Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

з.л

..docx
Скачиваний:
19
Добавлен:
11.02.2016
Размер:
73.53 Кб
Скачать

Практичні заняття

п/

п

Тематика і зміст практичних занять

Кіль-кість год.

Література

1

Практичне заняття №1

ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГЕРОЇЧНИЙ ЕПОС План

1. Епос і його давні корені, еволюція епосу.

2. Особливостііспанського героїчного епосу. ("Пісня про мого Сіда").

3. Сюжетні корені "'Пісні про Нібелунгів", будова, характеристика образів.

4. Розвиток героїчного епосу Франції ( "Пісня про Роланда"):

4.1. Уславлення в поемі воїнської доблесті та вірності рицаря монарху.

4.2. Засудження свавілля феодалів.

4.3. Художня майстерність автора '"Пісні про Роланда".

5. Шкільне вивчення героїчного епосу.

Завдання

1. У словники літературознавчих термінів виписати значення термінів: епос, пісня, цикл, поема.

2. Скласти структурно-логічну схему «Феодальна та церковна драбина» «Пісні про Роланда».

3. Порівняти образи

а)Роланда й Олівера,

б) Роланда і Ганелона за такими аспектами: схожість, відмінність, висновок.

Астахова А. А. „Пісня про Роланда” серед інших середньовічних епосів // Тема. – 2005. – №1-2. – С. 126-130.

Жирмунский В.М. Народный героический эпос: Сравнительно-исторические очерки. – М.-Л, 1962.

Кругла Л. В. "Ідуть до нас сказання давнини..." Два уроки з вивчення "Пісні про Роланда”// Всесвіт. літер. та культ. в навч. закладах України. – 2005. – №6. – С.23-26.

Мелетинский С.М. Происхождение героического эпоса. Ранние и архаические памятники. – М., 1963.

Мойсеїв І. Анатомія меча. Гомер, „Пісня про Роланда”, Рабле, Гоголь // Заруб. літер.: Додаток до газ. „Шкільний світ”. – 2006. – №37. – С. 10-11.

Сергованцева Г. Взгляд, обращенный в прошлое: Матер. к уроку-сопоставлению „Песни о Роланде” и „Слова о полку Игореве” // Заруб. літер.: Додаток до газ. „Шкільний світ”. – 2005. – №35. – С. 6-8.

Смирнов А. А. Из истории западноевропейской литературы. – М.-Л., 1965.

Смирнов А. А. Средневековая литература в Испании. – Л., 1969.

Тарасова Н. Типологічні подібності в героїчних епосах допомагають виявити порівняльні таблиці. На матеріалі „Пісні про Роланда”, „Пісні про мого Сіда”, „Пісні про Нібелунгів” // Всесв. літер. в серед. навч. закладах України. – 2004. – №10. – С.26-28.

Хойслер А. Германский героический эпос и сказание о Нибелунгах / Пер. с нем. – М., 1960.

ПІДРУЧНИКИ

2

Практичне заняття №2

РИЦАРСЬКА (КУРТУАЗНА) ЛІТЕРАТУРА

План

1. Причини розквіту рицарської культури і літератури в ХІІ – ХІІІ ст.

2. Роль Провансу в розвитку рицарської лірики. Поезія трубадурів, труверів, мінезингерів (основні форми, тематика).

3. Характер рицарського роману (основні цикли, тематика).

4. "Роман про Трістана та Ізольду" Жозефа Бедьє: розкриття духовного світу героїв, психології кохання.

5. Шкільне вивчення рицарської літератури.

Завдання

1. Порівняти образи Ізольди Білокурої і Февронії (за давньоруською "Повістю про Петра та Февронію" (ХVІ ст.)).

2. Навести приклади використання зазначених сюжетів у творах мистецтва(на окремих аркушах).

Бахтин М.Функции плута, шута, дурака в романе // Бахтин М. Литературно-критические статьи. – М., 1986. – С.194-201.

Бітківська Г. Трістан та Ізольда: французький оригінал, українські версії // Заруб. літер. – 2000. – № 23. – С. 8.

Борецький М. Світ поезії вагантів // Заруб. літер. – 2004. - №27. – С. 15-24.

Гвоздев А.А. Возрождение рыцарской поэзии // Гвоздев А. А. История западноевропейской литературы. – М., 1946. – С. 86-94.

История древней русской литературы XI-XVII веков / Под ред. Д.С. Лихачева. – М., 1985.

Івасюк Н. Уславлення вічної сили кохання // Заруб. літер.: Додаток до газ. «Шкільний світ». – 2005. - №40. – С. 17-19.

Коптілов В. "Любов одна, як смерть одна": середньовічний роман про Трістана та Ізольду // Вікно у світ. – 2000. – №1. – С. 5-50.

Лицарський роман як жанр середньовічної літератури // Тема. – 2000. – № 3. – С. 38-40.

