що ведуча діяльність цих дітей – гра, тому необхідно використовувати її різні види для формування знань та навичок. Розвивальне середовище має відповідати віку цього учня, не слід розмежовувати за принципом, що дитячий садок призначений для того, щоб дитина розвивалась та рухалась, школа – це заклад, де її тільки навчають.Програма “Навколишній світ” для 1 класу (автори Н. Бібік, Н. Коваль) передбачає враховувати наступно-перспективні зв’язки між довкіллям і основною ланкою школи. Природничий напрям (нежива природа, жива природа, рідний край, наша Батьківщина – Україна, планета Земля) охоплює систему знань (емпіричні факти, уявлення, поняття) про об’єкти неживої та живої природи, взаємозв’язки і залежності між ними, ознайомлює учнів з різноманітністю природи, з охороною і збереженням природи рідного краю та інше. В першому класі розділ “Природа навколо нас” починається з формування уявлення, що належить до природи. Програма навчального курсу “Я і Україна” (автори В.Ільченко, К. Гуз) в першому класі передбачає формування поняття про довкілля, ознайомлення з його мешканцями та з повторюваністю у довкіллі. Зміст навчального матеріалу спонукає учнів задуматися над залежністю людини від довкілля, вони осмислюють зв’язки в довкіллі, між людиною, живою та неживою природою.Ознайомлення з неживою природою продовжується в другому класі в розділах “Оздоровчі сили природи” та “Про весну і про погоду”. Учні повинні знати основні взаємозв’язки людини як живої істоти із Сонцем, землею, водою, повітрям, роль оздоровчих сил природи у житті людини, мати уявлення про властивості води і повітря, розрізняти об’єкти живої та неживої природи.Курс “Я і Україна” передбачає таку форму навчання як “уроки серед природи”, які є фрагментом уроку і призначені для спостереженням в природі, дають змогу формувати екологічне мислення, екологічну поведінку та культуру. Передбачається, що через систематичне проведення таких уроків реалізується методологія сучасної освіти - філософія екологічного реалізму, основна ідея якої полягає в тому, що істинність наших знань про дійсність ми пізнаємо лише в безпосередній взаємодії з довкіллям. Учні 1-2 класів повинні знати про основні взаємозв’язки людини як живої істоти з Сонцем, землею, водою, повітрям, мати уявлення про культурні та дикорослі рослини, про тварин і рослин своєї місцевості, про типи погоди кожної пори року. 

8. Зміст і методика роботи в3-4 класах з природознавства

Навчальний курс «Я і Україна» реалізує освітню галузь «Людина і світ» Державного стандарту початкової загальної освіти і охоплює такі змістовні лінії:  «Людина і суспільство», «Людина і природа». Вони реалізуються через вивчення окремих предметів або інтегрованих курсів. Зазначені змістові лінії у програмі 1-2 класів виділяються як природознавча і суспільствознавча складова в інтегрованому предметі «Я і Україна», а в 3-4 класах вони представлені окремими предметами: «Природознавство» і «Громадянська освіта».Мета курсу «Я і Україна» в початковій школі – сприяти формуванню в учнів потреби до пізнання світу і людини в ньому як біологічної та соціальної істоти; засвоєнню духовних цінностей у різноманітних сферах: екологічній, пізнавальній, моральній, діяльнісно - вольовій, емоційній, естетичній, комунікативній; вихованню патріотизму; створенню теоретичної бази для інтелектуального розвитку молодших школярів.  У процесі навчання в учнів формуються уявлення та поняття про цілісність світу; природне і соціальне оточення як середовище життєдіяльності людини, її належність до природи і суспільства; засвоюються емпіричні та узагальнені уявлення і поняття, які відображають основні властивості й закономірності реального світу, розширюють і впорядковують соціальний та пізнававльний досв Природознавство» в 3-4 класах є логічним продовженням природничої складової курсу «Я і Україна», який вивчається у 1-2 класах. В 3-4 класах до них додаються знання про тіла, речовини, явища в неживій природі, про життя в довкіллі, дослідження будови організму людини та її життєдіяльності. Учні початкових класів повинні вміти визначати загальні зв’язки живих істот з довкіллям, відрізняти свійських і диких тварин, культурні і дикорослі рослини, володіти навичками проведення спостережень у природному середовищі.