Мейлах М.Б. Язык трубадуров. – М., 1975.

Михайлов А.Д. Французский рыцарский роман и вопросы типологии жанров в средневековой литературе. – М., 1976.

Повесть о Петре и деве Февронии / Подгот. текстов и исследование Р.П.Дмитриевой. – Л., 1979.

Поэзия трубадуров. Поэзия миннезингеров. Поэзия вагантов / Вступ. ст. Б.Пуришева. – М., 1974. – Т.23 (Библ. всемир. литер. (серия первая).

«Роман про Трістана та Ізольду» Ж.Бедьє та поема «Ізольда Білорука» Лесі Українки: компаративний дискурс // Ткачук М.П. Наративні моделі українського письменства. – Тернопіль: ТНПУ; Медобори, 2007. – С. 310-327.

Чёрная С. Эстетический идеал поэзии трубадуров // Заруб. літер.: Додаток до газ. „Шкільний світ”. – 2005. – №46. – С. 10-13.

ПІДРУЧНИКИ

Практичне заняття №3

МІСЬКА ЛІТЕРАТУРА СЕРЕДНІХ ВІКІВ

План

1.Причини виникнення міської літератури та її реалістичний характер.

2.Жанри і стиль міської літератури (фабліо, шванки).

3.„Роман про Ренара” (роман про Лиса) – найвизначніший твір тваринного епосу міської літератури: структура, образна система поеми, проблема авторства.

4.Розвиток алегоричної поезії (В.Ленгленд. „Видіння про Петра-Орача”, „Роман про Троянду”).

5.Своєрідність розвитку міської драми, її жанри.

Завдання

    1. Укласти таблицю до 5 пункту плану (на окремих аркушах).

2. Скласти до 4 пункту плану ОСС (на окремих аркушах).

Богодарова Н. А. Городские мотивы в английской политической поэзии XIV – нач. XV в. // Средние века. – М., 1982. – Вып. 45. – С. 81-103.

Зарубіжна література ранніх епох. Античність. Середні віки. Відродження / Ф.І. Прокаєв, ін.. – К., 1994. – С. 169-172.

История зарубежной литературы. Средние века и Возрождение / Алексеев М.П. и др./ – М., 1987. – С.108-138.

Ковалева Т.В. и др. Литература средних веков и Возрождения. – Минск, 1988. – С.64-67.

Коптілов В. Пригоди Лиса Ренара // Заруб. літер. – 2000. – №23. – С. 7-8.

Шаповалова М.С., Рубанова Г.Л., Моторний В.А. Історія зарубіжної літератури. Середні віки та Відродження. – Львів: Вища шк., 1982. – С.114-139.

ПІДРУЧНИКИ

Практичне заняття № 4

«ВИТЯЗЬ У ТИГРОВІЙ ШКУРІ» Ш.РУСТАВЕЛІ – ЯСКРАВА ПАМ’ЯТКА ГРУЗИНСЬКОГО ЕПОСУ

План

1.Національна своєрідність грузинської літератури.

2.Історія написання поеми. Оспівування мужності та героїзму, дружби й відданості.

3.Жанрово-композиційна своєрідність твору.

4.Образна система (Автанділ, Таріель, Тінатін, Нестан-Дареджан).

5.Національний колорит твору. Афористичність віршів.

Завдання

1.Скласти до твору Ш. Руставелі „Витязь у тигровій шкурі” ОСС за блоками:

* „Жанрова своєрідність”.

* „Особливості будови”.

* „Образна система”.

2.Виписати цитати до характеристики образів: Автанділ, Таріель, Тінатін, Нестан-Дареджан.

3.Виписати афоризми з твору.

Бажан М. Безсмертна поема „Витязь в тигровій шкурі”// Хроніка. – 2000. – 2001. – №43. – С.47-98.

Брагинский И.С.Проблемы типологии средневековых літератур Востока. – М.: Наука, 1991. – 386 с.

Будня Г. Слово про Шота Руставелі // Заруб. літер.: Додаток до газ. «Шкільний світ». – 2005. - №35. – С. 13-15.

Бутенко Л.Безсмертний гімн Шота Руставелі // Заруб. літер.: Додаток до газ. «Шкільний світ». – 2005. - №35. – С. 15-19.

Быцько О.К.«Ренессанс в его мажорном звучании»: Методлические рекомендации к вступительному уроку по изучению поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» // Русская словесность в школах Украны. -2005. - №4. – С.24-30.

Восточнаяпоэтика. – М., 1983.

Герцик О.В. „Витязь у тигровій шкурі” Шота Руставелі в контексті героїчного епосу народів світу // Всесвіт. літер. в серед. навчал. закладах України. – 2000. – №10. – С.28-29.

Гулак М. Про „Барсову шкуру” Руставелі // Хроніка. – 2000-2002. – №47, 48. – С. 138-147.

Кирилюк З.В. Література Середньовіччя. – Харків, 2003.

Лазарук Н. Єдність кохання і дружби // Заруб. літер. – 2004. - №38. – С. 22-23.

Насмінчук Г. Поема Шота Руставелі „Витязь у тигровій шкурі”// Дивослово. – 1994. – №5,6. – С.42-46.

Русскаяи грузинская средневековые литературы. – Л., 1979.

Энциклопедиямировой литературы / Под ред. С.В.Стахорского. – СПб, 2000. – 656 с.

ПІДРУЧНИКИ

Практичне заняття №5

ДАНТЕ–ОСТАННІЙ ПОЕТ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ І ПЕРШИЙ ПОЕТ НОВОГО ЧАСУ

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

План

1. Італія на межі ХІІІ - ХV ст.

2. Новаторські тенденції "Нового життя" Данте.

3. "Божественна комедія" Данте - філософсько-художній синтез середньовічної культури і пролог до літератури Нового часу.

3.1. Історія написання комедії, її зв'язок з літературою видінь та алегоричною поезією середніх віків.

3.2. Композиційні особливості та назва твору.

3.3. Релігійно-філософські погляди творця комедії; реалістичні елементи в творіі.

4. Данте й Україна.

5. Вивчення творчості в школі.

Завдання

1. Скласти розгорнутий план до 4 пункту плану.

2. Визначити архітектоніку комедії.

3. Дібрати цитати до характеристики грішників у 9-ти колах Пекла.

4. Підготувати контрольну роботи за І модулем.

5. Принести на перевірку:

* Щоденники читача.

* Словники літературознавчих термінів.

* Зошити для практичних занять.

Асоян А.А. «Почтите высочайшего поэта...»: Судьба «Божественной комедии» Данте в России. – М., 1990.

Бокаччо Джованні. Про походження, життя, вдачу й науку Данте Аліг'єрі та про твори, ним написані // Всесвіт. –1971. – №12. – С. 141-165.

Вількос Г.С. Що значить бути людиною. Урок за поемою Данте «Божественна комедія» // Всесв. літер. та культура в навч. закладах України. – 2007. - №4. – С. 41-51.

Голенищев-Кутузов И.Н. Биография Данте. – М., 1967.

Голенищев-Кутузов И.Н. Творчество Данте и мировая культура. – М., 1971.

Гузь О. У пошуках «правоти путі». Сенс подорожі героя поеми Данте Аліг’єрі “Божественна комедія» до потойбічного світу. 9 клас // Заруб. літер.: Додаток до газ «Шкільний світ». – 2007. - №45. – С. 3-12. Дантовские чтения. 1971. – М., 1971.

Дантовские чтения. 1973. – М., 1973.

Данте и всемирная литература. – М., 1967.

Доброхотов А.Д. Данте Алигьери. – М., 1990.

Елина Н.Г. Данте. – М., 1965.

Лазарев В.Н. Происхождение итальянского Возрождения. – М., 1956-1959. – Т. 1, 2.

Модестов І.О. Данте Аліг'єрі. – К., 1965.

Петрова О. Данте Аліг’єрі уXXстолітті // Сучасність. – 2006. - №11-12. – С. 84-129.

Петрова О.М. Данте Аліг'єрі як авангардист// Магістеріум / Нац. ун-т «Києво-Могилянська Акад.», 2007. – С. 49-52.

Соловець Л.О. "Що водить сонце і світила...": Літературно-мистецька вікторина: Данте. 9 клас // Заруб. літер. в навч. закладах. —1997. – №3. – С. 39-46.

Сутуева Т.О. Данте Алигьери (1265-1321) // Сутуева Т.О. Очерки литературы итальянского Возрождения. – М., 1964. – С. 23-79.

Франко I. Данте Аліг'єрі (життя поета і вибір із його поезії). – К., 1965.

Угрин О. П. Графічні схеми як засіб пізнання Дантової моделі Всесвіту: Урок - екскурсія за "Божественною комедіею" Данте // Всесвіт. літер. в серед. навч. закладах України. – 1997. – №9. – С. 28-33.

Хлодовский Р.И. Данте и Вергилий: Литература раннего итальянского

Возрождения и традиции античной классики // Античное наследие в культуре Возрождения. – М., 1984. – С. 154-159.

Гавришко Г.І. Збірка Данте "Нове життя" і поезія "нового солодкого стилю": Конспект уроку // Всесвіт. літер. в серед. навч. закладах України. – 1999. – №11. – С. 37-59.

Данте Аліг'єрї (1265-1321) // Тема. – 2000. – №3. – С.69-74.

Елина Н.Г. Проза «Новой жизни» // Дантовские чтения. 1973. – М., 1973. – С. 142-185.

Китова С. Про Данте і Шевченкове пекло // Укр. мова і літ. в серед. школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2001. – №3. – С.54-62.

Ніколенко О. Вивчення поеми Данте Аліг'єрі "Божественна комедія" в 9 класі: Система уроків // Всесвіт. літер. в навч. закладах України. – 2001. – №6. – С. 12-25.

Переклади "Божественної комедії" українською мовою // Заруб. літер. – 1999. – №10. – С.8.

Українські поети про Данте // Всесвіт. літер. та культ. в навч. Закладах України. – 2001. – №6. – С. 26-27.

ПІДРУЧНИКИ

Самостійна робота

п/п

Зміст самостійної роботи

Кіль-

кість годин

Література

Самостійна робота №1

Література періоду розкладу общинно-родового устрою і зародження феодальних відносин

Завдання

1.Проаналізувати твори (визначити: тему, ідею, жанр, конфлікт, проблематику, особливості будови, образної системи) за варіантами:

І.в. „Бій Кухуліна з

Фердіадом”.

ІІ.в. „Сага про Вольсунгів”.

ІІІ.в. „Вигнання синів Уснеха”.

IV.в. „Пророцтво пророчиці”.

V.в. „Видіння Гюльви”.

2.Скласти тести до поеми „Беовульф”.

3.Укласти бібліографію до теми.

Самостійна робота №2

Життєрадісні і волелюбні рубаї поета Омара Хайама

Завдання

1.Тезово дати відповідь на питання „Персько-таджицька література та жанр рубаї в ХІ-ХІІІ ст.”

2.Визначити художні засоби мови О. Хайама на прикладі його рубаї (на вибір).

Омар Хайам в созвездии поэтов: Антология восточной лирики. – СПб, 1997.

Рожнова В.Ф.«Кем хочешь стань, но сердцем будь широк!» Интерактивный урок на тему «Омар Хайам. Рубаи» // Русская словесность в школах Украины. 2006. - №3. – С. 24-27.

Скобельська О. Омар Хайам – цар філософів Сходу і Заходу // Всесв. літер. та культура в навч. закладів України. – 2005. - №10. – С. 8-13.

Султанов Ш.З., Султанов К.З. Омар Хайам. – М., 1987.

Хроменко І.А. «Боюсь неправедно прожити на землі»: Система уроків з вивчення творчості Омара Хайяма. 8 клас // Зарубіжна література в школах України (Київ). – 2007. - №4. – С. 7-14.

Самостійна робота №3

Розквіт китайської лірики у творчості Лі Бо, Ду Фу

Завдання

1.Скласти хронологічні таблиці життя і творчості:

I в.- Лі Бо ,

IIв. - Ду Фу.

2.Визначити тематичні групи лірики:

I в.- Лі Бо,

II в. - Ду Фу.

3.Проаналізувати 2 вірші (на вибір):

I в. - Лі Бо,

II в. – Ду Фу

(визначити: мотив твору, тип ліричного героя, віршований розмір, образну сферу, художні засоби).

Алексеев В.М. Китайская литература. Избранные труды. – М., 1978.

Бежин Л.Е. Ду Фу. – М., 1987.

Желоховець А. Н. Иероглиф в искусстве//Искусство стран Востока. – М., 1986.

История Востока: В 2 т. – Т. I. – М., 1994.

Кажун А. Н., Лубянова Т. В. Національна своєрідність поетичного змісту та форми в китайській ліриці // Заруб. літер. в навч. закладах України. – 2001. – №12. – С. 29-30.

Ліщенко Л.В. Творчість Ду Фу // Всесвіт. літер. в навч. закладах України. – 2002. – №8. – С.30-31.

Савчук Р.П. Фонові відомості: Лі Бо, Ду Фу// Всесвіт. літер. в навч. закладах України. – 2002. – №8. – С.31-32.

Султанов Ю. І. Національна своєрідність поетичного змісту та форми в китайській ліриці доби середньовіччя // Заруб. літер. в навч. закладах України. – 2001. – №2. – С. 35-38.

Рилина И. Философия жизни китайской поэзии эпохи тан / Ли Бо, Ду Фу и др.// Всесв. літер. та культ.в навч. закладах України. – 2002. – №1. – С.49-55.

Самостійна робота №4

«Слово о полку Ігоревім» – вершинний твір давньоруської літератури

Завдання

1.Скласти таблиці:

а) «Слово…» і «Пісня про Роланда»: спільні та відмінні риси;

б) «Слово…» і «Пісня про мого Сіда»: спільні та відмінні риси.

2. Укласти ОСС «Образна система твору» (Ігор, Ярослава, Всеволод; образ Руської землі, Бояна, ін).

Андрианова-Перетц В.П. «Слово о полку Игореве» и памятники русской литературы ХІ-ХІII веков. – Л., 1968.

Андрианова-Перетц В.П. Древнерусская литература и фольклор. – Л., 1974.

Водовозов Н.В. История древнерусской литературы. – М., 1966. – С. 81-97; С. 111-115; С. 120-129; С. 145-160.

Гудзий Н.К. История древнерусской литературы. – М., 1966. – С. 119-147; С. 179-231.

История русской литературы ХI-ХVII веков: Учебник... / Д.С. Лихачев, Л.А. Дмитриев, Я.С. Лурье и др. / Под ред. Д.С. Лихачева. – М., 1985.

Костікова І. Слово про ''Слово...": Стан та перспективи сучасного словознавства в Україні: До 200-річчя першодруку "Слова о полку Ігоревім // Укр. мова і літ. в серед. школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2000. – №4. – С. 24-34.

Кусков В. В. История древней русской литературы. – М., 1977. – С. 75-95; 109-124.

Лихачев Д.С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. – Л., 1985.

Лихачев Д.С. Слово о полку Игореве – героический пролог русской литературы. – Л., 1977.

Лихачева В.Д., Лихачев Д.С. Художественное наследие Древней Руси и современность. – Л., 1967.

Рыбаков Б. А. «Слово о полку Игореве» и его современники. – М., 1971.

Рыбаков Б. А. Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». – М., 1972.

Скляренко В. "Свисть звъринъ въ стазби»: Нові місця в "Слові о полку Ігоревім" // Укр. мова та література. – 2000. – №13. – (квітень). – С. 4.

Скляренко В.Г. "Темні місця" в "Слові о полку Ігоревім'' // Мовознавство. – 2000. – №2-3. – С. 3-10.

Федорова М.Е., Сумникова Т.А. Хрестоматия по древнерусской литературе. – М., 1985.

Яценко Б. Всеслав і його онуки у "Слові о полку Ігоревім" // Історія України. – 2000. – №17 (травень). – С. 11-12.

Яценко Б. Похід Ігоря Сіверського 1185-го року: політичні та літературні аспекти //Слово і час. – 2000. – №6. – С. 24-30.

ПІДРУЧНИКИ

Напам’ять

Поезія вагантів (уривок).

Напам’ять

Лірика трубадурів (уривок).

Напам’ять

Пісня про Роланда (уривок).

Напам’ять

Данте. Сонет (на вибір), уривок з “Божественної комедії” (на вибір).

Індивідуальна робота

п/

п

Форми індивідуальної роботи

Завдання

1

Робота в мережі Інтернет

Дібрати матеріал до тем:

Середньовічний епос слов’ян (болгарські і сербські пісні; пісні про битву на Косовому полі; гайдуцькі пісні; пісні про кралевича Марка).

„Повість про прихід Батия на Рязань”.

„Задонщина”. Кельтський епос.

Скандинавський епос.Лірична поезія Середньовіччя.

2

Бібліографія

Дібрати матеріал до тем:

Середньовічний епос слов’ян (болгарські і сербські пісні; пісні про битву на Косовому полі; гайдуцькі пісні; пісні про кралевича Марка).

„Повість про прихід Батия на Рязань”.

„Задонщина”. Кельтський епос.

Скандинавський епос.Лірична поезія Середньовіччя.

3

Твір

Написати твір за темою „Ваганти: „Весна середньовіччя”, „весна людства” (на окремих аркушах).

Модульний контроль

п/п

Форма контролю

1

Контрольна робота

2

Ведення «Щоденника читача»

3

Володіння термінологічним апаратом («Словник літературознавчих термінів»)

Модуль 2. Література доби Відродження

Види навчальної діяльності студентів

Лекції

п/

п

Тематика і зміст лекцій

Кіль-кість

год.

Література

1.

Доба Відродження як „найбільший прогресивний переворот, пережитий людством”:

1.1. Етапи розвитку

культуриВідродження.

1.2. Складність і протирічивість культури Відродження.

1.3. Основні особливості ренесансного гуманізму.

1.4. Періодизація літератури Відродження.

1.5. Поняття про Реформацію: причини виникнення, смисл боротьби протестантів.

1.6. Розквіт живопису, скульптури, архітектури

Берестовська Д.С. Епоха Відродження в особах // Всесв. літер. в середн. навч. закладах України. –2004. – №12. – С.34-37.

Борецький М. Доба європейського Відродження (Ренесанс). Ренесанс як духовний, світоглядний, культурний переворот // Тема. – 2002. – №3. - С.2-11.

Історія художньої культури: Середньовіччя. Відродження: Підручник / В.М. Шейко, ін. – Харків, 2001. – 190с.

История зарубежной литературы / М.П. Алексеев, др. – М., 1978.

Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. – М., 1978.

Пинский Л. Реализм эпохи Возрождения. – М., 1961.

Ренесансні студії. Вип. 8. – Запоріжжя, 2002. – 123с.

Рутенбург В.И. Культура эпохи Возрождения // Средние века. – М., 1987. – Вып.50. – С.220-236.

Тарасова Н.І. Відродження як літературна епоха // Зар. літер. в навч. закладах. – 1999. – №2.

Шаповалова М.С., Рубанова Г.М., Моторний В.А. Історія зарубіжної літератури. Середні віки та Відродження. – Львів, 1982.

2.

Італійська література

2.1. Італія на межі ХІV-ХVІ ст.: соціально-економічний розвиток, умови і причини виникнення ренесансного руху.

2.1. Періодизація італійської літератури епохи Відродження:

ТРЕЧЕНТО

2.2. Петрарка як родоначальник італійського гуманізму:

*наукова й літературна діяльність;

*поетичне новаторство Петрарки в „Книзі пісень”.

2.3. Дж. Боккаччо:

*ранні твори; „Фьяметта” як перший європейський психологічний роман;

*зріла творчість; ідейно-тематична та жанрова своєрідність„Декамерона.

КВАТРОЧЕНТО

2.4. Особливості розвитку культури і літератури ХVст.:

*поняття про стоїцизм, епікуреїзм, ренесансний неоплатонізм2

*виникнення ренесансної рицарської поеми;

*„Закоханий Роланд” Боярдо: походження сюжету, композиція, образна система;

*розвиток традицій Боярдо в „Несамовитому Роланді” Аріосто.

ЧИНКВЕЧЕНТО

2.5. Соціальний розвиток і культурна обстановка в Італї ХVI ст.; нелатинська поезія; поезія латинською мовою; проблема передкласицизму; виникнення маньєризму.

2.6. „Звільнений Єрусалим” Т. Тассо:

*розвиток жанру рене-сансно-рицарської поеми;

*cходні й відмінні риси „Звільненого Єрусалима” й „Несамовитого Роланда” Аріосто.

2.7. Роль Італії в створенні ренесансної драматургії та театру:

*виникнення „вченої комедії”;

*відродження античної теорії драми;

*виникнення ренесансної трагедії;

*створення передкла-сицистичної теорії драми;

*розвиток „кривавої мелодрами”;створення жанру трагікомедії.

Анучина Л.В. Ренесанс в Італії. Раннє Відродження. Високе італійське Відродження// Основне худ. культури: Навч. посібник. – Харків, 1997. – Ч.І. – С.152-158.

Бажан М. Петрарка у східнослов'янському світі // Всесвіт. – 1981. – № 8. – С. 156-161.

Борецький М. Доба європейського Відродження (Ренесанс) // Заруб літер. та культ. в навч. закладах України. – №43. – С.1-8.

Баткин Л.М. Ренессансное мировосприятие в поэме Ариосто// Проблемы итальянской истории. – М., 1978. – С.227-252.

Брагина Л.М. Культура Возрождения в Италии XVI в. // История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения. – М., 1999. – С.70-113.

Брагина Л. М. Итальянский гуманизм. Этапы развития// Типология и периодизация культуры Возрождения. – М., 1978. – С. 26-38.

Брагина Л. М. Становление ренессансной культуры в Италии и ее общеевропейское значение // История Европы. – М., 1993. – Т.3. – С. 455-469.

Бранка В. Боккаччо средневековый / Пер с итал. – М., 1983.

Боккаччо Д. Малые произведения. – Л., 1975.

Брагина Л.М. Итальянский гуманизм. Этические учения ХIV-ХV веков. – М., 1977. — С.76-90.

Гнедич П.П. Италия в эпоху Возрождения // Гнедич П.П. Всемирная история искусств. – М., 1999. – С. 331-398.

Джованни Боккаччо. Декамерон / Вступ, ст. Р. Хлодовского. – М., 1970. – Т. 29 (Библ. всемир. лит.(серия первая).

Итальянская новелла Возрождения / Сост. А. Эфрос. – М., 1957.

Лазарев В.Н. Происхождение итальянского Возрождения. – М., 1956-1959. – Т. 1-2.

Петрарка Ф. Лирика. / Вступ. ст. Н. Томашевского. – М., 1980.

Сутуева Т.О. Франческо Петрарка (1304-1374) // Сутуева Т.О. Очерки литературы итальянского Возрождения. – М., 1964. – С.80-119.

Томашевский Н. На пути к "Декамерону" // Томашевский Н. Традиция и новизна. – М., 1981. – С. 157-173.

Хлодовский Р.И. Декамерон. Поэтика и стиль. – М., 1982.

Хлодовский Р.И. Франческо Петрарка: Поэзия гуманизма. – М., 1974.

3.

Німецька література

3.1. Соціально- історичний та культурний розвиток Німеччини.

3.2. Періодизація німецької літератури епохи Відродження.

3.3. Релігійно-етичні погляди і діяльність Рейхліна. „Листи темних людей” як гуманістична сатира на церковний обскурантизм.

3.4. Реформація в Німеччині:

*витоки реформаційного руху;

*основні положення вчення Лютера;

*Велика селянська війни і „народна реформація” Мюнцера.

3.5. Народна масова література І пол. ХVІ ст.:

*джерела, причини розквіту;

*„Тиль Ейленшпігель” як авантюрний народний роман;

*відображення уявлень пізнього середньовіччя в „народних книгах” про Доктора Фауста;

*сатира і моралізм в „Кораблі дурнів” Бранта

Анучина Л.В. Відродження в Німеччині // Основи художньої культури: Навч. посібн. – Xарків, 1997. – С.164-166.

Володарский В.М. Культура Германии в конце XV - XVI в. // История культуры стран западной Европы в эпоху Возрождения: Учебник. – М., 1999. – С.114-158.

Жирмунский В.М. Очерки по истории классической немецкой литературы. – Л., 1972.

История немецкой литературы: В 3 т. – М., 1985.

История зарубежной литературы / М.П. Алексеев, др. – М.,1978.

История немецкой литературы / Под ред. А. Дмитриева. – М., 1985.

Немецкие народные баллады / Сост. А.А.Гурин. – М., 1983.

4.

Нідерландська література

4.1. Особливості розвитку Нідерландів доби Відродження.

4.2. Періодизація нідерландської літератури.

4.3. „Похвала Глупоті” Еразма Роттердамського як філософська сатира.

История зарубежной литературы / М.П.Алексеев, др. – М.,1978.

Малинин В. «Похвала Глупости»: портрет человечества // Педагогика. – 1992. – №1-2. – С.71-77.

Прокаєв Ф.І., ін. Зарубіжна література ранніх епох. Античність. Середні віки. Відродження. – К., 1994.

Пуришев Б. Эразм Роттердамский // Пуришев Б. Очерки немецкой литературы ХV-XVIII вв. – М., 1955. – С.84-98.

Шаповалова М.С., Рубанова Г.М., Моторний В.А. Історія зарубіжної літератури. Середні віки та Відродження. – Львів, 1982.

Шевчук В. „Я прагну бути корисним рутинам...” [Еразм Роттердамський і давня українська література] // Шевчук В. Дорога в тисячу років. – К., 1990. – С.83-96.

Шульц Ю.Ф. Поэзия Эразма из Роттердама// Роттердамский Э. Стихотворения. – М., 1983. – С.237-255.

Эразм Роттердамський и его время. – М., 1989.

6.

Іспанська література

6.1. Особливості соціально-політичного розвитку і духовного життя в Іспанії ХV-XVI ст.

6.2. Періодизація літературного процесу.

6.3. Своєрідність іспанського рицарського роману („Амадіс Гальський”).

6.4. Пасторальний роман як продукт синтеза дворянсько-аристократичної і гуманістичної культур („Діана” Монтемайора).

6.5. „Життя Ласарільо з Тормеса” як перший зразок іспанського шахрайського роману.

6.6. „Дон Кіхот”

Сервантеса:

*жанрове багатство;

*сюжет і композиція;

*образна система;

доля роману в європейській культурі Нового часу.

Вагно В.Е. Дорогами "Дон Кіхота". – М., 1988.

Державин К. Н. Сервантес. – М., 1958.

Пискунова С. Истоки и смысл смеха Сервантеса // Вопросы литературы. – 1995. – №2. – С.143-169.

Пинский Л.Е. Сюжет «Дон Кихота» и конец реализма Возрождения // Пинский Л.Е. Реализм эпохи Возрождения. – М., 1961.

Сервантес. Дон Кихот / Пер. Н.Любимова. Вст. ст. Ф.Кельина. – М., 1970. – Т.37-38 (Библ. Всемир. литер. (серия первая).

Снеткова Н.П. «Дон Кихот» Сервантеса. – М., 1970.

Штейн А.Л. История испанской литературы (Средние века и Возрождение). – М.,1976. – С. 117-148.

Ярмолюк Г. Сервантес і Сковорода. Чи можна їх поставити поряд?: Порівняльна характеристика їхньої творчої уяви, ставлення до навколишнього світу, до ідеалу // Відродження. – 1996. – №3. – С.75-76.

7.

Англійська література

7.1. Соціально-історичний і культурний розвиток Англії в XIV-XVI ст.

7.2. Періодизація літературного процесу.

7.3. Попередники Ренесанса в Англії (Ленгленд. „Видіння про Петра-Орача”; Д.Чосер. „Кентерберійські оповідання”).

7.4. Народні балади про Робіна Гуда і Вільгельма Телля (тематика, композиція, характеристика образів)

7.5. Т.Мор – перший соціаліст-утопіст („Утопія”).

7.6. Розвиток англійської ренесансної літератури XVI ст. „Нова Атлантида” Ф. Бекона.

7.7. Марло як творець англійської ренесансної трагедії („Трагічна історія доктора Фауста”).

7.8. Творчість Шекспіра:

*„шекспірівське питання” в сучасному лі-тературознавстві;

*періодизація творчості Шекспіра;

*історичні хроніки;

*своєрідність сонетів;

*тематика і проблематика трагедій „Гамлет”, „Отелло”;

*місце шекспірівської спадщини у культурі Нового часу.

Алексеев М.П. Из истории английской литературы. – М. – Л., 1980.

Аникин Г.В., Михальская Н.П. История английской литературы. – М., 1975.

Аникст А.А. Шекспир. Ремесло драматурга. – М.,1974.

Аникст А.А. Творчество Шекспира. – М, 1963.

Аникст А.А. Трагедия Шекспира "Гамлет". – М., 1986.

Алексеев М.П. Славянские источники «Утопии» Томаса Мора // Алексеев М.П. Английская литература: Очерки и исследования. – Л., 1991. – С.5-71.

Баллады о Робин Гуде / Пер. И.Ивановского. – Л., 1959.

Барг М.А. Шекспир и история. – М., 1976.

Варшавский А.С. Опередивший время. Томас Мор: Очерк жизни и деятельности. – М., 1967.

Гречанюк С.М. Гамлет як загадка // Гречанюк С. Вічні книги. – К., 1991. – С.223-258.

Комарова В. П. Личность и государство в исторических драмах Шекспира. – Л.,1977.

Моруа А. Вечная молодость // Моруа А. Шестьдесят лет моей литературной жизни: Сб.ст. / Пер. с франц. – М., 1977. – С.101-107.

Марло К. Сочинения/ Вступ. ст. А.Парфенова. – М., 1961.

Морозов М.М. Статьи о Шекспире. – М., 1964.

Наливайко Д. Шекспір – українською // Літературна панорама, 1987. – К., 1988. – Вип.2. – С.187-191.

Одарченко П. Леся Українка і У.Шекспір // Відродження. – 1996. – № 2.

Осиновский И.Н. Томас Мор. – М., 1964.

Мор Т. Утопия / Вступ. ст. И.Н. Осиновского. – М., 1978.

Осиновский И.Н. Томас Мор. Утопический коммунизм, гуманизм, реформация. – М., 1978.

Парфенов А.Г. Кристофер Марло. – М., 1964.

Пинский Л.Е. Шекспир. Основные начала драматургии. – М., 1971.

Урнов М.В., Урнов Д.М. Шекспир. Движение во времени. – М., 1968.

Холлидей Ф.Е. Шекспир и его время. – М., 1986.

Шаповалова М.С. Шекспір в українській літературі. – Львів, 1976.

Шведов Ю. Исторические хроники Шекспира. – М., 1964.

Шведов Ю. Эволюция шекспировской трагедии. – М., 1975.

Хто є справжнім автором шекспірівських шедеврів? // Всесвітня література. – 1996. – №5.

Юсипович І.В. Шекспірівський сонет в розмаїтті перекладів// Тема. – 2005. – №1-2. – С.40-46.

8.

Епоха Відродження у слов’ян та угорців

8.1. Далматинська література XV-XVI ст. (Б.Котрульєвич, М.Маруліч, М.Држич, Гундуліч).

8.2. Відродження в Угорщині (Я.Панноній, Б.Балаши).

8.3. Епоха Відродження в Чехії (Я.Гус, Б.Лобковіц).

8.4. Польське Відродження (А.Кржицький, К.Яницький, Рей, Я.Кохановський).

Андреев В.Д. История болгарской литературы. – М., 1987.

Голенищев-Кутузов И.Н. Славянские литературы. – М., 1978.

История польской литературы: В 2 т. / Ред.кол.: В.В.Витт и др. – М., 1969.

Оболевич В.Б. История польской литературы (Средневековье, Ренессанс). – Л., 1983.

Сербский эпос: В 2 т. / Сост. Н.И.Кравцов. – М., 1960.

Степанович А. Очерки истории сербо-хорватской литературы. – К., 1989.

Трофимович К.К., Моторний В.А. Нариси з історії сербо-лужицької літератури. – Львів, 1970

Шаповалова М.С., Рубанова Г.М., Моторний В.А. Історія зарубіжної літератури. Середні віки та Відродження. – Львів, 1982.

Эпос славянских народов: Хрестоматія / Под ред. П.Г.Богатырева. – М., 1959.

Відвідування лекцій

Ведення зошита для лекцій

Робота на лекціях

Калькулятор

Сервис бесплатной оценки стоимости работы

  1. Заполните заявку. Специалисты рассчитают стоимость вашей работы
  2. Расчет стоимости придет на почту и по СМС

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и на обработку персональных данных.

Номер вашей заявки

Прямо сейчас на почту придет автоматическое письмо-подтверждение с информацией о заявке.

Оформить еще одну заявку